Procedură : 2015/0802(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0066/2015

Texte depuse :

A8-0066/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0091

RAPORT     *
PDF 160kWORD 243k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Marita Ulvskog

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul Consiliului (05126/2015),

–       având în vedere articolul 160 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0025/2015),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8‑0066/2015),

1.      aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Proiect de decizie

Considerentul 3

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(3) În concluziile sale din 17 decembrie 1999 privind întărirea cooperării în vederea modernizării și îmbunătățirii protecției sociale2, Consiliul a aprobat propunerea Comisiei vizând punerea în aplicare a unui mecanism de cooperare consolidată, definit de grupul de înalți funcționari, în vederea aplicării acestei acțiuni. Consiliul a subliniat că acest tip de cooperare ar trebui să acopere toate formele de protecție socială și, după caz, să ajute statele membre să îmbunătățească și să consolideze sistemele lor de protecție socială, în conformitate cu prioritățile lor naționale. Consiliul a mai reamintit faptul că organizarea și finanțarea protecției sociale țin de competența statelor membre și a aprobat cele patru obiective generale identificate de Comisie în cadrul mizei globale pe care o reprezintă modernizarea sistemelor de protecție socială, și anume: asigurarea atractivității muncii din punct de vedere financiar și garantarea unui venit, asigurarea securității pensiilor și a durabilității sistemelor de pensii, promovarea incluziunii sociale și asigurarea unei asistențe medicale de înaltă calitate și durabile; a subliniat, de asemenea, faptul că principiul egalității între femei și bărbați trebuie să fie integrat în toate acțiunile care vizează realizarea acestor patru obiective. De asemenea, Consiliul a recunoscut că aspectele financiare sunt comune tuturor acestor obiective.

(3) În concluziile sale din 17 decembrie 1999 privind întărirea cooperării în vederea modernizării și îmbunătățirii protecției sociale2, Consiliul a aprobat propunerea Comisiei vizând punerea în aplicare a unui mecanism de cooperare consolidată, definit de grupul de înalți funcționari, în vederea aplicării acestei acțiuni. Consiliul a subliniat că acest tip de cooperare ar trebui să acopere toate formele de protecție socială și, după caz, să ajute statele membre să îmbunătățească și să consolideze sistemele lor de protecție socială, în conformitate cu prioritățile lor naționale. Consiliul a mai reamintit faptul că organizarea și finanțarea protecției sociale țin de competența statelor membre și a aprobat cele patru obiective generale identificate de Comisie în cadrul mizei globale pe care o reprezintă modernizarea sistemelor de protecție socială, și anume: asigurarea atractivității muncii din punct de vedere financiar și garantarea unui venit, asigurarea securității pensiilor și a durabilității sistemelor de pensii, promovarea incluziunii sociale și asigurarea unei asistențe medicale de înaltă calitate și durabile pentru toată lumea; a subliniat, de asemenea, faptul că principiul egalității între femei și bărbați trebuie să fie integrat în toate acțiunile care vizează realizarea acestor patru obiective. De asemenea, Consiliul a recunoscut că aspectele financiare sunt comune tuturor acestor obiective.

__________________

__________________

2 JO C 8, 12.1.2000, p. 7.

2 JO C 8, 12.1.2000, p. 7.

Amendamentul  2

Proiect de decizie

Considerentul 7

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(7) În concluziile sale din iunie 2013, Consiliul European a afirmat că dimensiunea socială a UEM ar trebui consolidată. Ca primă etapă, este important să se monitorizeze și să se ia în considerare, în mai mare măsură, situația socială și de pe piața forței de muncă din UEM, în special prin utilizarea indicatorilor sociali și referitori la ocuparea forței de muncă adecvați în cadrul semestrului european. Este, de asemenea, importantă asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă și din cel social, respectându-se pe deplin, totodată, competențele naționale.

(7) În concluziile sale din iunie 2013, Consiliul European a afirmat că dimensiunea socială a UEM ar trebui consolidată. Ca primă etapă, este important să se monitorizeze și să se ia în considerare, în mai mare măsură, situația socială și de pe piața forței de muncă din UEM, în special prin utilizarea indicatorilor sociali și referitori la ocuparea forței de muncă adecvați în cadrul semestrului european. Este, de asemenea, importantă asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor din domeniile ocupării forței de muncă, social și socio-economic, respectându-se pe deplin, totodată, competențele naționale.


PROCEDURĂ

Titlu

Decizia de înființare a Comitetului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE

Referințe

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Data consultării PE

30.1.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Raportori

Data numirii

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Data adoptării

24.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Data depunerii

26.3.2015

Notă juridică