Förfarande : 2015/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2015

Ingivna texter :

A8-0066/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0091

BETÄNKANDE     *
PDF 155kWORD 231k
26.3.2015
PE 549.111v01-00 A8-0066/2015

om utkastet till rådets beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Marita Ulvskog

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets utkast (05126/2015),

–       med beaktande av artikel 160 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0025/2015),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0000/2015),

1.      Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra sitt utkast.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Utkast till beslut

Skäl 3

Rådets utkast

Ändringsförslag

(3) I sina slutsatser av den 17 december 1999 om stärkt samarbete för att modernisera och förbättra den sociala tryggheten2 stöder rådet kommissionens förslag om att inrätta en mekanism för ökat samarbete, som resultat av arbetet i en grupp av tjänstemän på hög nivå för genomförande av denna verksamhet. Rådet understryker att detta slags samarbete bör innefatta alla former av socialt skydd och hjälpa medlemsstaterna att där så behövs förbättra och stärka sina system för socialt skydd i enlighet med sina nationella prioriteringar. Rådet erinrar även om medlemsstaternas behörighet i fråga om den sociala trygghetens organisation och finansiering och ställer sig bakom de av kommissionen uppställda fyra allmänna målen inom den övergripande uppgiften att modernisera systemen för socialt skydd, nämligen att göra arbete lönsamt och ge tillgång till säkra inkomster, att göra pensionerna säkra och pensionssystemen hållbara, att verka för social integration och att garantera långsiktigt fungerande hälsovård av hög kvalitet samt betonar att jämställdhet mellan kvinnor och män måste integreras i all verksamhet som syftar mot dessa fyra mål. Slutligen inser rådet att finansieringsaspekterna är gemensamma för alla mål.

(3) I sina slutsatser av den 17 december 1999 om stärkt samarbete för att modernisera och förbättra den sociala tryggheten2 stöder rådet kommissionens förslag om att inrätta en mekanism för ökat samarbete, som resultat av arbetet i en grupp av tjänstemän på hög nivå för genomförande av denna verksamhet. Rådet understryker att detta slags samarbete bör innefatta alla former av socialt skydd och hjälpa medlemsstaterna att där så behövs förbättra och stärka sina system för socialt skydd i enlighet med sina nationella prioriteringar. Rådet erinrar även om medlemsstaternas behörighet i fråga om den sociala trygghetens organisation och finansiering och ställer sig bakom de av kommissionen uppställda fyra allmänna målen inom den övergripande uppgiften att modernisera systemen för socialt skydd, nämligen att göra arbete lönsamt och ge tillgång till säkra inkomster, att göra pensionerna säkra och pensionssystemen hållbara, att verka för social integration och att garantera långsiktigt fungerande hälsovård av hög kvalitet för alla samt betonar att jämställdhet mellan kvinnor och män måste integreras i all verksamhet som syftar mot dessa fyra mål. Slutligen inser rådet att finansieringsaspekterna är gemensamma för alla mål.

__________________

__________________

2 EUT C 8, 12.1.2000, s. 7.

2 EUT C 8, 12.1.2000, s. 7.

Ändringsförslag  2

Utkast till beslut

Skäl 7

Rådets utkast

Ändringsförslag

(7) I sina slutsatser från juni 2013 konstaterade Europeiska rådet att EMU:s sociala dimension bör stärkas. Som ett första steg är det viktigt att bättre övervaka och beakta den sociala situationen och situationen på arbetsmarknaden inom EMU, särskilt genom att använda lämpliga sociala indikatorer och sysselsättningsindikatorer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Det är även viktigt att säkerställa bättre samordning av sysselsättningspolitiken och den sociala politiken samtidigt som de nationella befogenheterna respekteras till fullo.

(7) I sina slutsatser från juni 2013 konstaterade Europeiska rådet att EMU:s sociala dimension bör stärkas. Som ett första steg är det viktigt att bättre övervaka och beakta den sociala situationen och situationen på arbetsmarknaden inom EMU, särskilt genom att använda lämpliga sociala indikatorer och sysselsättningsindikatorer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Det är även viktigt att säkerställa bättre samordning av sysselsättningspolitiken och den socioekonomiska politiken samtidigt som de nationella befogenheterna respekteras helt och fullt.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG

Referensnummer

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

30.1.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Föredragande

       Utnämning

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Antagande

24.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Ingivande

26.3.2015

Rättsligt meddelande