Postup : 2015/0801(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0065/2015

Předložené texty :

A8-0065/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2015 - 16.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0092

ZPRÁVA     *
PDF 148kWORD 229k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Marita Ulvskog

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Rady (05125/2015),

–       s ohledem na článek 150 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0026/2015),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0065/2015),

1.      schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


POSTUP

Název

Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES

Referenční údaje

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Datum konzultace s EP

30.1.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum přijetí

24.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Právní upozornění