Postup : 2015/0801(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0065/2015

Predkladané texty :

A8-0065/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0092

SPRÁVA     *
PDF 153kWORD 63k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Marita Ulvskog

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Rady (05125/2015),

–       so zreteľom na článok 150 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8–0026/2015),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0065/2015),

1.      schvaľuje návrh Rady;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


POSTUP

Názov

Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES

Referenčné čísla

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Dátum konzultácie s EP

30.1.2015

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Spravodajcovia

               dátum vymenovania

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Právne oznámenie