Menettely : 2014/2090(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.39
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0148

MIETINTÖ     
PDF 163kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.732v02-00 A8-0068/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2090(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2015),

1.      myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(12) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2015),

1.      toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2015),

A.     toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 16 308 171,83 euroa, mikä merkitsee 0,05 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.     ottaa huomioon, että unionin kokonaisrahoitusosuus keskuksen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 15 550 000 euroa, mikä merkitsee 0,01 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja toinen huomautus on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen neljän huomautuksen osalta yhdessä tapauksessa toteutettiin korjaavia toimia vastauksena edellisen vuoden huomautuksiin ja se on nyt ”toteutettu”, kun taas muut kolme ovat ”kesken”;

2.      panee merkille, että keskuksen mukaan

a. se on monenlaisin menettelyin ja toimenpitein pyrkinyt varmistamaan Reitox-huumetietojärjestelmää koskevan yhteistyön tukemiseksi myönnettävien avustusten riittävät ennakko- ja jälkitarkastukset ja näihin avustuksiin liittyvien kustannusten hallinnan; toteaa, että toimenpiteet sisältävät perusteellisia ennakkotarkastuksia, kirjallisia ohjeita kansallisille Reitox-yhteyspisteille, erityisiä tiedotustilaisuuksia käsiteltävänä olevista aiheista, kunkin kansallisen yhteyspisteen tilinpäätösraportoinnin vuosittaisen tarkastelun ja paikalla tehtäviä jälkitarkastuksia

b. se on tarkistanut sääntöjään, joissa määritellään jälkitarkastuksia koskevat vaatimukset, liittääkseen jälkitarkastuksen selkeästi riskinarvioinnin tuloksiin; toteaa, että tuorein vuonna 2014 tehty riskinarviointi vahvisti sen, että sellaisia keskisuuria ja suuria riskejä esiintyy, joiden perusteella jälkitarkastuksen suorittaminen olisi todennäköisesti perusteltua ja jotka ovat pääasiassa luonteeltaan teknisiä ja liittyvät tietoturvaan ja ohjelmistokokoonpanoon;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.      panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskus käynnisti hankintamenettelyn, jonka tarkoituksena oli kopiokoneiden vuokraaminen neljän vuoden ajaksi, ja että teknisiä vaatimuksia muutettiin huomattavasti menettelyn aikana; panee huolestuneena merkille, että teknisiä vaatimuksia muutettiin uudelleen sopimuksen tekoa varten siten, että muutokset mukailivat julkaistussa hanke-eritelmässä ilmoitettua vaihtoehtoa, ja toteaa, että muutosten myötä sopimuksen arvo laski; pitää valitettavana, että sopimuksen hinnoittelurakenteesta julkaistut tiedot eivät olleet riittävän selkeitä, minkä seurauksena yksi tarjoaja tulkitsi ehtoja virheellisesti ja sillä oli heikommat mahdollisuudet saada sopimus itselleen;

4.      panee huolestuneena merkille, että edellä mainitun menettelyn arviointiperusteet eivät olleet riittävän täsmällisiä täyden avoimuuden ja tarjoajien yhtäläisen kohtelun varmistamisen kannalta; toteaa, että edellä kuvatut puutteet heikensivät tämän hankintamenettelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja haittasivat samalla mahdollisesti myös kilpailua;

5.      panee merkille, että keskuksen mukaan asianomainen hankintailmoitus julkaistiin Euroopan julkisten hankintojen tietojärjestelmän kautta, jossa asetetaan joitakin rajoituksia julkaistaville tiedoille; panee lisäksi merkille, että kaikkia tarjoajia kohdeltiin yhdenvertaisesti sekä arvioitiin vakiintuneisiin ja julkaistuihin valintakriteereihin ja -menetelmiin perustuen; kehottaa keskusta kuitenkin parantamaan hankintamenettelyjään ja ilmoittamaan toteutetuista toimenpiteistä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Talousarvio- ja varainhallinto

6.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,73 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 97,71 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,1 prosentin laskua vuoteen 2012 verrattuna; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoitti, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

7.      panee merkille, että keskus tehosti maksuprosessejaan; toteaa erityisesti, että maksujen käsittely onnistuttiin keskimäärin hoitamaan 16 päivää ennen asianomaista määräaikaa;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisessa tarkastuksessa ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia vuonna 2013; panee merkille, että keskus on noudattanut talousarvion vuotuisuuden periaatetta ja toteuttanut talousarviotaan oikea-aikaisesti;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

9.      panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että keskus on tarkistanut eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan komission suuntaviivojen mukaisesti; toteaa, että keskuksen hallintoneuvosto hyväksyi tarkistetut toimintaperiaatteet kokouksessaan 4. ja 5. joulukuuta 2014; odottaa hallintoneuvoston, ylimmän johdon ja johtajan etunäkökohtia koskevien ilmoitusten julkaisemista;

Sisäinen tarkastus

10.    panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että komission sisäiselle tarkastukselle (IAS) toimitettiin päivitetyt tiedot keskuksen vuosia 2013–2015 koskevan kolmivuotisen strategisen tarkastussuunnitelman täytäntöönpanon tilasta; panee lisäksi merkille, että IAS teki keskuksessa budjetointia ja seurantaa koskevan tarkastuksen, jonka seurauksena annettiin kolme erittäin tärkeää suositusta; toteaa, että keskuksen mukaan kaksi suositusta pantiin täytäntöön ja että IAS pitää toista niistä käsiteltynä, kun taas toinen odottaa IAS:n tarkastelua ja suositusta käsittelyn päättämisestä; panee lisäksi merkille, että yhden suosituksen täytäntöönpano on edennyt jo pitkälle;

11.    panee merkille, että IAS teki aiempien suositustensa seurantatarkastuksen ja päätti ennen vuotta 2013 tehtyihin tarkastuksiin liittyvien neljän erittäin tärkeän suosituksen käsittelyn; panee merkille, että yhtään kriittistä suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

Muita huomautuksia

12.    panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että sopimus sen käyttämättömänä olevan entisen rakennuksen (Palacete Mascarenhas) myynnistä allekirjoitettiin tammikuussa 2015;

13.    toteaa, että Cais do Sodré Relógio -rakennus on suurelta osin käyttämättömänä, koska vain muutama rakennuksen vuokraamista koskeva kiinnostuksenilmaus poiki konkreettisia ehdotuksia; panee merkille, että parhaillaan neuvotellaan lyhytaikaisesta vuokrausjärjestelystä, johon liittyvä tarjous on keskukselle rakennuksen vuokraamisesta aiheutuvia kustannuksia huomattavasti alhaisempi, ja että keskus neuvottelee rakennuksen vuokranantajan kanssa mahdollisesta vuokranalennuksesta saadakseen tasattua vuokrakustannukset mahdollisimman hyvin; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian kehittymisestä, kun lisätietoja on saatavilla;

o

o o

14.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(15).

6.2.2015

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2090(DEC))

Valmistelija: Sylvie Guillaume

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä, joiden mukaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein ja seurantakeskuksen varainhoitovuodelta 2013 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden mukaan toimien laillisuudessa ja sääntöjenmukaisuudessa on parantamisen varaa;

3.  toteaa tässä yhteydessä, että hankintamenettelyjä voidaan edelleen parantaa etenkin avoimuuden ja tarjoajien yhtäläisen kohtelun varmistamisen osalta;

4.  on huolissaan entisessä toimipaikassa olevien käyttämättömien toimistotilojen tilanteesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja pyytää, että ongelma pyritään ratkaisemaan ensi tilassa;

5.  katsoo yleisesti, että talousarvion vuotuisuuden periaatteen mukaisesti seurantakeskuksen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota varainhoidon moitteettomuuden periaatteeseen, erityisesti siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti se on käyttänyt määrärahoja hoitaessaan tehtäviään.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

   Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus