Förfarande : 2010/0361(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2015

Ingivna texter :

A8-0071/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0190

REKOMMENDATION     ***
PDF 140kWORD 55k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Pavel Svoboda

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (07597/1/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång(1),

–       med beaktande av den europeiska konventionen av den 24 januari 2001 om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång(2),

–       med beaktande av rådets beslut 2014/243/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång(3),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0286/2014),

–       med beaktande av domstolens dom av den 22 oktober 2013(4),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0071/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att konventionen ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Europarådet.

(1)

EGT L 320, 28.11.1998, s. 54.

(2)

EUT L 336, 20.12.2011, s. 2.

(3)

EUT L 128, 30.4.2014, s. 61.

(4)

Domstolens dom av den 22 oktober 2013 i mål C-137/12, Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2013:675.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Rättsligt meddelande