Procedure : 2015/0802(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0066/2015

Indgivne tekster :

A8-0066/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/04/2015 - 16.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0091

BETÆNKNING     *
PDF 161kWORD 232k
26.3.2015
PE 549.111v01-00 A8-0066/2015

om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Marita Ulvskog

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets udkast (05126/2015),

–       der henviser til artikel 160 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0025/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8 0066/2015),

1.      godkender Rådets udkast som ændret;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Udkast til afgørelse

Betragtning 3

Rådets udkast

Ændringsforslag

(3) Rådet støttede i sine konklusioner af 17. december 1999 om styrkelse af samarbejdet om modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse2 Kommissionens forslag om at etablere en mekanisme for et styrket samarbejde som resultat af arbejdet i en gruppe af højtstående embedsmænd med henblik på gennemførelsen af denne aktion. Rådet understregede, at et sådant samarbejde bør omfatte alle former for social beskyttelse og om nødvendigt bør bistå medlemsstaterne med at forbedre og styrke deres sociale beskyttelsesordninger i overensstemmelse med deres nationale prioriteter. Det mindede om medlemsstaternes beføjelser med hensyn til udformning og finansiering af den sociale beskyttelse, og det tilsluttede sig de fire overordnede mål, som Kommissionen har fastlagt som led i indsatsen for at modernisere de sociale beskyttelsesordninger, nemlig at sørge for, at det kan betale sig at arbejde og at sikre en fast indkomst, at sikre pensionerne og gøre pensionsordningerne bæredygtige, at fremme social integration og at sikre bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet. Det understregede endvidere, at princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd skal integreres i alle aktiviteter, som sigter mod disse fire mål. Det understregede endvidere, at princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd skal integreres i alle aktiviteter, som sigter mod disse fire mål. Endelig anerkendte Rådet, at de finansielle aspekter er fælles for alle disse mål.

(3) Rådet støttede i sine konklusioner af 17. december 1999 om styrkelse af samarbejdet om modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse2 Kommissionens forslag om at etablere en mekanisme for et styrket samarbejde som resultat af arbejdet i en gruppe af højtstående embedsmænd med henblik på gennemførelsen af denne aktion. Rådet understregede, at et sådant samarbejde bør omfatte alle former for social beskyttelse og om nødvendigt bør bistå medlemsstaterne med at forbedre og styrke deres sociale beskyttelsesordninger i overensstemmelse med deres nationale prioriteter. Det mindede om medlemsstaternes beføjelser med hensyn til udformning og finansiering af den sociale beskyttelse, og det tilsluttede sig de fire overordnede mål, som Kommissionen har fastlagt som led i indsatsen for at modernisere de sociale beskyttelsesordninger, nemlig at sørge for, at det kan betale sig at arbejde og at sikre en fast indkomst, at sikre pensionerne og gøre pensionsordningerne bæredygtige, at fremme social integration og at sikre bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet for alle. Det understregede endvidere, at princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd skal integreres i alle aktiviteter, som sigter mod disse fire mål. Endelig anerkendte Rådet, at de finansielle aspekter er fælles for alle disse mål.

__________________

__________________

2 OJ C 8, 12.1.2000, p. 7.

2 OJ C 8, 12.1.2000, p. 7.

Ændringsforslag  2

Udkast til afgørelse

Betragtning 7

Rådets udkast

Ændringsforslag

(7) I sine konklusioner fra juni 2013 anførte Det Europæiske Råd, at ØMU'ens sociale dimension bør styrkes. Som et første skridt er det vigtigt at forbedre overvågningen af og tage hensyn til den sociale og arbejdsmarkedsrelaterede situation i ØMU'en, navnlig ved at anvende relevante sociale og beskæftigelsesmæssige indikatorer i det europæiske semester. Det er også vigtigt at sikre bedre samordning af beskæftigelsespolitikkerne og social- og arbejdsmarkedspolitikkerne med fuld respekt for de nationale beføjelser.

(7) I sine konklusioner fra juni 2013 anførte Det Europæiske Råd, at ØMU'ens sociale dimension bør styrkes. Som et første skridt er det vigtigt at forbedre overvågningen af og tage hensyn til den sociale og arbejdsmarkedsrelaterede situation i ØMU'en, navnlig ved at anvende relevante sociale og beskæftigelsesmæssige indikatorer i det europæiske semester. Det er også vigtigt at sikre bedre samordning af beskæftigelsespolitikkerne og de socioøkonomiske politikker med fuld respekt for de nationale beføjelser.


PROCEDURE

Titel

Afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF

Referencer

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Dato for høring af EP

30.1.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Ordførere

       Dato for valg

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Dato for indgivelse

26.3.2015

Juridisk meddelelse