Postopek : 2014/2090(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0068/2015

Predložena besedila :

A8-0068/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.39
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0148

POROČILO     
PDF 181kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.732v02-00 A8-0068/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013

(2014/2090(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013

(2014/2090(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013 z odgovori centra(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(5), zlasti člena 15,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0068/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013

(2014/2090(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013 z odgovori centra(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(12), zlasti člena 15,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0068/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013,

(2014/2090(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0068/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2013 znašal 16.308.171,83 EUR, kar je 0,05 % manj kot leta 2012,

B.     ker je v letu 2013 skupni prispevek Unije v proračun centra znašal 15.550.000 EUR, kar je za 0,01 % manj kot v letu 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene z „se izvaja“ oziroma z „neizveden“, sprejeti popravljalni ukrepi, od katerih je sedaj v poročilu Računskega sodišča ena označena z „zaključen“, ena pa z „se izvaja“; ugotavlja tudi, da je bil za štiri pripombe iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejet en popravljalni ukrep kot odgovor na priporočila iz prejšnjega leta in da je sedaj ena označena z „zaključen“, tri pa z „se izvaja“;

2.      je seznanjen s trditvami centra, da:

a. je izvedel številne postopke in ukrepe za zagotavljanje primernih predhodnih in naknadnih preverjanj stroškov, povezanih z nepovratnimi sredstvi za podporo sodelovanju v okviru omrežja Reitox; ugotavlja, da ukrepi vključujejo podrobne predhodne kontrole, pisna navodila za nacionalne informacijske točke v omrežju Reitox, posebna informativna srečanja za reševanje perečih vprašanj, letne analize finančnega poročanja vsake nacionalne informacijske točke, naknadna preverjanja na kraju samem;

b. je pregledal svoja pravila, ki opredeljujejo zahteve za naknadno preverjanje, da bi izrecno povezal ta preverjanja z rezultati ocene tveganja; ugotavlja, da je zadnja ocena tveganja iz leta 2014 potrdila obstoj nekaterih srednje velikih oziroma velikih tveganj, ki naj bi upravičila naknadna preverjanja, ki so v večini tehnične narave ter povezana z varnostjo IT in nastavitvijo programske opreme;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

3.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je center sprožil postopek za oddajo javnega naročila za štiriletni najem pisarniške opreme, in da so bile tehnične zahteve med postopkom precej spremenjene; je zaskrbljen, ker so bile tehnične zahteve ponovno spremenjene pred podpisom pogodbe v skladu z možnostjo, navedeno v objavljenih specifikacijah, zaradi česar se je vrednost pogodbe znižala; obžaluje, da objavljene informacije o cenovni strukturi pogodbe niso bile dovolj jasne, zaradi česar jih je en ponudnik narobe razumel in je imel manj možnosti, da bi bil izbran;

4.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da merila za vrednotenje zgoraj omenjenega postopka niso bila dovolj podrobna, da bi zagotovila popolno preglednost in enako obravnavanje ponudnikov; ugotavlja, da so navedene slabosti vplivale na učinkovitost in uspešnost tega postopka za oddajo javnega naročila ter povzročile tveganje oviranja konkurence;

5.      na podlagi izjav centra ugotavlja, da je bilo zadevno obvestilo o oddaji javnega naročila objavljeno prek informacijskega sistema za evropska javna naročila, ki nalaga nekaj omejitev za informacije, ki so lahko objavljene; poleg tega ugotavlja, da so bili vsi ponudniki obravnavani enako in ocenjeni v skladu z določenimi in objavljenimi merili in metodo za dodelitev naročila; poziva center, naj kljub temu izboljša postopke javnega naročanja in organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,73 %, stopnja izvrševanja plačil pa 97,71 %, kar pomeni manjše zmanjšanje v višini 0,1 % v primerjavi z letom 2012; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti izvršene pravočasno;

7.      je seznanjen s tem, da je center povečal učinkovitost svojih plačilnih procesov; zlasti ugotavlja, da so bila plačila uspešno obdelana v povprečju 16 dni pred ustreznim rokom;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče pri letni reviziji ni našlo večjih težav v zvezi s stopnjo prenosov v letu 2013; ugotavlja, da je center upošteval načelo enoletnosti in pravočasnega izvrševanja proračuna;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.      na podlagi izjav centra ugotavlja, da je pregledal svojo politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v skladu s smernicami Komisije; ugotavlja, da je spremenjeno politiko odobril upravni odbor centra na svojih sestankih 4. in 5. decembra 2014; pričakuje objavo izjav o interesih upravnega odbora, višjega vodstva in direktorja;

Notranja revizija

10.    na podlagi izjav centra ugotavlja, da je bilo posodobljeno stanje izvajanja triletnega strateškega revizijskega načrta centra za obdobje 2013–2015 poslano službi Komisije za notranjo revizijo; poleg tega ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 izvedla revizijo načrtovanja proračuna in spremljanja znotraj centra, ki je imela za rezultat tri zelo pomembna priporočila; je seznanjen s trditvami centra, da sta bili dve priporočili izvedeni, pri čemer za eno služba Komisije za notranjo revizijo meni, da je zaključeno, drugi pa še čakata, da jih ta služba pregleda in podata priporočila za njihov zaključek; nadalje ugotavlja, da je eno priporočilo v poznejši fazi izvajanja;

11.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo spremljala izvajanje zgodnejših priporočil in zaključila štiri zelo pomembna, ki so se nanašala na revizije pred letom 2013; ugotavlja, da 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih kritičnih priporočil;

Druge pripombe

12.    je seznanjen z navedbo centra, da je bila pogodba za prodajo nekdanje stavbe "Palacete Mascarenhas", ki se več ne uporablja, podpisana januarja 2015;

13.    ugotavlja, da stavba "Cais do Sodre Relogio" ostaja v večini neuporabljena, saj se je zelo malo prijav interesa za najem stavbe spremenilo v konkretne predloge; je seznanjen, da trenutno potekajo pogajanja za srednjeročni najem, pri čemer je ponudba dokaj pod stroški najemnine, ki jo plačuje center, in da se ta pogaja z lastnikom stavbe za morebitno zmanjšanje najemnine, da bi kolikor je mogoče nevtraliziral stroške najema; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o prihodnjih dosežkih, ko bo na voljo več informacij;

o

o o

14.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013

(2014/2090(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljevanju: center) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj z dne 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so z računovodskimi izkazi povezane transakcije centra za proračunsko leto 2013 z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru zakonitosti in pravilnosti transakcij;

3.      v zvezi s tem opozarja, da se lahko postopki javnih naročil še izboljšajo, saj gre predvsem za preglednost in enako obravnavo različnih ponudnikov;

4.      je zaskrbljen zaradi nezasedenih pisarn na nekdanjem sedežu in s tem povezanih stroškov ter zahteva, da se absolutna prednost nameni reševanju te težave;

5.      v splošnem meni, da bi se moral center v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 201.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 201.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 376, 27.12.2006, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 07.12.13, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 201.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 201.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 376, 27.12.2006, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 07.12.13, str. 42.

(15)

   Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo