Procedură : 2013/0285(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2015

Texte depuse :

A8-0064/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0097

RECOMANDARE     ***
PDF 157kWORD 74k
26.3.2015
PE 549.095v02-00 A8-0064/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit

(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Sofia Ribeiro

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit

(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15528/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 46, articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0295/2014),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0064/2015),

1.      aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul deciziei

Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit (denumită în continuare „Convenția STCW-F”) a fost adoptată de Organizația Maritimă Internațională (OMI) la 7 iulie 1995, la Londra, în prezența a 74 de guverne, dintre care 22 sunt în prezent state membre ale Uniunii Europene. În prezent, patru state membre (Spania, Danemarca, Letonia și Lituania) au ratificat această convenție.

Obiectul Convenției STCW-F este de a garanta că personalul navelor de pescuit deține calificările necesare (dovedite prin certificate oficiale) și este apt de muncă pe baza unui certificat medical), astfel încât să se reducă la minimum, pe cât posibil, riscurile pentru siguranța persoanelor și/sau a bunurilor pe mare sau riscurile pentru mediul marin atunci când se desfășoară operațiuni la bordul navelor maritime. Convenția STCW-F prevede că personalul trebuie să aibă cel puțin cunoștințe minime în domenii specifice și că trebuie să fi efectuat sarcini la bordul unei nave pentru o perioadă minimă de timp. Astfel, convenția are rolul de a instaura și de a menține standarde de performanță echitabile în sectorul pescuitului prin promovarea pregătirii profesionale, precum și contribuind la reducerea riscurilor.

Dispozițiile convenției sunt obligatorii numai pentru navele cu o lungime mai mare sau egală cu 24 de metri și cu o putere de propulsie mai mare sau egală cu 750 kW și vizează căpitanii, ofițerii, inginerii și operatorii radio. Cu toate acestea, autoritățile naționale sunt încurajate să prevadă cursuri de formare pentru marinarii de pe navele cu o lungime mai mare sau egală cu 24 de metri, iar formarea de bază în materie de siguranță este obligatorie pentru întregul personal al navelor de pescuit.

Uniunea Europeană nu are competența de a ratifica Convenția STCW-F, doar statele membre putând face acest lucru. Totuși, în conformitate cu jurisprudența AETR a Curții de Justiție în materie de competență externă, statele membre nu sunt autorizate să ratifice Convenția STCW-F fără autorizarea prealabilă a Uniunii, dat fiind că dispozițiile convenției privind recunoașterea profesiilor reglementate exercitate de resortisanții Uniunii la bordul navelor de pescuit afectează exercitarea competenței exclusive a Uniunii Europene în acest domeniu.

Prezenta decizie are obiectivul de a autoriza statele membre să ratifice Convenția STCW-F în conformitate cu competențele exclusive ale Uniunii Europene în materie de recunoaștere a profesiilor reglementate exercitate de resortisanții Uniunii la bordul navelor de pescuit.

Cu toate acestea, și având în vedere că statele membre au obligația de a se conforma dreptului Uniunii, și anume dispozițiilor Directivei 2005/36/CE, în proiectul de decizie care face obiectul examinării se precizează că statele membre care au ratificat convenția, înainte de intrarea în vigoare a deciziei propuse, sunt invitate să depună la Secretarul General al OMI o declarație prin care confirmă că legislația UE prevalează în caz de conflict în relațiile dintre statele membre.

Prin urmare, decizia propusă ar trebui să încurajeze statele membre să ia fără întârziere toate măsurile necesare pentru a ratifica Convenției STCW-F.

Observații suplimentare

Pescuitul este activitatea profesională în care se înregistrează cea mai ridicată rată a accidentelor, numărul deceselor la locul de muncă fiind estimat la 24 000 pe an.

Dispozițiile Convenției STCW-F sunt obligatorii numai pentru navele cu o lungime mai mare sau egală cu 24 de metri și cu o putere de propulsie mai mare sau egală cu 750 kW, iar convenția doar încurajează statele semnatare să aplice normele în materie de formare a personalului navelor de aceeași dimensiune, dar cu o putere de propulsie inferioară, fără a preciza cunoștințele minime necesare pentru navele de pescuit cu o lungime mai mică de 24 de metri.

Trebuie subliniat faptul că OMI încurajează statele semnatare să își adopte propriile legi în materie de pregătire și norme de certificare pentru echipajele navelor de mici dimensiuni și că frecvența accidentelor pe mare este cea mai ridicată în aceste segmente ale flotei.

În paralel cu pregătirea, care constituie unul dintre pilonii securității pe mare, trebuie să se garanteze standarde minime pentru condițiile de muncă și de securitate la bord, în vederea prevenirii accidentelor de muncă; aceste standarde, care ar trebui să se bazeze pe recomandările internaționale în materie de siguranță, ar trebui, prin urmare, uniformizate pentru toate statele membre și ar trebui impuse și navelor care desfășoară activități în apele europene.

Această armonizare, care respectă cerința fundamentală privind egalitatea de tratament la locul de muncă, este susținută de Comisia pentru pescuit în avizul menționat în prezentul document, precum și de partenerii sociali din sectorul pescuitului.

Din toate aceste motive și având în vedere că trebuie să se stabilească un nivel minim de pregătire în cadrul Uniunii, Parlamentul European consideră că trebuie să se extindă domeniul de aplicare al aceste convenții sau cel puțin să se adopte reglementări care să se aplice navelor mai mici de 24 de metri la nivelul Uniunii Europene și invită Comisia să legifereze în acest sens.

În acest sens, trebuie subliniat faptul că nu va avea loc o creștere a costurilor de pregătire pentru statele membre, deoarece Uniunea finanțează deja pregătirea în sectorul pescuitului prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Amjad Bashir, Enrique Calvet Chambon, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Notă juridică - Politica de confidențialitate