Postup : 2015/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0066/2015

Předložené texty :

A8-0066/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2015 - 16.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0091

ZPRÁVA     *
PDF 166kWORD 239k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Marita Ulvskog

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Rady (05126/2015),

–       s ohledem na článek 160 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0025/2015),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0066/2015),

1.      schvaluje návrh Rady;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(3) Rada ve svých závěrech ze dne 17. prosince 1999 o posílení spolupráce v oblasti modernizace a zlepšení sociální ochrany2 podpořila návrh Komise zavést mechanismus posílené spolupráce, který je výsledkem práce skupiny vyšších úředníků, za účelem provedení této akce. Rada zdůraznila, že tento způsob spolupráce by se měl týkat všech forem sociální ochrany a, je-li to nezbytné, měl by pomoci členským státům zlepšit a posílit jejich systémy sociální ochrany v souladu s jejich vnitrostátními prioritami. Připomněla také, že organizování a financování sociální ochrany spadá do pravomoci členských států, a podpořila čtyři obecné cíle vytyčené Komisí v rámci celkové výzvy modernizace systémů sociální ochrany, tedy: zajistit, aby bylo finančně výhodné být zaměstnaný a zajistit jistý příjem, zaručit jistý důchod a udržitelné důchodové systémy, podporovat sociální začlenění a zaručit vysokou a trvalou úroveň zdravotní péče; rovněž zdůraznila, že rovnost žen a mužů musí být zohledněna ve všech činnostech zaměřených na dosažení těchto čtyř cílů. Závěrem Rada uznala, že finanční hlediska jsou všem těmto cílům společná.

(3) Rada ve svých závěrech ze dne 17. prosince 1999 o posílení spolupráce v oblasti modernizace a zlepšení sociální ochrany2 podpořila návrh Komise zavést mechanismus posílené spolupráce, který je výsledkem práce skupiny vyšších úředníků, za účelem provedení této akce. Rada zdůraznila, že tento způsob spolupráce by se měl týkat všech forem sociální ochrany a, je-li to nezbytné, měl by pomoci členským státům zlepšit a posílit jejich systémy sociální ochrany v souladu s jejich vnitrostátními prioritami. Připomněla také, že organizování a financování sociální ochrany spadá do pravomoci členských států, a podpořila čtyři obecné cíle vytyčené Komisí v rámci celkové výzvy modernizace systémů sociální ochrany, tedy: zajistit, aby bylo finančně výhodné být zaměstnaný a zajistit jistý příjem, zaručit jistý důchod a udržitelné důchodové systémy, podporovat sociální začlenění a zaručit vysokou a trvalou úroveň zdravotní péče pro všechny; rovněž zdůraznila, že rovnost žen a mužů musí být zohledněna ve všech činnostech zaměřených na dosažení těchto čtyř cílů. Závěrem Rada uznala, že finanční hlediska jsou všem těmto cílům společná.

__________________

__________________

2 Úř. věst. C 8, 12.1.2000, s. 7.

2 Úř. věst. C 8, 12.1.2000, s. 7.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(7) Evropská rada ve svých závěrech z června 2013 uvedla, že sociální rozměr hospodářské a měnové unie (HMU) by měl být posílen. Jako první krok je důležité lépe sledovat a zohledňovat situaci v sociální oblasti a na pracovním trhu v rámci HMU, zejména prostřednictvím vhodných sociálních ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti v kontextu evropského semestru. Je rovněž důležité zajistit lepší koordinaci politik zaměstnanosti sociálních politik a zároveň plně respektovat pravomoci členských států.

 

(7) Evropská rada ve svých závěrech z června 2013 uvedla, že sociální rozměr hospodářské a měnové unie (HMU) by měl být posílen. Jako první krok je důležité lépe sledovat a zohledňovat situaci v sociální oblasti a na pracovním trhu v rámci HMU, zejména prostřednictvím vhodných sociálních ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti v kontextu evropského semestru. Je rovněž důležité zajistit lepší koordinaci politik zaměstnanosti, sociálních a socioekonomických politik a zároveň plně respektovat pravomoci členských států.


POSTUP

Název

Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES

Referenční údaje

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Datum konzultace s EP

30.1.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum přijetí

24.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Datum předložení

26.3.2015

Právní upozornění