Eljárás : 2015/0802(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0066/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0066/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2015 - 16.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0091

JELENTÉS     *
PDF 163kWORD 239k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

a Szociális Védelemmel Foglalkozó Bizottság létrehozásáról és a 2004/689/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Marita Ulvskog

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szociális Védelemmel Foglalkozó Bizottság létrehozásáról és a 2004/689/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács tervezetére (05126/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 160. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0025/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0066/2015),

1.      jóváhagyja a Tanács tervezetét annak módosított formájában;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja saját tervezetét;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Határozattervezet

3 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(3) A Tanács a szociális védelem modernizálása és fejlesztése érdekében az együttműködés megerősítéséről szóló, 1999. december 17-i következtetéseiben2 támogatta a Bizottság azon javaslatát, hogy a magas szintű tisztviselői csoport munkáján alapuló, megerősített együttműködés tekintetében hozzanak létre egy mechanizmust ezen intézkedés végrehajtására. A Tanács kiemelte, hogy ezen együttműködésnek a szociális védelem minden formájára ki kell terjednie, és szükség esetén segítenie kell a tagállamokat szociális védelmi rendszerüknek a nemzeti prioritásaikkal összhangban történő továbbfejlesztésében és erősítésében. Emlékeztetett arra is, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik a szociális védelem megszervezése és finanszírozása, és jóváhagyta a szociális védelmi rendszerek átfogó, kihívást jelentő modernizálásának négy, a Bizottság által megállapított általános célkitűzését, nevezetesen a következőket: biztosítani, hogy a munkavégzés kifizetődő legyen és biztos jövedelmet nyújtson; lehetővé tenni a biztonságos nyugdíjakat és a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát; előmozdítani a társadalmi befogadást, valamint biztosítani a magas színvonalú és fenntartható egészségügyi ellátást; hangsúlyozta továbbá, hogy e négy célkitűzésre irányuló valamennyi tevékenység során általánosan érvényesíteni kell a férfiak és nők egyenlőségének elvét. Végezetül a Tanács elfogadta, hogy valamennyi célkitűzésre egységes finanszírozási szempontok vonatkozzanak.

(3) A Tanács a szociális védelem modernizálása és fejlesztése érdekében az együttműködés megerősítéséről szóló, 1999. december 17-i következtetéseiben2 támogatta a Bizottság azon javaslatát, hogy a magas szintű tisztviselői csoport munkáján alapuló, megerősített együttműködés tekintetében hozzanak létre egy mechanizmust ezen intézkedés végrehajtására. A Tanács kiemelte, hogy ezen együttműködésnek a szociális védelem minden formájára ki kell terjednie, és szükség esetén segítenie kell a tagállamokat szociális védelmi rendszerüknek a nemzeti prioritásaikkal összhangban történő továbbfejlesztésében és erősítésében. Emlékeztetett arra is, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik a szociális védelem megszervezése és finanszírozása, és jóváhagyta a szociális védelmi rendszerek átfogó, kihívást jelentő modernizálásának négy, a Bizottság által megállapított általános célkitűzését, nevezetesen a következőket: biztosítani, hogy a munkavégzés kifizetődő legyen és biztos jövedelmet nyújtson; lehetővé tenni a biztonságos nyugdíjakat és a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát; előmozdítani a társadalmi befogadást, valamint biztosítani a magas színvonalú és fenntartható egészségügyi ellátást mindenki számára; hangsúlyozta továbbá, hogy e négy célkitűzésre irányuló valamennyi tevékenység során általánosan érvényesíteni kell a férfiak és nők egyenlőségének elvét. Végezetül a Tanács elfogadta, hogy valamennyi célkitűzésre egységes finanszírozási szempontok vonatkozzanak.

__________________

__________________

2HL C 8., 2000.1.12., 7. o.

2 HL C 8., 2000.1.12., 7. o.

Módosítás  2

Határozattervezet

7 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(7) Az Európai Tanács a 2013. júniusi ülésén elfogadott következtetéseiben kijelentette, hogy meg kell erősíteni a GMU szociális dimenzióját. Első lépésként fontos hatékonyabban nyomon követni és figyelembe venni a GMU-n belüli szociális és munkaerő-piaci helyzetet, különösen megfelelő szociális és foglalkoztatási mutatók alkalmazásával az európai szemeszter keretében. Fontos továbbá a foglalkoztatási és a szociálpolitika jobb koordinálásáról is gondoskodni, a tagállami hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása mellett.

(7) Az Európai Tanács a 2013. júniusi ülésén elfogadott következtetéseiben kijelentette, hogy meg kell erősíteni a GMU szociális dimenzióját. Első lépésként fontos hatékonyabban nyomon követni és figyelembe venni a GMU-n belüli szociális és munkaerő-piaci helyzetet, különösen megfelelő szociális és foglalkoztatási mutatók alkalmazásával az európai szemeszter keretében. Fontos továbbá a foglalkoztatási és a szociálpolitika, illetve a társadalmi-gazdasági politikák jobb koordinálásáról is gondoskodni, a tagállami hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása mellett.


ELJÁRÁS

Cím

Határozat a Szociális Védelmi Bizottság létrehozásáról és a 2004/689/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Hivatkozások

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

30.1.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Benyújtás dátuma

26.3.2015

Jogi nyilatkozat