Menettely : 2015/0802(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0066/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0066/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0091

MIETINTÖ     *
PDF 152kWORD 69k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta ja päätöksen 2004/689/EY kumoamisesta

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Marita Ulvskog

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta ja päätöksen 2004/689/EY kumoamisesta

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston esityksen (05126/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 160 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0025/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8‑0066/2015),

1.      hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia esitykseensä;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston esitys

Tarkistus

(3) Yhteistyön lujittamisesta sosiaalisen suojelun uudistamiseksi ja parantamiseksi 17 päivänä joulukuuta 1999 antamissaan päätelmissä2 neuvosto kannatti komission ehdotusta perustaa tämän toiminnan toteuttamiseksi yhteistyön lujittamisjärjestelmä, jota valmistellaan korkean tason virkamiestyöryhmässä. Neuvosto korosti, että tällaisen yhteistyön olisi koskettava kaikkia sosiaalisen suojelun muotoja ja tarvittaessa tuettava jäsenvaltioita sosiaalisen suojelun järjestelmien parantamisessa ja tehostamisessa niiden ensisijaisten kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Neuvosto muistutti lisäksi, että jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia järjestämään sosiaalisen suojelun ja rahoittamaan sen. Neuvosto yhtyi komission esittämiin neljään laaja‑alaiseen tavoitteeseen sosiaalisen suojelun järjestelmiä uudistettaessa. Tavoitteet ovat työnteon tekeminen kannattavaksi ja toimeentulon varmistaminen, eläkkeiden turvaaminen ja eläkejärjestelmien tekeminen kestäviksi, sosiaalisen integroitumisen edistäminen sekä korkealaatuisen ja kestävän terveydenhuollon varmistaminen. Neuvosto korosti myös, että naisten ja miesten tasa-arvo on valtavirtaistettava kaikissa toimissa, joilla pyritään kyseiseen neljään tavoitteeseen. Lopuksi neuvosto totesi rahoitusnäkökohtien olevan kaikille tavoitteille yhteisiä.

(3) Yhteistyön lujittamisesta sosiaalisen suojelun uudistamiseksi ja parantamiseksi 17 päivänä joulukuuta 1999 antamissaan päätelmissä2 neuvosto kannatti komission ehdotusta perustaa tämän toiminnan toteuttamiseksi yhteistyön lujittamisjärjestelmä, jota valmistellaan korkean tason virkamiestyöryhmässä. Neuvosto korosti, että tällaisen yhteistyön olisi koskettava kaikkia sosiaalisen suojelun muotoja ja tarvittaessa tuettava jäsenvaltioita sosiaalisen suojelun järjestelmien parantamisessa ja tehostamisessa niiden ensisijaisten kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Neuvosto muistutti lisäksi, että jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia järjestämään sosiaalisen suojelun ja rahoittamaan sen. Neuvosto yhtyi komission esittämiin neljään laaja‑alaiseen tavoitteeseen sosiaalisen suojelun järjestelmiä uudistettaessa. Tavoitteet ovat työnteon tekeminen kannattavaksi ja toimeentulon varmistaminen, eläkkeiden turvaaminen ja eläkejärjestelmien tekeminen kestäviksi, sosiaalisen integroitumisen edistäminen sekä korkealaatuisen ja kestävän terveydenhuollon varmistaminen kaikille. Neuvosto korosti myös, että naisten ja miesten tasa-arvo on valtavirtaistettava kaikissa toimissa, joilla pyritään kyseiseen neljään tavoitteeseen. Lopuksi neuvosto totesi rahoitusnäkökohtien olevan kaikille tavoitteille yhteisiä.

__________________

__________________

2 EYVL C 8, 12.1.2000, s. 7.

2 EYVL C 8, 12.1.2000, s. 7.

Tarkistus  2

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston esitys

Tarkistus

(7) Eurooppa-neuvosto totesi 27 ja 28 päivänä kesäkuuta 2013 pidetyssä istunnossaan, että talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava. Aluksi on tärkeää seurata paremmin sosiaalista ja työmarkkinoiden tilannetta talous- ja rahaliitossa ja ottaa se huomioon, muun muassa käyttämällä asianmukaisia sosiaalisia ja työllisyysindikaattoreita talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa. Lisäksi on tärkeää varmistaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan parempi koordinointi samalla jäsenvaltioiden toimivaltaa täysin kunnioittaen.

(7) Eurooppa-neuvosto totesi 27 ja 28 päivänä kesäkuuta 2013 pidetyssä istunnossaan, että talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava. Aluksi on tärkeää seurata paremmin sosiaalista ja työmarkkinoiden tilannetta talous- ja rahaliitossa ja ottaa se huomioon, muun muassa käyttämällä asianmukaisia sosiaalisia ja työllisyysindikaattoreita talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa. Lisäksi on tärkeää varmistaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä sosioekonomisten toimien parempi koordinointi samalla jäsenvaltioiden toimivaltaa täysin kunnioittaen.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta ja päätöksen 2004/689/EY kumoamisesta

Viiteasiakirjat

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

30.1.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.3.2015

Oikeudellinen huomautus