Procedură : 2015/0801(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0065/2015

Texte depuse :

A8-0065/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0092

RAPORT     *
PDF 145kWORD 234k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Marita Ulvskog

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul Consiliului (05125/2015),

–       având în vedere articolul 150 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0026/2015),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0065/2015),

1.      aprobă proiectul Consiliului;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


PROCEDURĂ

Titlu

Decizia de înființare a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE

Referințe

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Data consultării PE

30.1.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Data adoptării

24.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Data depunerii

26.3.2015

Notă juridică