Postup : 2015/0802(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2015

Predkladané texty :

A8-0066/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0091

SPRÁVA     *
PDF 171kWORD 235k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Marita Ulvskog

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Rady (05126/2015),

–       so zreteľom na článok 160 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8–0025/2015),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0066/2015),

1.      schvaľuje zmenený návrh Rady;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(3) Rada vo svojich záveroch zo 17. decembra 1999 o posilnení spolupráce pri modernizácii a zlepšovaní sociálnej ochrany2 podporila návrh Komisie vytvoriť mechanizmus pre posilnenú spoluprácu, pripravenú skupinou úradníkov na vysokej úrovni pri realizovaní tejto činnosti. Rada zdôraznila, že tento druh spolupráce by mal zahŕňať všetky formy sociálnej ochrany a tam, kde je to potrebné, mal by pomôcť členským štátom zlepšiť a posilniť ich systémy sociálnej ochrany v súlade s ich národnými prioritami. Tiež pripomenula právomoc členských štátov organizovať a financovať sociálnu ochranu a schválila štyri všeobecné ciele v rámci celkovej výzvy modernizácie systémov sociálnej ochrany tak, ako ich určila Komisia: najmä mať platenú prácu a zabezpečený stály príjem, mať zaručené dôchodky a udržateľné dôchodkové systémy, podporovať sociálne začlenenie a zabezpečiť vysokokvalitnú a udržateľnú zdravotnú starostlivosť; tiež podčiarkla, že rovnosť medzi ženami a mužmi sa musí stať súčasťou všetkých aktivít zameraných na tieto štyri ciele. Na záver Rada uznala, že aspekty súvisiace s financovaním sú spoločné pre všetky štyri ciele.

(3) Rada vo svojich záveroch zo 17. decembra 1999 o posilnení spolupráce pri modernizácii a zlepšovaní sociálnej ochrany2 podporila návrh Komisie vytvoriť mechanizmus pre posilnenú spoluprácu, pripravenú skupinou úradníkov na vysokej úrovni pri realizovaní tejto činnosti. Rada zdôraznila, že tento druh spolupráce by mal zahŕňať všetky formy sociálnej ochrany a tam, kde je to potrebné, mal by pomôcť členským štátom zlepšiť a posilniť ich systémy sociálnej ochrany v súlade s ich národnými prioritami. Tiež pripomenula právomoc členských štátov organizovať a financovať sociálnu ochranu a schválila štyri všeobecné ciele v rámci celkovej výzvy modernizácie systémov sociálnej ochrany tak, ako ich určila Komisia: najmä mať platenú prácu a zabezpečený stály príjem, mať zaručené dôchodky a udržateľné dôchodkové systémy, podporovať sociálne začlenenie a zabezpečiť vysokokvalitnú a udržateľnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých; tiež zdôraznila, že rovnosť medzi ženami a mužmi sa musí stať súčasťou všetkých aktivít zameraných na tieto štyri ciele. Na záver Rada uznala, že aspekty súvisiace s financovaním sú spoločné pre všetky štyri ciele.

__________________

__________________

2 Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2000, s. 7.

2 Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2000, s. 7.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(7) Európska rada vo svojich záveroch z júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer HMÚ by sa mal posilniť. V prvom rade je dôležité lepšie monitorovať a zohľadňovať sociálnu situáciu a situáciu na trhu práce v rámci HMÚ, a to najmä prostredníctvom vhodných ukazovateľov pre sociálnu oblasť a zamestnanosť v rámci európskeho semestra. Tiež je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych politík pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov.

(7) Európska rada vo svojich záveroch z júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer HMÚ by sa mal posilniť. V prvom rade je dôležité lepšie monitorovať a zohľadňovať sociálnu situáciu a situáciu na trhu práce v rámci HMÚ, a to najmä prostredníctvom vhodných ukazovateľov pre sociálnu oblasť a zamestnanosť v rámci európskeho semestra. Tiež je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu politík v oblasti zamestnanosti, sociálnych a sociálno-hospodárskych politík pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov.


POSTUP

Názov

Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES

Referenčné čísla

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Dátum konzultácie s EP

30.1.2015

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Spravodajcovia

               dátum vymenovania

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Dátum predloženia

26.3.2015

Právne oznámenie