Postopek : 2015/0802(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0066/2015

Predložena besedila :

A8-0066/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2015 - 16.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0091

POROČILO     *
PDF 160kWORD 241k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 2004/689/ES

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Marita Ulvskog

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 2004/689/ES

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka Sveta (05126/2015),

–       ob upoštevanju člena 160 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8‑0025/2015),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0066/2015),

1.      odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti svoj osnutek;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Osnutek sklepa

Uvodna izjava 3

Osnutek Sveta

Predlog spremembe

(3) Svet je v sklepih z dne 17. decembra 1999 o okrepitvi sodelovanja za posodobitev in izboljšanje socialne zaščite2 podprl predlog Komisije za ustanovitev mehanizma za okrepljeno sodelovanje, ki je rezultat dela skupine visokih uradnikov za izvajanje te dejavnosti. Poudaril je, da naj bi tovrstno sodelovanje zajemalo vse oblike socialne zaščite ter po potrebi državam članicam pomagalo izboljšati in okrepiti njihove sisteme socialne zaščite v skladu z nacionalnimi prednostnimi nalogami. Prav tako je opozoril na pristojnost držav članic za organizacijo in financiranje socialne zaščite in v okviru splošnega izziva, ki ga predstavlja posodobitev sistemov socialne zaščite, potrdil štiri splošne cilje, ki jih je opredelila Komisija, in sicer: zagotoviti, da se delo splača in zagotavlja redni dohodek, zagotoviti varne pokojnine in vzdržen pokojninski sistem, spodbujati socialno vključevanje in zagotavljati visokokakovostno in trajnostno zdravstveno varstvo; Svet je tudi poudaril, da mora biti enakost žensk in moških vključena v vse dejavnosti, povezane s temi štirimi cilji. Na koncu je ugotovil, da imajo vsi ti cilji skupne finančne vidike.

(3) Svet je v sklepih z dne 17. decembra 1999 o okrepitvi sodelovanja za posodobitev in izboljšanje socialne zaščite2 podprl predlog Komisije za ustanovitev mehanizma za okrepljeno sodelovanje, ki je rezultat dela skupine visokih uradnikov za izvajanje te dejavnosti. Poudaril je, da naj bi tovrstno sodelovanje zajemalo vse oblike socialne zaščite ter po potrebi državam članicam pomagalo izboljšati in okrepiti njihove sisteme socialne zaščite v skladu z nacionalnimi prednostnimi nalogami. Prav tako je opozoril na pristojnost držav članic za organizacijo in financiranje socialne zaščite in v okviru splošnega izziva, ki ga predstavlja posodobitev sistemov socialne zaščite, potrdil štiri splošne cilje, ki jih je opredelila Komisija, in sicer: zagotoviti, da se delo splača in zagotavlja redni dohodek, zagotoviti varne pokojnine in vzdržen pokojninski sistem, spodbujati socialno vključevanje in zagotavljati visokokakovostno in trajnostno zdravstveno varstvo za vse; Svet je tudi poudaril, da mora biti enakost žensk in moških vključena v vse dejavnosti, povezane s temi štirimi cilji. Na koncu je ugotovil, da imajo vsi ti cilji skupne finančne vidike.

__________________

__________________

2 UL C 8, 12.1.2000, str.7.

2 UL C 8, 12.1.2000, str.7.

Predlog spremembe  2

Osnutek sklepa

Uvodna izjava 7

Osnutek Sveta

Predlog spremembe

(7) Evropski svet je v sklepih, sprejetih na zasedanju junija 2013, navedel, da bi bilo treba okrepiti socialno razsežnost EMU. Na začetku je treba bolje spremljati in upoštevati razmere na trgu dela in socialni položaj v EMU, zlasti z uporabo ustreznih socialnih in zaposlovalnih kazalnikov v okviru evropskega semestra. Poleg tega je ob doslednem upoštevanju nacionalnih pristojnosti pomembno zagotoviti boljše usklajevanje zaposlovalnih in socialnih politik.

(7) Evropski svet je v sklepih, sprejetih na zasedanju junija 2013, navedel, da bi bilo treba okrepiti socialno razsežnost EMU. Na začetku je treba bolje spremljati in upoštevati razmere na trgu dela in socialni položaj v EMU, zlasti z uporabo ustreznih socialnih in zaposlovalnih kazalnikov v okviru evropskega semestra. Poleg tega je ob doslednem upoštevanju nacionalnih pristojnosti pomembno zagotoviti boljše usklajevanje zaposlovalnih in socialno-ekonomskih politik.


POSTOPEK

Naslov

Sklep o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 2004/689/ES

Referenčni dokumenti

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Datum posvetovanja z EP

30.1.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum sprejetja

24.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Datum predložitve

26.3.2015

Pravno obvestilo