Procedura : 2015/0802(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0066/2015

Teksty złożone :

A8-0066/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2015 - 16.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0091

SPRAWOZDANIE     *
PDF 168kWORD 241k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

w sprawie wniosku dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Komitet Ochrony Socjalnej i uchylającej decyzję 2004/689/WE

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej Komitet Ochrony Socjalnej i uchylającej decyzję 2004/689/WE

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt Rady (05126/2015),

–       uwzględniając art. 160 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0025/2015),

–       uwzględniając art.59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0066/2015),

1.      zatwierdza po poprawkach projekt Rady;

2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu Rady;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Projekt decyzji

Motyw 3

Projekt Rady

Poprawka

(3) W swoich konkluzjach z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wzmocnienia współpracy w unowocześnianiu i poprawianiu ochrony socjalnej2, Rada poparła wniosek Komisji dotyczący stworzenia mechanizmu wzmocnionej współpracy, opracowany w celu wprowadzenia w życie tego działania przez grupę urzędników wysokiego szczebla. Rada podkreśliła, że ten rodzaj współpracy powinien obejmować wszystkie formy ochrony socjalnej i, jeśli to konieczne, pomagać państwom członkowskim w poprawianiu i wzmacnianiu ich systemów ochrony socjalnej, zgodnie z ich krajowymi priorytetami. Rada przypomniała również kompetencje państw członkowskich odnośnie do organizacji i finansowania ochrony socjalnej i zatwierdziła cztery ogólne cele w ramach powszechnego wyzwania dotyczącego modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego w rozumieniu Komisji: sprawienie, by praca była godziwie opłacana i przynosiła bezpieczny dochód; sprawienie, by emerytury były bezpieczne, a system emerytalny – zrównoważony; promowanie włączenia społecznego i zapewnienie i trwałego systemu opieki zdrowotnej o wysokiej jakości; podkreśliła również, że we wszystkich działaniach służących realizacji tych czterech celów należy uwzględniać kwestię równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Na koniec Rada uznała, że aspekty finansowe są wspólne dla wszystkich tych celów.

(3) W swoich konkluzjach z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wzmocnienia współpracy w unowocześnianiu i poprawianiu ochrony socjalnej2, Rada poparła wniosek Komisji dotyczący stworzenia mechanizmu wzmocnionej współpracy, opracowany w celu wprowadzenia w życie tego działania przez grupę urzędników wysokiego szczebla. Rada podkreśliła, że ten rodzaj współpracy powinien obejmować wszystkie formy ochrony socjalnej i, jeśli to konieczne, pomagać państwom członkowskim w poprawianiu i wzmacnianiu ich systemów ochrony socjalnej, zgodnie z ich krajowymi priorytetami. Rada przypomniała również kompetencje państw członkowskich odnośnie do organizacji i finansowania ochrony socjalnej i zatwierdziła cztery ogólne cele w ramach powszechnego wyzwania dotyczącego modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego w rozumieniu Komisji: sprawienie, by praca była godziwie opłacana i przynosiła bezpieczny dochód; sprawienie, by emerytury były bezpieczne, a system emerytalny – zrównoważony; promowanie włączenia społecznego i zapewnienie trwałego systemu opieki zdrowotnej o wysokiej jakości dla wszystkich; podkreśliła również, że we wszystkich działaniach służących realizacji tych czterech celów należy uwzględniać kwestię równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Na koniec Rada uznała, że aspekty finansowe są wspólne dla wszystkich tych celów.

__________________

__________________

2 Dz.U. C 8 z 12.1.2000, s. 7.

2 Dz.U. C 8 z 12.1.2000, s. 7.

Poprawka  2

Projekt decyzji

Motyw 7

Projekt Rady

Poprawka

(7) W swoich konkluzjach z czerwca 2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że należy wzmocnić wymiar socjalny UGW. Pierwszym krokiem powinno być lepsze monitorowanie i uwzględnienie sytuacji rynku pracy i sytuacji pod względem socjalnym w ramach UGW, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników dotyczących sytuacji socjalnej i zatrudnienia w ramach europejskiego semestru. Ważne jest również zapewnienie lepszej koordynacji polityki zatrudnienia i polityki socjalnej przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych.

(7) W swoich konkluzjach z czerwca 2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że należy wzmocnić wymiar socjalny UGW. Pierwszym krokiem powinno być lepsze monitorowanie i uwzględnienie sytuacji rynku pracy i sytuacji pod względem socjalnym w ramach UGW, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników dotyczących sytuacji socjalnej i zatrudnienia w ramach europejskiego semestru. Ważne jest również zapewnienie lepszej koordynacji polityki zatrudnienia, polityki socjalnej i polityki społeczno-gospodarczej przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych.


PROCEDURA

Tytuł

Decyzja ustanawiająca Komitet Ochrony Socjalnej i uchylająca decyzję 2004/689/WE

Odsyłacze

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Data konsultacji z PE

30.1.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Data przyjęcia

24.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Data złożenia

26.3.2015

Informacja prawna