Menetlus : 2015/0801(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0065/2015

Esitatud tekstid :

A8-0065/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2015 - 16.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0092

RAPORT     *
PDF 140kWORD 227k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse tööhõivekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/98/EÜ

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Marita Ulvskog

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse tööhõivekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/98/EÜ

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu eelnõu (05125/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 150, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0026/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0065/2015),

1.      kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


MENETLUS

Pealkiri

Otsus, millega asutatakse tööhõivekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/98/EÜ

Viited

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

30.1.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Õigusalane teave