Procedure : 2015/0802(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0066/2015

Ingediende teksten :

A8-0066/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2015 - 16.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0091

VERSLAG     *
PDF 155kWORD 233k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

over het voorstel voor een Besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG

(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Marita Ulvskog

PR_CNS_LegAct_am

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een Besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG

(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van de Raad (05126/2015),

–       gezien artikel 160 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0025/2015),

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0066/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.      verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.      wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in zijn ontwerp;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Ontwerpbesluit

Overweging 3

Ontwerp van de Raad

Amendement

(3) De Raad heeft in zijn conclusies van 17 december 1999 betreffende de versterking van de samenwerking voor de modernisering en verbetering van de sociale bescherming2, het voorstel van de Commissie gesteund om een mechanisme in te stellen voor een betere samenwerking op basis van de werkzaamheden van een groep van ambtenaren op hoog niveau met het oog op de uitvoering van dit geheel van maatregelen. De Raad heeft erop gewezen dat deze vorm van samenwerking alle vormen van sociale bescherming zal moeten bestrijken en de lidstaten, waar nodig, van nut moet zijn bij het verbeteren en versterken van hun sociale beschermingsstelsels, in overeenstemming met hun nationale prioriteiten. De Raad heeft voorts in herinnering gebracht dat de organisatie en financiering van de sociale bescherming een bevoegdheid van de lidstaten is en heeft de vier algemene doelstellingen onderschreven die de Commissie in het kader van de algehele uitdaging tot modernisering van de sociale beschermingsstelsels heeft vastgesteld, namelijk het lonend maken van werk en het bieden van een vast inkomen, het veiligstellen van pensioenen en het betaalbaar maken van de pensioenstelsels, het bevorderen van sociale integratie en het garanderen van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg; hij heeft ook onderstreept dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden geïntegreerd in alle op die vier doelstellingen gerichte activiteiten. Ten slotte heeft de Raad erkend dat de financiële aspecten bij al deze doelstellingen een rol spelen.

(3) De Raad heeft in zijn conclusies van 17 december 1999 betreffende de versterking van de samenwerking voor de modernisering en verbetering van de sociale bescherming2, het voorstel van de Commissie gesteund om een mechanisme in te stellen voor een betere samenwerking op basis van de werkzaamheden van een groep van ambtenaren op hoog niveau met het oog op de uitvoering van dit geheel van maatregelen. De Raad heeft erop gewezen dat deze vorm van samenwerking alle vormen van sociale bescherming zal moeten bestrijken en de lidstaten, waar nodig, van nut moet zijn bij het verbeteren en versterken van hun sociale beschermingsstelsels, in overeenstemming met hun nationale prioriteiten. De Raad heeft voorts in herinnering gebracht dat de organisatie en financiering van de sociale bescherming een bevoegdheid van de lidstaten is en heeft de vier algemene doelstellingen onderschreven die de Commissie in het kader van de algehele uitdaging tot modernisering van de sociale beschermingsstelsels heeft vastgesteld, namelijk het lonend maken van werk en het bieden van een vast inkomen, het veiligstellen van pensioenen en het betaalbaar maken van de pensioenstelsels, het bevorderen van sociale integratie en het garanderen van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen; hij heeft ook onderstreept dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden geïntegreerd in alle op die vier doelstellingen gerichte activiteiten. Ten slotte heeft de Raad erkend dat de financiële aspecten bij al deze doelstellingen een rol spelen.

__________________

__________________

2 PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7.

2 PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7.

Amendement  2

Ontwerpbesluit

Overweging 7

Ontwerp van de Raad

Amendement

(7) In zijn conclusies van juni 2013 heeft de Europese Raad gesteld dat de sociale dimensie van de EMU moet worden verstevigd. De sociale en arbeidsmarktsituatie binnen de EMU moeten, als eerste stap, beter worden gevolgd en meegewogen, met name door gebruikmaking van passende sociale indicatoren en werkgelegenheidsindicatoren binnen het Europees semester. Ook dient te worden gezorgd voor betere coördinatie van werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid, waarbij de nationale bevoegdheden ten volle worden geëerbiedigd.

(7) In zijn conclusies van juni 2013 heeft de Europese Raad gesteld dat de sociale dimensie van de EMU moet worden verstevigd. De sociale en arbeidsmarktsituatie binnen de EMU moeten, als eerste stap, beter worden gevolgd en meegewogen, met name door gebruikmaking van passende sociale indicatoren en werkgelegenheidsindicatoren binnen het Europees semester. Ook dient te worden gezorgd voor betere coördinatie van werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid en sociaal-economisch beleid, waarbij de nationale bevoegdheden ten volle worden geëerbiedigd.


PROCEDURE

Titel

Besluit tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG

Document- en procedurenummers

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Datum raadpleging EP

30.1.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

24.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

46

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Datum indiening

26.3.2015

Juridische mededeling