Menetlus : 2015/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2015

Esitatud tekstid :

A8-0066/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2015 - 16.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0091

RAPORT     *
PDF 153kWORD 231k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/689/EÜ

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Marita Ulvskog

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/689/EÜ

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu eelnõu (05126/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 160, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0025/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0066/2015),

1.      kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb oma eelnõu oluliselt muuta;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Otsuse eelnõu

Põhjendus 3

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(3) Oma 17. detsembri 1999. aasta järeldustes sotsiaalkaitse ajakohastamiseks ja parandamiseks tehtava koostöö kohta2 toetas nõukogu komisjoni ettepanekut luua selle tegevuse rakendamiseks tõhustatud koostöö mehhanism, mille valmistab ette kõrgete ametnike töörühm. Nõukogu rõhutas, et selline koostöö peaks hõlmama kõiki sotsiaalkaitse vorme ja aitama vajaduse korral liikmesriikidel parandada ja tugevdada oma sotsiaalkaitsesüsteeme vastavalt nende riiklikele prioriteetidele. Samuti tuletas nõukogu meelde liikmesriikide pädevust sotsiaalkaitse korraldamisel ja rahastamisel ning kiitis heaks komisjoni poolt sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamise raames püstitatud neli üldeesmärki, nimelt muuta töö tasuvaks ja tagada kindel sissetulek, muuta pensionid kindlaks ja pensionisüsteemid püsivaks, edendada sotsiaalset kaasamist, tagada kõrge kvaliteediga ja püsiv tervishoid; samuti rõhutas nõukogu, et naiste ja meeste võrdõiguslikkust tuleb süvalaiendada kõikides toimingutes, mis on suunatud nende nelja eesmärgi saavutamisele. Lõpetuseks tunnistas nõukogu, et rahastamisseisukohad on kõikide eesmärkide puhul ühesugused.

(3) Oma 17. detsembri 1999. aasta järeldustes sotsiaalkaitse ajakohastamiseks ja parandamiseks tehtava koostöö kohta2 toetas nõukogu komisjoni ettepanekut luua selle tegevuse rakendamiseks tõhustatud koostöö mehhanism, mille valmistab ette kõrgete ametnike töörühm. Nõukogu rõhutas, et selline koostöö peaks hõlmama kõiki sotsiaalkaitse vorme ja aitama vajaduse korral liikmesriikidel parandada ja tugevdada oma sotsiaalkaitsesüsteeme vastavalt nende riiklikele prioriteetidele. Samuti tuletas nõukogu meelde liikmesriikide pädevust sotsiaalkaitse korraldamisel ja rahastamisel ning kiitis heaks komisjoni poolt sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamise raames püstitatud neli üldeesmärki, nimelt muuta töö tasuvaks ja tagada kindel sissetulek, muuta pensionid kindlaks ja pensionisüsteemid püsivaks, edendada sotsiaalset kaasamist, tagada kõrge kvaliteediga ja püsiv tervishoid kõigile; samuti rõhutas nõukogu, et naiste ja meeste võrdõiguslikkust tuleb süvalaiendada kõikides toimingutes, mis on suunatud nende nelja eesmärgi saavutamisele. Lõpetuseks tunnistas nõukogu, et rahastamisseisukohad on kõikide eesmärkide puhul ühesugused.

__________________

__________________

2 EÜT C 8, 12.1.2000, lk 7.

2 EÜT C 8, 12.1.2000, lk 7.

Muudatusettepanek  2

Otsuse eelnõu

Põhjendus 7

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Ülemkogu märkis oma 2013. aasta juunikuu järeldustes, et majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet tuleks tugevdada. Esimese sammuna on oluline paremini jälgida ja arvesse võtta sotsiaalset ja tööturu olukorda majandus- ja rahaliidus, eelkõige kasutades asjakohaseid sotsiaal- ja tööhõivenäitajaid Euroopa poolaasta raames. Samuti on tähtis tagada tööhõive- ja sotsiaalpoliitika parem kooskõlastamine, austades samas täielikult liikmesriikide pädevust.

(7) Euroopa Ülemkogu märkis oma 2013. aasta juunikuu järeldustes, et majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet tuleks tugevdada. Esimese sammuna on oluline paremini jälgida ja arvesse võtta sotsiaalset ja tööturu olukorda majandus- ja rahaliidus, eelkõige kasutades asjakohaseid sotsiaal- ja tööhõivenäitajaid Euroopa poolaasta raames. Samuti on tähtis tagada tööhõive-, sotsiaal- ja sotsiaal-majandusliku poliitika parem kooskõlastamine, austades samas täielikult liikmesriikide pädevust.


MENETLUS

Pealkiri

Otsus, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/689/EÜ

Viited

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

30.1.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Esitamise kuupäev

26.3.2015

Õigusalane teave