Procedură : 2014/2090(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2015

Texte depuse :

A8-0068/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.39
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0148

RAPORT     
PDF 178kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.732v02-00 A8-0068/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2090(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2090(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Observatorului(1),

–       având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Observatorului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(5), în special articolul 15,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0068/2015),

1.      acordă directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2090(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Observatorului(8),

–       având în vedere Declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Observatorului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(12), în special articolul 15,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0068/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2090(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0068/2015),

A.     întrucât, conform situațiilor sale financiare, bugetul final al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) pentru exercițiul financiar 2013 a fost de 16 308 171,83 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 0,05% față de bugetul pentru 2012;

B.     întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Observatorului pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 15 550 000 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 0,01% față de 2012;

C.     întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată că, potrivit raportului Curții, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” sau „nedemarată încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și în prezent una dintre observații este marcată în raportul Curții ca fiind „finalizată”, iar cealaltă „în desfășurare”; constată în plus că, în cazul a patru observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, a fost întreprinsă o acțiune corectivă ca răspuns la observațiile din anul precedent, care a avut drept rezultat marcarea acestei observații ca fiind „finalizată” în raportul Curții și a celorlalte trei ca fiind „în desfășurare”;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Observator, de următoarele aspecte:

a. au fost puse în aplicare multiple procese și măsuri pentru a garanta verificări și controale ex ante și ex post adecvate ale costurilor legate de granturile pentru sprijinirea cooperării sub egida rețelei Reitox; constată că măsurile includ controale detaliate ex ante, instrucțiuni scrise pentru punctele focale naționale Reitox (PFN), sesiuni de informare specifice cu privire la problemele în cauză, analiza anuală a raportării financiare a fiecărui PFN, verificări ex post la fața locului;

b. au fost revizuite normele de definire a cerințelor pentru exercițiile ex post în vederea corelării explicite a verificărilor ex post cu rezultatele evaluării riscurilor; constată că cele mai recente exerciții de evaluare a riscurilor în 2014 au confirmat existența anumitor riscuri de nivel mediu și ridicat, de natură să justifice verificarea ex post, care sunt în majoritate de natură tehnică și sunt legate de securitatea IT și de configurarea software-ului;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.      constată din raportul Curții că Observatorul a lansat o procedură de achiziții publice pentru închirierea de echipamente de birou pentru o perioadă de patru ani și că cerințele tehnice au fost modificate în mod semnificativ în cursul procedurii; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acestea din urmă au fost modificate din nou la încheierea contractului, în conformitate cu opțiunea menționată în specificațiile publicate, ceea ce a condus la o diminuare a valorii contractului. regretă că informațiile publicate cu privire la structura prețului prevăzut în contract nu au fost suficient de clare, ceea ce a condus la o interpretare greșită din partea unui ofertant, ale cărui șanse de a câștiga procedura au scăzut în consecință;

4.      constată cu îngrijorare că criteriile de evaluare pentru procedura menționată mai sus nu au fost suficient de specifice pentru a garanta transparență totală și tratamentul echitabil al ofertanților; constată că deficiențele prezentate mai sus au afectat eficiența și eficacitatea acestei proceduri de achiziții și au creat riscul de a afecta concurența;

5.      ia act, pe baza observațiilor furnizate de Observator, de faptul că anunțul respectiv de contract a fost publicat prin Sistemul de informații pentru achizițiile publice europene, care impune anumite restricții privind informațiile care pot fi publicate; constată în plus că toți ofertanții au fost tratați în mod egal și evaluați în conformitate cu metoda și criteriile de atribuire stabilite și publicate; solicită însă Observatorului să își îmbunătățească procesele de achiziții și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate;

Gestiunea bugetară și financiară

6.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,73 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97,71 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,1 % comparativ cu 2012; constată, potrivit raportului Curții, că nivelul total ridicat al creditelor angajate a indicat faptul că angajamentele au fost efectuate în timp util;

7.      constată că Observatorul a îmbunătățit eficiența procesului său de plăți; constată, în special, că procesarea plăților se finaliza în medie cu 16 zile înainte de termenul-limită;

Credite angajate și reportări

8.      recunoaște că auditul anual al Curții nu a identificat nicio chestiune semnificativă în ceea ce privește nivelul de reportări în 2013; ia act de respectarea de către Observator a principiului anualității și de execuția la timp a bugetului său;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.      ia act, pe baza observațiilor furnizate de Observator, de faptul că acesta și-a revizuit politica de prevenire și gestionare a conflictelor de interese urmând orientările Comisiei; constată că politica revizuită a fost aprobată de Consiliul de administrație al Observatorului la reuniunile sale din 4 și 5 decembrie 2014; așteaptă publicarea declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație, personalului de conducere și ale directorului;

Auditul intern

10.    ia act, pe baza observațiilor furnizate de Observator, de faptul că stadiul actualizat de implementare a planului său strategic de audit de trei ani pentru perioada 2013-2015 a fost trimis Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS); constată în plus că în 2013 IAS a realizat un audit privind stabilirea bugetului și monitorizarea în cadrul Observatorului, care a avut drept rezultat trei recomandări extrem de importante; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Observator, de faptul că două dintre recomandări au fost implementate, una fiind considerată finalizată de către IAS, în timp ce cea de-a treia urmează să fie revizuită de IAS, care va furniza apoi o recomandare de închidere; constată în plus că o recomandare se află într-un stadiu avansat de implementare;

11.    ia act de faptul că IAS a monitorizat punerea în aplicare a recomandărilor sale anterioare și a închis ultimele patru recomandări foarte importante legate de auditurile anterioare anului 2013; constată că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare critică deschisă;

Alte observații

12.    ia act, din informațiile furnizate de Observator, de faptul că în ianuarie 2015 a fost semnat contractul de vânzare a fostei sale clădiri neutilizate, „Palacete Mascarenhas”;

13.    ia act de faptul că clădirea „Cais do Sodre Relogio” este în continuare în mare parte nefolosită având în vedere că numai câteva dintre manifestațiile de interes exprimate pentru închirierea clădirii s-au transformat în propuneri concrete; ia act de faptul că negocierile pentru un contract de închiriere pe termen scurt sunt în curs de desfășurare, cu o ofertă cu mult sub costurile de închiriere suportate de Observator, și că acesta din urmă negociază cu proprietarul clădirii pentru o posibilă reducere a chiriei în vederea neutralizării, pe cât posibil, a costurilor de închiriere; invită Observatorul să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la evoluțiile ulterioare de îndată ce sunt disponibile noi informații;

o

o o

14.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

6.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2090(DEC))

Raportoare pentru aviz: Sylvie Guillaume

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi potrivit cărora conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, iar tranzacțiile subiacente conturilor anuale ale OEDT pentru exercițiul financiar 2013 sunt legale și conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

2.  ia act de observațiile Curții de Conturi care arată că sunt necesare îmbunătățiri ale conformității operațiunilor cu legile și reglementările în vigoare;

3.  subliniază, în acest sens, că procedurile de achiziții publice mai pot fi încă îmbunătățite, în special în ceea ce privește transparența și egalitatea de tratament a ofertanților;

4.  își exprimă îngrijorarea cu privire la birourile neocupate din fostul sediu și costurile conexe și solicită să se acorde o prioritate absolută soluționării acestei probleme;

5.  consideră, în general, că ar trebui acordată mai multă atenție principiului bunei gestiuni financiare a OEDT, în conformitate cu principiul bugetar al anualității, adică economiei, eficienței și eficacității cu care acesta și-a utilizat creditele de care dispune în exercitarea sarcinilor care i-au fost încredințate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

5.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

5

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

     JO C 442, 10.12.2014, p. 201.

(2)

     JO C 442, 10.12.2014, p. 201.

(3)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

     JO L 376, 27.12.2006, p. 1.

(6)

     JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

     JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

     JO C 442, 10.12.2014, p. 201.

(9)

     JO C 442, 10.12.2014, p. 201.

(10)

   JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

   JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

    JO L 376, 27.12.2006, p. 1.

(13)

    JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

   JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

   Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000

Notă juridică