Menetlus : 2013/0285(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0064/2015

Esitatud tekstid :

A8-0064/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/04/2015 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0097

SOOVITUS     ***
PDF 146kWORD 61k
26.3.2015
PE 549.095v02-00 A8-0064/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kalalaevade laevapere liikmete väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni osaliseks

(15528/2014 – C8‑0295/2014 – 2013/0285(NLE))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Sofia Ribeiro

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kalalaevade laevapere liikmete väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni osaliseks

(15528/2014 – C8‑0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15528/2014),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 46, artikli 53 lõikele 1, artiklile 62 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja lõike 8 esimesele lõigule (C8-0295/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust (A8-0064/2015),

1.      annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Otsuse taust

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi „IMO”) kalalaevade töötajate väljaõpet, diplomeerimist ja vahiteenistuse aluseid käsitlev rahvusvaheline konventsioon (edaspidi „STCW-F konventsioon”) võeti vastu 7. juulil 1995. aastal Londonis 74 riigi, sealhulgas 22 Euroopa Liidu praeguse liikmesriigi valitsuste esindajate osavõtul. Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud neli liikmesriiki – Hispaania, Taani, Läti ja Leedu.

STCW-F konventsiooni eesmärk on tagada, et kalalaevadel töötav personal oleks kvalifitseeritud (mida kinnitab ametlik tunnistus) ja töövõimeline (läbinud arstliku läbivaatuse), nii et ohud, mis võiksid ähvardada inimeste turvalisust ja/või vara või merekeskkonda kalalaevadel töötamise ajal, oleksid võimalikult väiksed. Konventsiooni kohaselt peavad töötajatel olema konkreetsetes valdkondades minimaalsed eriteadmised ja nad peavad olema läbinud teatava minimaalse kestusega teenistuse laeva pardal. Lisaks on konventsiooni eesmärk kutseharidust edendades saavutada kõigi kalandussektoris tegutsejate jaoks võrdsed tingimused ja neid säilitada ning aidata riske vähendada.

Konventsiooni sätted on kohustuslikud ainult laevade puhul, mis on 24 meetri pikkused ja pikemad ning peajõuseadme võimsusega 750 kW ja üle selle, ning puudutavad kapteneid, juhtivpersonali, laevamehaanikuid ja raadiooperaatoreid. Liikmesriikide valitsustel soovitatakse siiski korraldada koolitusi ka 24 meetriste ja pikemate laevade madrustele, sest ohutusealane põhikoolitus on kohustuslik kõigile kalalaevade töötajatele.

Euroopa Liidul ei ole volitusi STCW-F konventsiooni ratifitseerimiseks, seda saavad teha üksnes liikmesriigid. Sellegipoolest, vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale välispädevuse küsimuses AETRi kohtuasjas, ei saa liikmesriigid ratifitseerida STCW-F konventsiooni ilma Euroopa Liidu loata, kuna selle sätted selliste reguleeritud kutsealade tunnustamise kohta, millistel ELi kodanikud kalalaevade pardal töötavad, mõjutavad Euroopa Liidu ainupädevuse kasutamist kõnealuses valdkonnas.

Käesoleva otsuse eesmärk on võimaldada liikmesriikidel ratifitseerida STCW-F konventsioon kooskõlas liidu ainupädevusega selliste reguleeritud kutsealade tunnustamisel, millistel ELi kodanikud kalalaevade pardal töötavad.

Kuna aga liikmesriigid peavad järgima liidu õigust, antud juhul direktiivi 2005/36/EÜ sätteid, nähakse käesoleva otsuse eelnõus ette, et liikmesriigid, kes on konventsiooni juba enne kavandatava otsuse jõustumist ratifitseerinud, peavad IMO peasekretärile hoiule andma avalduse, milles nad tunnistavad, et liikmesriikidevahelise konflikti korral on liiduõigus ülimuslik.

Lisaks on otsuse eelnõu eesmärk ergutada liikmesriike võtma viivitamata kõik vajalikud meetmed konventsiooni ratifitseerimiseks.

Lisamärkused

Kalapüük on suurima tööõnnetuste määraga elukutse, kus tööpostil saab surma hinnanguliselt umbes 24 000 inimest aastas.

STCW-F konventsiooni sätted on kohustuslikud ainult laevade puhul, mis on 24 meetri pikkused ja pikemad ning peajõuseadme võimsusega 750 kW ja enam, ning selles soovitatakse konventsiooniosalistel kohaldada meeskondade väljaõpet puudutavaid õigusnorme samade mõõtmetega, kuid väiksema peajõuseadme võimsusega laevade suhtes, ning ei täpsustata, millised peaksid olema alla 24 meetri pikkuste laevade meeskonnaliikmete minimaalsed eriteadmised.

Tuleb toonitada, et IMO soovitab konventsiooniosalistel võtta vastu oma seadused väikelaevade meeskondade väljaõppe ja diplomeerimise kohta ning et just selles laevastikusegmendis toimub merel kõige sagedamini õnnetusi.

Koos mereohutuse üheks aluseks oleva väljaõppega on tööõnnetuste ärahoidmiseks tähtis tagada laevadel minimaalsed töö- ja ohutustingimused, mistõttu on asjakohane kehtestada kõigi liikmesriikide jaoks ühesugused nõuded kooskõlas rahvusvaheliste ohutusalaste soovitustega, kusjuures nõuded tuleks kehtestada ka liidu vetes tegutsevate laevade suhtes.

Niisugust töötajate võrdse kohtlemise põhimõttega kooskõlas olevat nõuete ühtlustamist toetab ka kalanduskomisjon käesolevas dokumendis viidatud arvamuses ning seda toetavad kalandussektori tööturu osapooled.

Eelnimetatud põhjustel ja kuna on tähtis kehtestada liidus väljaõppe miinimumtase, peab Euroopa Parlament vajalikuks laiendada konventsiooni kohaldamisala või vähemalt kehtestada regulatiivsed nõuded, mida kohaldatakse Euroopa Liidu tasandil vähem kui 24 meetri pikkuste laevade suhtes, ning paluda komisjonil võtta vastu seda eesmärki kandvad õigusaktid.

Siinjuures tuleb toonitada, et see ei tähenda liikmesriikide jaoks koolituskulude suurenemist, kuna liit rahastab juba praegu kalandussektoris toimuvat väljaõpet Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahenditest.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Amjad Bashir, Enrique Calvet Chambon, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Õigusalane teave