Postupak : 2014/0197(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0060/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0060/2015

Rasprave :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Glasovanja :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Objašnjenja glasovanja
PV 15/12/2015 - 4.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 692kWORD 350k
24.3.2015
PE 546.867v03-00 A8-0060/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine

(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Goffredo Maria Bettini

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine

(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0386),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2 Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0039/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0060/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Uredbom (EZ) br. 1215/2009 nije predviđena mogućnost privremene obustave odobrenja izvanrednih trgovinskih mjera u slučaju da njezini korisnici ozbiljno i sustavno krše temeljna načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Primjereno je uvesti takvu mogućnost kako bi se osiguralo poduzimanje hitnih mjera u slučaju nastanka ozbiljnog i sustavnog kršenja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u jednoj od zemalja i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani.

(2) Uredbom (EZ) br. 1215/2009 nije predviđena mogućnost privremene obustave odobrenja izvanrednih trgovinskih mjera u slučaju da njihovi korisnici ozbiljno i sustavno krše temeljna načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Primjereno je uvesti takvu mogućnost kako bi se osiguralo poduzimanje hitnih mjera u slučaju ozbiljnog i sustavnog kršenja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u jednoj od zemalja i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani. Poštovanje demokratskih načela, vladavine prava, ljudskih prava i zaštita manjina preduvjet su za ostvarenje napretka u pristupnom procesu.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Otkad je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sklopljeni su sa svim dotičnim zemljama zapadnog Balkana, osim s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom3. U lipnju 2013. Vijeće je ovlastilo Komisiju da počne pregovore za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom.

(5) Otkad je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sklopljeni su sa svim dotičnim zemljama zapadnog Balkana, osim s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom3. U svibnju 2014. završeni su pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom, a Sporazum je parafiran u srpnju 2014.

______________

_______________

3 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom 1244/1999 UNSCR-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

3 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom 1244/1999 UNSCR-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

Amandman   3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Međutim Bosna i Hercegovina još uvijek nije prihvatila prilagodbu trgovinskih povlastica odobrenih u okviru Privremenog sporazuma kako bi se u obzir uzela tradicionalna povlaštena trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). U slučaju da do donošenja ove Uredbe Europska unija i Bosna i Hercegovina ne budu potpisale i privremeno primjenjivale sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma, povlastice odobrene Bosni i Hercegovini trebalo bi obustaviti od 1. siječnja 2016. Nakon što Bosna i Hercegovina i Europska unija budu potpisale i privremeno primjenjivale sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica u okviru Privremenog sporazuma, te bi povlastice trebalo ponovno uvesti.

(7) Međutim Bosna i Hercegovina još uvijek nije prihvatila prilagodbu trgovinskih povlastica odobrenih u okviru Privremenog sporazuma kako bi se u obzir uzela tradicionalna povlaštena trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). U slučaju da do donošenja ove Uredbe Europska unija i Bosna i Hercegovina ne potpišu i počnu privremeno primjenjivati sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma, povlastice odobrene Bosni i Hercegovini trebalo bi obustaviti od 1. siječnja 2016. Nakon što Bosna i Hercegovina i Europska potpišu i počnu privremeno primjenjivati sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica u okviru Privremenog sporazuma, te bi povlastice trebalo ponovno uvesti. Bosanskohercegovačke vlasti i Komisija trebale bi udvostručiti svoje napore da u skladu s Privremenim sporazumom do 1. siječnja 2016. pronađu uzajamno prihvatljivo rješenje, posebno u pogledu prekogranične trgovine,

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Potrebno je uzeti u obzir stalni napredak dotičnih zemalja i područja na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji, ali i pristupanje Hrvatske Uniji i naknadne potrebe za prilagodbom Privremenog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom. U tom pogledu također je potrebno uzeti u obzir nedvojbenu posvećenost Unije europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kao što je navedeno u zaključcima Vijeća za vanjske poslove od 15. prosinca 2014. U tim zaključcima još je jednom iskazana potreba za političkim vodstvom Bosne i Hercegovine koje će reforme nužne za europsku integraciju uključiti u rad svih relevantnih institucija, ali i potreba za uvođenjem funkcionalnosti i učinkovitosti na svim razinama vlade kako bi se Bosna i Hercegovina mogla pripremiti za buduće članstvo u EU-u.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Europska unija i dalje će predano podupirati europsku perspektivu Bosne i Hercegovine te od političkog vodstva te države očekuje da nastavi s reformama čiji je cilj promicanje djelotvornih institucija i jamčenje jednakih prava trima konstitutivnim narodima i svim građanima Bosne i Hercegovine.

Amandman 6

Prijedlog uredbe

Članak 1.– stavak –1. (novi)

Uredba (EZ) br. 1215/2009

Uvodna izjava 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Umeće se sljedeća uvodna izjava:

 

„(14a) Kako bi se omogućio odgovarajući demokratski nadzor nad primjenom ove Uredbe, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama i tehničkim prilagodbama Priloga I. i II. potrebnima nakon izmjena kombinirane nomenklature (KN) i pododjeljaka TARIC, u vezi s prilagodbama potrebnima nakon odobravanja trgovinskih povlastica na temelju drugih aranžmana između Unije i zemalja i područja obuhvaćenih ovom Uredbom, i u vezi s obustavom povlastica na temelju ove Uredbe u slučaju nepridržavanja uvjeta koji se odnose na učinkovitu upravnu suradnju s ciljem sprečavanja prijevara, poštovanje ljudskih prava i načela vladavine prava te provedbu učinkovitih gospodarskih reformi i regionalne suradnje. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Komisija bi trebala pružiti potpune informacije i dokumentaciju o sastancima s nacionalnim stručnjacima u okviru svojega rada na pripremi i provedbi delegiranih akata. U tom smislu Komisija bi trebala zajamčiti da je Europski parlament propisno uključen koristeći se najboljim praksama iz prijašnjih iskustava u drugim političkim područjima kako bi se stvorili najbolji mogući uvjeti za budući nadzor Europskog parlamenta nad delegiranim aktima.”

Justification

Since its adoption, Regulation (EC) No 1215/2009 has been subject to several Amendments. The use of delegated acts was introduced by Regulation 1336/2011 which however did not introduce a recital explaining the use of delegated acts. The rapporteur proposes the use of delegated acts in further cases, in order to assure a proper democratic oversight of the application of the basic Regulation by the Commission. This should be clearly set out in a corresponding recital, in line with the Common Understanding on the use of Delegated acts, agreed between the Parliament and the Council.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1215/2009

Članak 2. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) U članku 2. mijenja se stavak 3. kako slijedi:

3. Ako zemlja ili državno područje ne poštuje stavak 1. ili 2., Komisija pomoću provedbenih akata može obustaviti, u cijelosti ili djelomično, pravo dotične zemlje ili dotičnog državnog područja na povlastice na temelju ove Uredbe. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 8. stavku 4.

3. Ako zemlja ili državno područje ne poštuje točke (a) ili (b) stavka 1., Komisija može s pomoću provedbenih akata obustaviti, u cijelosti ili djelomično, pravo dotične zemlje ili dotičnog državnog područja na povlastice na temelju ove Uredbe. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 8. stavku 4.

Justification

In Izmjena 6, the rapporteur proposes to apply the procedure with delegated acts for the suspension of preferences in case of non-compliance with the condition of effective administrative cooperation in order to prevent fraud, the condition of respect for human rights and the rule of law principles as well as the condition of engaging in effective economic reforms and regional cooperation. Therefore, Article 2(3) must be amended to exclude the use of implementing acts in those three cases.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1215/2009

Članak 7. – točka c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) U članku 7. umeće se sljedeća točka:

 

(c) obustave, u cijelosti ili djelomično, prava dotične zemlje ili dotičnog područja na povlastice na temelju ove Uredbe, u slučaju da dotična zemlja ili dotično područje ne poštuje uvjete iz članka 2. stavka 1. točaka (c) i (d) i članka 2. stavka 2. ove Uredbe

 

Justification

The rapporteur proposes to apply the procedure with delegated acts for the suspension of preferences in case of non-compliance with the condition of effective administrative cooperation in order to prevent fraud, the condition of respect for human rights and the rule of law principles as well as the condition of engaging in effective economic reforms and in regional cooperation. The rapporteur is of the view that the Commission's margin of discretion in these three cases is too wide and that the involvement of the co-legislators is necessary. (See also the Explanatory statement)

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.c (nova)

Uredba (EZ) br. 1215/2009

Članak 10. – stavak 1. – uvodni tekst

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1c) U članku 10. stavku 1., uvodni tekst izmjenjuje se kako slijedi:

1. Ako Komisija utvrdi da postoji dovoljno dokaza o prijevari ili uskraćivanju upravne suradnje potrebne za provjeru dokaza o podrijetlu, dokaza o velikom porastu izvoza u Zajednicu koji nadilazi uobičajenu razinu proizvodnje i izvoznog kapaciteta ili o nepoštovanju članka 2. stavka 1. od strane zemalja i područja spomenutih u članku 1., može poduzeti mjere za potpunu ili djelomičnu suspenziju aranžmana predviđenih ovom Uredbom na razdoblje od tri mjeseca, pod uvjetom da je prije toga:

1. Ako Komisija utvrdi da postoji dovoljno dokaza o prijevari ili uskraćivanju upravne suradnje potrebne za provjeru dokaza o podrijetlu, dokaza o velikom porastu izvoza u Zajednicu koji nadilazi uobičajenu razinu proizvodnje i izvoznog kapaciteta ili o nepoštovanju odredbi iz članka 2. stavka 1. točaka (a) i (b) od strane zemalja i područja spomenutih u članku 1., može poduzeti mjere za potpunu ili djelomičnu suspenziju aranžmana predviđenih ovom Uredbom na razdoblje od tri mjeseca, pod uvjetom da je prije toga:

Justification

Given the proposed use of delegated acts for the suspension of preferences in case of non-compliance with the conditions of effective administrative cooperation in order to prevent fraud as well as the condition of respect for human rights and the rule of law principles by the participating country or territory, the safeguard provision concerning temporary suspension of preferences by means of implementing acts should be amended accordingly.


EXPLANATORY STATEMENT

Background of the Commission proposal

Trade between the EU and the Western Balkans countries is liberalised through a number of Stabilisation and Association Agreements (SAA) and an Interim Agreement (IA) in the case of Bosnia and Herzegovina. In addition, Kosovo (which does not yet have its SAA) and the whole region benefit from Autonomous Trade Measures (ATMs), which the EU grants since 2000. These unilateral preferences allow for unlimited duty free access to the EU for most products. Contrary to the SAAs - in which preferences are granted by each party -, ATMs are a one-sided preferential regime in favour of the Western Balkans. The scope of the tariff liberalisation under the SAAs and the preferences granted under Regulation (EC) No 1215/2009 differ, especially with respect to agricultural products. The level or liberalisation in agriculture products under the ATM regime is greater than under the SAA/IA regime.

The Commission proposal under consideration proposes three main changes to the basic

Regulation (EC) No 1215/2009:

1. Prolongation of the current preferences until the end of 2020:

The aim of the prolongation is to give the beneficiary countries additional time to align the preferences under the basic Regulation with those provided by the SAA/IA.

2. Introduction of the so-called ´human rights´ clause´ in the ATM Regulation

This clause enables for a suspension of preferences in case of serious and systematic violations of fundamental principles of human rights, democracy and the rule of law by any of the beneficiary countries.

3. Possible suspension of ATMs for Bosnia and Herzegovina (BiH) from 1 January 2016

Following the accession of Croatia to the EU on 1 July 2013, BiH has not yet accepted to adapt the Interim Agreement in order to take into account the preferential traditional trade between Croatia and BiH under the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) which linked the two countries before 1 July 2013. As a result, the preferential quotas agreed in 2008 in the Interim Agreement for 27 EU-Member States are now being used by 28 Member States (on a first come first serve basis). The EU's methodology for amending its trade agreements after an enlargement of the EU has taken place is established upon the concept of traditional trade between the new member of the EU and the country with the trade agreement with the EU. All Western Balkan countries members of CEFTA except BiH have agreed to this methodology and have concluded negotiations to amend their agreements with the EU.

After three rounds of negotiations with BiH, no agreement could be reached. Contrary to the EU's methodology, BiH considers it could not increase its preference for the amount of traditional trade. According to BiH this could only happened in case the EU would offer further concessions.

As a result of this stalemate and the damage to the EU commercial interest, the Commission proposes that a prolongation of ATMs to BiH would not be automatic, but should depend on BiH accepting the EU methodology regarding the adaptation of the Interim Agreement. Once BiH and EU agree, sign and provisionally apply an agreement on the adaptation of trade concessions, the preferences for BiH will be re-established.

Conditions for entitlement to the preferences

The basic Regulation sets out, namely in its Article 2 (1), several conditions for entitlement to the preferential arrangements:

a) compliance with the definition of 'originating products' as provided for in regulation (EEC) No 2454/93;

b) the abstention of the beneficiaries from introducing new duties or charges having equivalent effect with respect to products originating from the EU;

c) the involvement of the beneficiaries in effective administrative cooperation with the Community in order to prevent any risk of fraud.

The Commission proposal under consideration introduces a fourth condition, the so-called 'human rights' clause'. The entitlement to the preferential arrangements is thereby also subject to:

d) the abstention of the beneficiaries from engaging in serious and systematic violations of human rights, including core labour rights, fundamental principles of democracy and the rule of law.

Moreover, Article 2(2) of the basic Regulation contains a further condition for entitlement to the preferences - the readiness of beneficiary countries to engage in effective economic reforms and in regional cooperation with other Western Balkans countries, in particular through the establishment of free trade areas.

According to Art. 2(3) of the basic Regulation, in the event of non-compliance with any of the above conditions, the Commission may, by means of implementing acts adopted under the examination procedure, suspend (in whole or in part), the entitlement to the preferential arrangements.

Proposed Amandmans:

Delegated acts:

One of the main aims of the amendments proposed by the rapporteur (namely AMs 5, 6 and 7) is to replace the use of implementing acts by the delegated acts for the decision on suspension of preferences in cases of non-respect of conditions set out in Article 2 (1) points c) and d) and Article 2(2), i.e.:

Art. 2(2):

c) the involvement of the beneficiaries in effective administrative cooperation with the Community in order to prevent any risk of fraud

d) the abstention of the countries and territories referred to in Article 1 from engaging in serious and systematic violations of human rights, including core labour rights, fundamental principles of democracy and the rule of law (introduced by the Commission proposal under consideration)

Art. 2(2):

' the readiness of beneficiary countries to engage in effective economic reforms and in regional cooperation with other Western Balkans countries, in particular through the establishment of free trade areas'.

When choosing between the delegated acts (Art. 290 TFEU) and implementing acts (Art. 291 TFEU), the co-legislators should take into account, as the main criterion, the margin of discretion given to the Commission, in particular by taking into account the scope of policy assessment that is involved.

The rapporteur is of the view that the Commission has, in deciding on suspension of preferences on the grounds described above, an important margin of discretion which goes well beyond a simple execution of the provisions of the basic act on the basis of an objective assessment, namely for the following reasons:

•       the precise criteria for assessing whether or not the above conditions have been respected are not laid down in the basic act and therefore inevitably entail a subjective assessment which goes beyond the simple implementation;

•       according to Art. 2(3) the scope of the suspension is not clearly defined (preferences to be suspended in whole or in part), without having precise criteria on how to establish the scope of the suspension;

•       Art. 2(3) further provides that the Commission may suspend the preferential arrangements - the Commission can thus also decide not to suspend the preferences at all.

The rapporteur is of the view that a combination of the above three considerations leads to a very significant margin of discretion available to the Commission when deciding to suspend the preferences. This entails subjective assessment and exceeds the limits of implementation. Such a decision should therefore be taken by means of delegated acts which assure for the proper oversight by the co-legislators.

The margin of discretion with regard to the conditions set out in other provisions of the basic Regulation is more limited, the criteria for the assessment of compliance with these conditions are much more objective as in case of the conditions set out in Article 2(1) c) and d) and in Article 2(2). The rapporteur is therefore satisfied that the use of implementing acts is acceptable in those cases.

Furthermore, AM 3 introduces to the basic Regulation a recital explaining the use of delegated acts. Since its adoption, Regulation (EC) No 1215/2009 has been subject to several amendments. The use of delegated acts was introduced by Regulation 1336/2011which however did not introduce a recital explaining the use of delegated acts. The rapporteur proposes the use of delegated acts in further cases, in order to assure a proper democratic oversight of the application of the basic Regulation by the Commission. This should be clearly set out in a corresponding recital, in line with the Common Understanding on the use of Delegated acts, agreed between the Parliament and the Council.

Other amendments:

In AM 1, the rapporteur urges EU and BiH to strive for an agreement regarding the adaptation of the Interim Agreement with the EU following the accession of Croatia, in order to avoid the suspension of preferences for BiH as of 1 January 2016.

In AM 2, the rapporteur reiterates the progress made by the Western Balkans countries towards a deeper integration with the EU as well as the recent Council conclusions with respect to Bosnia and Herzegovina.

In AM 4, the rapporteur introduces changes to the so-called ´human rights´ clause´ I order to obtain a positive formulation, in line with the Copenhagen criteria.

Conclusions:

The overreaching objective of the amendments proposed by the rapporteur is to confirm the real and deep commitment of the EU towards the future European integration of the countries and territories covered by this Regulation by granting unilateral trade preferences. The EU integration process was undoubtedly a challenging process for countries that have undertaken, but it proved being the most effective instrument for the stability of the region. In this perspective, such concessions or their possible suspension must be accepted as an impulse to accelerate the path of political and socio -economic reforms underlined in "Compact Growth ", indispensable to the attainment by Western Balkans countries, the requirements of Copenhagen criteria and of aquis communautaire. To this end, the rapporteur urges BiH to adapt the Interim Agreement to preferential trade with Croatia following the entry of the latter in the European Union on 1 July 2013 and, at the same time, calls on the parties to take account of the mutual interests in order to reach a satisfactory agreement for both EU Member States and for the members of CEFTA.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (11.3.2015)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine

(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Cristian Dan Preda

SHORT JUSTIFICATION

The Commission's proposal to extend the autonomous trade measures for Western Balkan countries and territories participating in the Stabilisation and Association Process (SAP) for another five years, until 31 December 2020, should be welcomed. This preferential trade regime has contributed to an increase in the Western Balkan exports to the EU. The EU was, in 2013, the region's largest trading partner both in terms of imports (72,7%) and exports (81,8%). Together with the bilateral agreements in place, these trade preferences support economic integration with the EU and hence foster political stability and economic progress in the entire region. These measures should also be seen in the wider context of our policies regarding the Western Balkan countries - our ultimate goal being to bring them closer to the EU.

The Commission's proposal also seeks to fill a gap existing in Regulation 1215/2009, namely the absence of a human rights clause, allowing for the suspension of the trade preferences in case of violations of the fundamental principles of human rights, democracy and the rule of law occurring in one of the countries and territories of the SAP. While this idea is to be welcomed, as a practical application of Article 21(1) TEU and an incarnation of the obligation to mainstream human rights in EU's external action, the wording of the Commission's proposals is not entirely satisfactory in the Rapporteur's opinion. A positive formulation of this clause, in line with the Copenhagen criteria, would be preferable. Furthermore, if the threshold set for the activation of this clause is set too high, it could become inoperable. The Rapporteur would like to stress that, as a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, and having also a major role to play regarding enlargement countries, the European Parliament is entitled to fully exercise its prerogatives if a decision regarding suspension of the trade preferences is to be taken. In a broader perspective, bringing more clarity and consistency into the way human rights clauses are drafted in autonomous trade preferential regimes seems necessary in the Rapporteur's view.

Finally, the Commission's proposal takes into account the fact that Bosnia and Herzegovina has not yet accepted to adapt trade concessions granted under the Interim Agreement on trade and trade-related matters with the EU following the accession of Croatia. If no agreement is found on this issue by the end of the year, preferences granted to Bosnia and Herzegovina under this Regulation could be suspended as of 1st January 2016.

The Rapporteur would however like to underline that the suspension of the trade preferences for Bosnia and Herzegovina should be seen as an incentive to resolve the current disagreement with the EU over the adaptation of the Interim Agreement. The Rapporteur hopes that the new authorities in Bosnia and Herzegovina will take advantage of the positive impetus given by the adoption of the new EU Approach regarding the country by the Foreign Affairs Council on 15 December 2014 to solve also this outstanding issue.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Uredbom (EZ) br. 1215/2009 nije predviđena mogućnost privremene obustave odobrenja izvanrednih trgovinskih mjera u slučaju da njezini korisnici ozbiljno i sustavno krše temeljna načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Primjereno je uvesti takvu mogućnost kako bi se osiguralo poduzimanje hitnih mjera u slučaju nastanka ozbiljnog i sustavnog kršenja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u jednoj od zemalja i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani.

(2) Uredbom (EZ) br. 1215/2009 nije predviđena mogućnost privremene obustave odobrenja izvanrednih trgovinskih mjera u slučaju da njihovi korisnici krše temeljna načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Primjereno je uvesti takvu mogućnost kako bi se osiguralo poduzimanje hitnih mjera u slučaju kršenja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u jednoj od zemalja i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani. Poštovanje demokratskih načela, vladavine prava, ljudskih prava i zaštita manjina preduvjet su za ostvarenje napretka u pristupnom procesu.

Justification

As countries seeking EU membership must conform to the Copenhagen Criterias, it is important to introduce a clause ensuring that action can be taken in case of serious and systematic violations of the fundamental principles of human rights, democracy and the rule of law. Such a clause should be expanded to include core labour and environmental standards, so as to promote and protect human rights and principles of sustainable development and to help the countries align with the Community acquis.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Otkad je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sklopljeni su sa svim dotičnim zemljama zapadnog Balkana, osim s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom3. U lipnju 2013. Vijeće je ovlastilo Komisiju da počne pregovore za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom.

(5) Otkad je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sklopljeni su sa svim dotičnim zemljama zapadnog Balkana, osim s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom3. U svibnju 2014. završeni su pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom, a Sporazum je parafiran u srpnju 2014.

______________

_______________

3 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom 1244/1999 UNSCR-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

3 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom 1244/1999 UNSCR-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

Amandman   3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Novoizabrane institucije Bosne i Hercegovine trebale bi novi politički pristup Unije prema Bosni i Hercegovini iskoristiti za sklapanje sporazuma o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske EU-u i održavanje tradicionalne povlaštene trgovine.

Amandman   4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1215/2009

Članak 2. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"(d) odustajanju zemalja i područja spomenutih u članku 1. od uključenosti u ozbiljno i sustavno kršenje ljudskih prava, uključujući osnovna prava radnika, temeljna načela demokracije i vladavine prava.

„(d) poštovanju demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanju načela vladavine prava od strane zemalja i područja iz članka 1.”

POSTUPAK

Naslov

Izvanredne trgovinske mjere za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine

Referentni dokumenti

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

3.7.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Cristian Dan Preda

22.9.2014

Razmatranje u odboru

24.2.2015

 

 

 

Datum usvajanja

9.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

15

21

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Gabrielius Landsbergis, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eric Andrieu


POSTUPAK

Naslov

Izvanredne trgovinske mjere za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine

Referentni dokumenti

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)

Datum podnošenja EP-u

26.6.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

3.7.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

3.7.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Goffredo Maria Bettini

3.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2014

24.2.2015

19.3.2015

 

Datum usvajanja

19.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Viviane Reding, Matteo Salvini, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli

Datum podnošenja

24.3.2015

Pravna napomena