Menettely : 2015/0005(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0056/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0056/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/03/2015 - 20.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0088

MIETINTÖ     ***I
PDF 351kWORD 82k
19.3.2015
PE 549.093v03-00 A8-0056/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

(COM(2015)0005 – C8‑0005/2015 – 2015/0005(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Gabrielius Landsbergis

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

(COM(2015)0005 – C8‑0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

-      ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0005),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0005/2015),

-      ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8‑0056/2015),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Ukrainan taloutta koettelee äkillinen ja vakava kriisi, joka johtuu pitkään jatkuneista rakenteellisista ongelmista. Tilannetta on pahentanut itäisessä Ukrainassa puhjennut aseellinen konflikti ja Krimin niemimaan laiton liittäminen Venäjään. Uusi hallitus aloitti tehtävänsä helmikuussa 2014 ja käynnisti kunnianhimoisen ohjelman makrotalouden sopeuttamiseksi ja rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Ohjelman tukena oli IMF:n rahoitusapuohjelma ja kaksi EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun pakettia.

Itä-Ukrainan pitkittynyt aseellinen konflikti, ilman sodanjulistusta käytävä hybridisota, lisääntyvä kaupan rajoittaminen Venäjän toimesta ja Venäjän ja Ukrainan välisen maakaasukiistan kärjistyminen ovat kuitenkin vakavasti vaikeuttaneet Ukrainan uudistustyötä. Tämän seurauksena taantuma on ollut odotettua syvempi ja pääoman ulosvirtaus odotettua voimakkaampaa, mikä on alentanut maan valuutan arvoa voimakkaasti ja supistanut valuuttavarantoa. Sen vuoksi on syntynyt huomattava ulkoisen rahoituksen lisävaje, joka koskee vuotta 2015 ja vuoden 2016 alkua. Koska Ukraina ei saa lainaa kansainvälisiltä markkinoilta, vaje voidaan täyttää vain lisäämällä virallista rahoitusapua.

Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti kannattanut Ukrainan, joka on EU:n assosioitunut kumppani, avustamista maan taloudellisessa ja poliittisessa vakauttamisessa ja uudistusten toteuttamisessa. Ukrainan tilanteesta 15. tammikuuta 2015 antamassaan tuoreimmassa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission ehdotusta 1,8 miljardin euron arvoisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle ja kehotti laatimaan Ukrainaa koskevan merkittävän avustussuunnitelman. Komission ehdotus perustuu myös 18. joulukuuta 2014 annettuihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joissa vaadittiin, että ”EU ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita helpottamaan ja tukemaan Ukrainan uudistusprosessia yhdessä muiden avunantajien kanssa ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ehdollisuutta noudattaen”.

Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen EU:n kriisivalmiusmekanismi, joka on sellaisten EU:n kumppanimaiden käytettävissä, joilla on äkillisiä maksutaseongelmia. Komission 8. tammikuuta 2015 ehdottama makrotaloudellinen lisärahoitusapu voi merkittävällä tavalla tukea Ukrainalle tarkoitettua uutta kansainvälistä tukipakettia sekä suoraan ehdotetun 1,8 miljardin euron rahoituksen avulla että välillisesti kannustamalla muita kumppaneita myöntämään rahoitusta. Se todennäköisesti myös edistää luottamuksen vähittäistä palautumista ja tukee uudistusten toteuttamista maassa siihen liittyvän, Ukrainan viranomaisten kanssa sovittavan toimenpideohjelman avulla. Makrotaloudellinen rahoitusapu täydentää apua, jota muut avunantajat antavat IMF:n tukeman talousohjelman yhteydessä. Se tukee osaltaan talouden vakauteen ja talouskehitykseen tähtääviä Euroopan unionin tavoitteita Ukrainassa ja laajemmin Itä-Euroopan naapurimaissa. Ehdollisuuden vuoksi ohjelma lujittaa myös Ukrainan hallituksen sitoutumista talouden uudistamiseen. Lisäksi se osoittaa, että EU on valmis tukemaan maita, jotka ryhtyvät talousuudistuksiin taloudellisesti ja poliittisesti vaikeina aikoina, ja että sen poliittiset lupaukset ovat uskottavia.

Yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisessä julistuksessa parlamentti ja neuvosto sitoutuivat ”ottamaan nämä [yhteisen julistuksen] näkemykset ja periaatteet täysimääräisesti huomioon unionin makrotaloudellisen avun myöntämistä koskevissa tulevissa yksittäisissä päätöksissä”.

On syytä todeta, että komission ehdotuksessa noudatetaan kaikilta osin niitä näkemyksiä ja periaatteita, jotka sisältyvät edellä mainittuun lainsäädäntövallan käyttäjien sovittelumenettelyssä yhdessä sopimaan yhteiseen julistukseen. Esittelijä voi siis asettua täysin komission ehdotuksen taakse. Ukrainan nykyisessä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa on lisäksi tärkeää, että komission ehdotus makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle hyväksytään hyvissä ajoin, jotta kaksi kolmesta erästä (kukin 600 miljoonaa euroa) voidaan maksaa vielä vuoden 2015 aikana. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksen, se osoittaa, että EU pystyy toimimaan nopeasti, päättäväisesti ja poliittisten sitoumustensa mukaisesti.

Edellä esitetyn johdosta esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy komission ehdotuksen muutoksitta.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.3.2015)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

Valmistelija: Jacek Saryusz-Wolski

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin olisi sovittava päätöksestä makrotaloudellisen rahoitusavun antamiseksi Ukrainalle nopeutetulla aikataululla ja ilman tarkistuksia, sillä täten vahvistettaisiin Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin pitkäaikainen sitoutuminen Ukrainan uudistusprosessiin. Hyväksymisen jälkeen tällä makrotaloudellisella rahoitusavulla tuetaan tuntuvalla tavalla Ukrainan laillista johtoa. Ukrainan oikea-aikaisella tukemisella voidaan ehkä helpottaa vakavaa maksutasekriisiä, joka uhkaa maan rahoitusvakautta.

Ukraina ei ole köyhä maa. Se joutui pahaan rahoitustilanteeseen rakenneuudistusten lykkäämisen, huonon hallinnon sekä sodasta, vieraan valtion maahantunkeutumisesta ja miehityksestä aiheutuneiden taloudellisten menetysten vuoksi.

Ukraina tarvitsee kiireellistä, tuntuvampaa ja oikea-aikaista tukea kamppaillessaan Venäjän hyökkäystä vastaan maan itäosassa, samalla kun Ukraina pyrkii uudistamaan valtiotaan ja talouttaan. Euroopan historiassa on ainutlaatuista, että maa joutuu kohtaamaan kaksi tällaista haastetta samanaikaisesti.

Ukrainalla on edessään raju finanssi- ja talouskriisi, joka johtuu osittain siitä, että maa menetti hyökkäyksessä 20 prosenttia taloudestaan, ja osittain maanpuolustukseen tarvittavien sotatoimien rahoitusseurauksista ja kustannuksista.

Kiireellisesti tarvittavan ja mahdollisimman runsaan makrotaloudellisen avun lisäksi EU:n olisi tutkittava voisiko Ukrainan taloustilanteen lievittämiseksi käyttää muita luovia keinoja rahoitustoimien ulkopuolelta, tällöin vähennettäisiin tulevan rahoitusavun tarvetta. EU:n olisi harkittava useita eri vaihtoehtoja:

•       EU:n jäsenvaltioiden olisi helpotettava kaikilla mahdollisilla oikeudellisilla ja hallinnollisilla keinoilla sellaisten Ukrainan varojen palauttamista, jotka aiempi poliittinen johto anasti laittomasti ja jotka nyt ovat piilossa ja jäädytettynä EU:n pankeissa.

•       EU:n olisi varmistettava, että Ukrainan aiemman poliittisen johdon anastamia varoja palautettaessa kyseisiä varoja ei ohjata uudelleen ja käytetä Venäjän vaateiden hyväksi vaan palautetaan tarpeessa olevalle Ukrainan valtiolle.

•       EU:n olisi tuettava edelleen Ukrainassa kaikkialle levinneen korruption torjuntaa, mikä parantaisi valtion verotulojen tilannetta.

•       EU voisi myös helpottaa Ukrainan rahoitusvakautta perustamalla yhteisen tutkimuselimen tarkkailemaan EU:n rahoitusapua Ukrainalle. Kyseisellä elimellä varmistettaisiin EU-rahoituksen asianmukainen käyttö ja se toimisi myös valmiuksia parantavana laitoksena, koska se koostuisi ukrainalaisista virkamiehistä ja EU:n korruptiontorjunta-asiantuntijoista. Näin EU siirtäisi rahoitusvalvonnan ja tilintarkastuksen parhaita käytäntöjä Ukrainaan.

•       EU:n apu olisi kohdistettava Ukrainan talouden kaikkein heikoimmille alueille tukemaan rahoituksen tasapainoa energiamarkkinoiden, liiketoimintaympäristön sekä verohallinnon ja -politiikan kaltaisilla aloilla. Näihin alueisiin keskittymällä EU: rahoituksesta olisi eniten hyötyä Ukrainan talousvaikeuksien ratkaisemiseksi.

‘Amicus certus in re incerta cernitur.’ (Hädässä ystävä tunnetaan.)

Ennius teoksessa: Cicero: Laelius de Amicitia, 44 eaa, s. 64.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Makrotaloudellinen apu Ukrainalle

Viiteasiakirjat

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.1.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.1.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jacek Saryusz-Wolski

26.1.2015

Hyväksytty (pvä)

9.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Gabrielius Landsbergis, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eric Andrieu


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Makrotaloudellinen apu Ukrainalle

Viiteasiakirjat

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.1.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.1.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.1.2015

BUDG

15.1.2015

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

20.1.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gabrielius Landsbergis

21.1.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.2.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Viviane Reding, Matteo Salvini, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Danuta Maria Hübner, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.3.2015

Oikeudellinen huomautus