Процедура : 2015/0802(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2015

Внесени текстове :

A8-0066/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2015 - 16.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0091

ДОКЛАД     *
PDF 177kWORD 245k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

относно решение на Съвета за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО

(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Марита Улвског

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно решение на Съвета за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО

(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на Съвета (05126/2015),

–       като взе предвид член 160 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0025/2015),

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0066/2015),

1.      одобрява проекта на Съвета;

2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Проекторешение

Съображение 3

Проект на Съвета

Изменение

(3) В заключенията си от 17 декември 1999 г. относно засилването на сътрудничеството за модернизиране и усъвършенстване на социалната закрила2 Съветът подкрепи предложението на Комисията да се създаде механизъм за засилено сътрудничество, за което допринася работата на групата от високопоставени служители, за осъществяване на това действие. Съветът подчерта, че този вид сътрудничество следва да обхване всички форми на социална закрила и при необходимост да помага на държавите членки да усъвършенстват и подсилят своите системи за социална закрила в съответствие с техните национални приоритети. Той също така напомни за компетентността на държавите членки за организиране и финансиране на социалната закрила и утвърди установените от Комисията четири широкообхватни цели в рамките на цялостното предизвикателство за модернизиране на системите за социална закрила, а именно: да се направи нужното трудовата заетост да носи и осигурява сигурни доходи, да се направят пенсиите сигурни и пенсионните системи устойчиви, да се насърчава социалното включване и да се гарантира висококачествено и устойчиво здравеопазване; той също така подчерта, че равнопоставеността между жените и мъжете трябва да стане основна характеристика на всички дейности, целящи постигането на тези четири цели. Най-накрая Съветът изтъкна, че финансовите аспекти са общи за всичките тези цели.

(3) В заключенията си от 17 декември 1999 г. относно засилването на сътрудничеството за модернизиране и усъвършенстване на социалната закрила2 Съветът подкрепи предложението на Комисията да се създаде механизъм за засилено сътрудничество, за което допринася работата на групата от високопоставени служители, за осъществяване на това действие. Съветът подчерта, че този вид сътрудничество следва да обхване всички форми на социална закрила и при необходимост да помага на държавите членки да усъвършенстват и подсилят своите системи за социална закрила в съответствие с техните национални приоритети. Той също така напомни за компетентността на държавите членки за организиране и финансиране на социалната закрила и утвърди установените от Комисията четири широкообхватни цели в рамките на цялостното предизвикателство за модернизиране на системите за социална закрила, а именно: да се направи нужното трудовата заетост да носи и осигурява сигурни доходи, да се направят пенсиите сигурни и пенсионните системи устойчиви, да се насърчава социалното включване и да се гарантира висококачествено и устойчиво здравеопазване за всички; той също така подчерта, че равнопоставеността между жените и мъжете трябва да стане основна характеристика на всички дейности, целящи постигането на тези четири цели. Най-накрая Съветът изтъкна, че финансовите аспекти са общи за всичките тези цели.

__________________

__________________

2ОВ C 8, 12.1.2000 г., стр. 7.

2 ОВ C 8, 12.1.2000 г., стр. 7.

Изменение  2

Проекторешение

Съображение 7

Проект на Съвета

Изменение

(7) В заключенията си от юни 2013 г. Европейският съвет заявява, че следва да се укрепи социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС). Като първа стъпка е важно в ИПС да бъдат по-добре проследявани и отразявани социалната ситуация и положението на пазара на труда, по-конкретно като се използват подходящи социални показатели и показателят за заетост в рамките на европейския семестър. Важно е да бъде осигурена и по-добра координация на политиките в сферата на заетостта и социалната област, като изцяло се зачитат областите на национална компетентност.

(7) В заключенията си от юни 2013 г. Европейският съвет заявява, че следва да се укрепи социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС). Като първа стъпка е важно в ИПС да бъдат по-добре проследявани и отразявани социалната ситуация и положението на пазара на труда, по-конкретно като се използват подходящи социални показатели и показателят за заетост в рамките на европейския семестър. Важно е да бъде осигурена и по-добра координация на политиките в сферата на заетостта, социалните и социално-икономическите политики, като изцяло се зачитат областите на национална компетентност.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Решение за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО

Позовавания

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.1.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Дата на внасяне

26.3.2015

Правна информация