Procedūra : 2015/0802(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0066/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0066/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/04/2015 - 16.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0091

ZIŅOJUMS     *
PDF 165kWORD 240k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmumu 2004/689/EK

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Marita Ulvskog

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmumu 2004/689/EK

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes projektu (05126/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 160. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0025/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0066/2015),

1.      apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma projekts

3. apsvērums

Padomes projekts

Grozījums

(3) Padome 1999. gada 17. decembra Secinājumos par sadarbības stiprināšanu attiecībā uz sociālās aizsardzības modernizāciju un pilnveidošanu2 atbalstīja Komisijas priekšlikumu izveidot mehānismu ciešākai sadarbībai ar šīs rīcības īstenošanai radītās augsta līmeņa ierēdņu grupas darba starpniecību. Padome uzsvēra, ka šādai sadarbībai būtu jāaptver visas sociālās aizsardzības un palīdzības formas dalībvalstīs, lai vajadzības gadījumā pilnveidotu un stiprinātu to sociālās aizsardzības sistēmas saskaņā ar attiecīgās valsts prioritātēm. Tā arī atgādināja dalībvalstu kompetenci attiecībā uz sociālās aizsardzības organizēšanu un finansēšanu un apstiprināja Komisijas noteiktos četrus vispārējos mērķus sociālās aizsardzības modernizācijai: proti, panākt, lai darbs atmaksājas, un paredzēt garantētus ienākumus, nodrošināt pensijas un ilgtspējīgas pensiju sistēmas, veicināt sociālo integrāciju un nodrošināt augstas kvalitātes un ilgtspējīgu veselības aprūpi; tā arī uzsvēra, ka visos pasākumos šo četru mērķu sasniegšanai jānodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesība. Visbeidzot, Padome atzina, ka ar finansēm saistītie aspekti ir kopīgi visiem iepriekš minētajiem mērķiem.

(3) Padome 1999. gada 17. decembra Secinājumos par sadarbības stiprināšanu attiecībā uz sociālās aizsardzības modernizāciju un pilnveidošanu2 atbalstīja Komisijas priekšlikumu izveidot mehānismu ciešākai sadarbībai ar šīs rīcības īstenošanai radītās augsta līmeņa ierēdņu grupas darba starpniecību. Padome uzsvēra, ka šādai sadarbībai būtu jāaptver visas sociālās aizsardzības un palīdzības formas dalībvalstīs, lai vajadzības gadījumā pilnveidotu un stiprinātu to sociālās aizsardzības sistēmas saskaņā ar attiecīgās valsts prioritātēm. Tā arī atgādināja dalībvalstu kompetenci attiecībā uz sociālās aizsardzības organizēšanu un finansēšanu un apstiprināja Komisijas noteiktos četrus vispārējos mērķus sociālās aizsardzības modernizācijai: proti, panākt, lai darbs atmaksājas, un paredzēt garantētus ienākumus, nodrošināt pensijas un ilgtspējīgas pensiju sistēmas, veicināt sociālo integrāciju un nodrošināt augstas kvalitātes un ilgtspējīgu veselības aprūpi visiem; tā arī uzsvēra, ka visos pasākumos šo četru mērķu sasniegšanai jānodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesība. Visbeidzot, Padome atzina, ka ar finansēm saistītie aspekti ir kopīgi visiem iepriekš minētajiem mērķiem.

__________________

__________________

2 OV C 8, 12.1.2000., 7. lpp.

2 OV C 8, 12.1.2000., 7. lpp.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma projekts

7.apsvērums

Padomes projekts

Grozījums

(7) Eiropadome 2013. gada jūnija secinājumos norādīja, ka būtu jānostiprina EMS sociālā dimensija. Vispirms, svarīgi ir labāk uzraudzīt un ņemt vērā sociālās jomas un darba tirgus stāvokli EMS, šim nolūkam Eiropas pusgadā it īpaši izmantojot attiecīgos sociālos un bezdarba rādītājus. Svarīgi ir arī nodrošināt labāku nodarbinātības un sociālās politikas koordināciju, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu kompetences.

(7) Eiropadome 2013. gada jūnija secinājumos norādīja, ka būtu jānostiprina EMS sociālā dimensija. Vispirms, svarīgi ir labāk uzraudzīt un ņemt vērā sociālās jomas un darba tirgus stāvokli EMS, šim nolūkam Eiropas pusgadā it īpaši izmantojot attiecīgos sociālos un bezdarba rādītājus. Svarīgi ir arī nodrošināt labāku nodarbinātības, sociālās un sociālekonomiskās politikas koordināciju, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu kompetences.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmumu 2004/689/EK

Atsauces

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

30.1.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Iesniegšanas datums

26.3.2015

Juridisks paziņojums