Postupak : 2015/0801(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0065/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0065/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2015 - 16.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0092

IZVJEŠĆE     *
PDF 152kWORD 230k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestiteljica: Marita Ulvskog

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt Vijeća (05125/2015),

–       uzimajući u obzir članak 150. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0026/2015),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0065/2015),

1.      prihvaća nacrt Vijeća;

2.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.      traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


POSTUPAK

Naslov

Odluka o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ

Referentni dokumenti

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

30.1.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum usvajanja

24.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Datum podnošenja

26.3.2015

Pravna napomena