Процедура : 2010/0361(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0071/2015

Внесени текстове :

A8-0071/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0190

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 153kWORD 61k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Павел Свобода

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (07597/1/2014),

–       като взе предвид Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие(1),

–       като взе предвид Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие, от 24 януари 2001 г.(2),

–       като взе предвид Решение 2014/243/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп(3),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0286/2014),

–       като взе предвид решението на Съда от 22 октомври 2013 г.(4),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8-0071/2015),

1.      дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съвета на Европа.

(1)

OВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54.

(2)

ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 2.

(3)

ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 61.

(4)

Решение на Съда от 22 октомври 2013 г. по дело Комисия/Съвет (C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Правна информация