Διαδικασία : 2015/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0091

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 175kWORD 242k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Marita Ulvskog

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία: διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (05126/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 160 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0025/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0066/2015),

1.      εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.      καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.      ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Σχέδιο του Συμβουλίου

Τροπολογία

(3) Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας, που θα αναπτυχθεί από τις εργασίες μιας ομάδας υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, για την εφαρμογή της δράσης αυτής. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να βοηθάει τα κράτη μέλη, όπου αυτό χρειάζεται, να βελτιώνουν και να ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύμισε την αρμοδιότητα των κρατών μελών για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια της ευρύτερης πρόκλησης του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως τους προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής εργασίας και ασφαλούς εισοδήματος, εξασφάλιση ασφαλών συντάξεων και βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων, προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· επίσης τόνισε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στους τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά είναι κοινά σε όλους τους στόχους.

(3) Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας, που θα αναπτυχθεί από τις εργασίες μιας ομάδας υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, για την εφαρμογή της δράσης αυτής. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να βοηθάει τα κράτη μέλη, όπου αυτό χρειάζεται, να βελτιώνουν και να ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύμισε την αρμοδιότητα των κρατών μελών για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια της ευρύτερης πρόκλησης του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως τους προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής εργασίας και ασφαλούς εισοδήματος, εξασφάλιση ασφαλών συντάξεων και βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων, προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας για όλους· επίσης τόνισε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στους τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά είναι κοινά σε όλους τους στόχους.

__________________

__________________

2 ΕΕ C 8, 12.1.2000, σ. 7.

2 ΕΕ C 8, 12.1.2000, σ. 7.

Τροπολογία  2

Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Σχέδιο του Συμβουλίου

Τροπολογία

(7) Στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να ενισχυθεί. Ως πρώτο βήμα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται καλύτερα και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως χρησιμοποιώντας κατάλληλους κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.

(7) Στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να ενισχυθεί. Ως πρώτο βήμα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται καλύτερα και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως χρησιμοποιώντας κατάλληλους κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απόφαση για τη θέσπιση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ

Έγγραφα αναφοράς

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

30.1.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl, Амджад Башир

Ημερομηνία κατάθεσης

26.3.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου