Процедура : 2014/2120(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0072/2015

Внесени текстове :

A8-0072/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.29
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0138

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 123k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година

(2014/2120(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година

(2014/2120(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0072/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския банков орган във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2013 година

(2014/2120(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(12), и по-специално член 64 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0072/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския банков орган са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година

(2014/2120(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0072/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския банков орган („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 25 967 360 EUR, което представлява увеличение от 25,16% спрямо 2012 г., дължащо се на скорошното създаване на Органа,

Б.   като има предвид, че според финансовите отчети на Органа първоначалната вноска на Съюза в бюджета му за 2013 г. възлиза на 10 386 944 EUR, което представлява увеличение с 25,16% спрямо 2012 г.,

В.   като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Г.   като има предвид, че Органът има задачата да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики и за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава защитата на вложителите и инвеститорите,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.   отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на седем коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и сега пет от тях са маркирани като „завършени“, един като „текущ“ и един като „не е приложимо“;

2.   установява въз основа на информация от Органа, че:

  -  допълнителната надбавка към надбавката за образование е била включена в многогодишния план за политиката относно персонала на Органа в рамките на годишната бюджетна процедура, за да се гарантира равното третиране на служителите му с оглед на високите училищни такси в седалището на Органа, както и че Органът е подписал преки споразумения с училищата с цел да заплаща таксите за обучение пряко и до установения праг;

  -  се разработва комуникационна стратегия въз основа на проучване сред най-важните заинтересовани страни в Органа с цел да се опростят някои части от уебсайта му, както и да се създаде ново съдържание с цел да се предложи достъпна информация за по-неспециализирана аудитория; освен това отбелязва, че на уебсайта е бил създаден раздел за потребителите, който съдържа лесно достъпна информация относно подаването на жалби срещу финансови институции, както и общи съвети относно личните финанси;

  -  всички ИТ системи са били интернализирани в центъра за данни на Органа, с изключение на едно относително малък ИТ инструмент за надзорните колегии, както и че чрез приключването на процедурата по интернализация рисковете, свързани с ограничения контрол и наблюдение върху ИТ системите на Органа, са били напълно смекчени;

Бюджет и финансово управление

3.   отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че общото равнище на бюджетните кредити на Органа, за които са поети задължения, е 90% (89% през 2012 г.); отбелязва, че тези бюджетни кредити, за които са поети задължения, варират между 87% за дял I (разходи за персонала), 98% за дял II (административни разходи) и 92% за дял III (оперативни разходи);

4.   посочва, че решението на Съда на Европейския съюз срещу индексирането на заплатите на служителите за периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2013 г. е оказало неблагоприятно въздействие върху размера на бюджетните кредити за поети задължения по дял I на Органа, които възлизаха на 1 800 000 EUR;

Поети задължения и преноси

5.   отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Органът е успял да намали значително общия размер на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, от 6 547 808 EUR през 2012 г. (36%) до 3 876 564 EUR през 2013 г. (17%);

6.   отбелязва със загриженост, че размерът на пренесените бюджетни кредити за дял II (1 974 511 EUR или 35%) и дял III (1 651 203 EUR или 36%) е относително висок, което е резултат преди всичко от планираната доставка на инфраструктура и услуги за ИТ, за което са били сключени договори според предвиденото през декември 2013 г., а съответните услуги са били получени през 2014 г.;

Трансфери

7.   отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Органа, както и според доклада на Сметната палата, равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила на Органа;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.   отбелязва, че в доклада на Сметната палата не са направени никакви коментари по отношение на процедурите на Органа за възлагане на обществени поръчки;

9.   установява въз основа на информация от Органа, че по отношение на препоръките на Сметната палата и органа по освобождаване от отговорност са били предприети корективни мерки по всички неприключени процедури за набиране на персонал през 2012 г. и че те са били систематично прилагани при всички по-нататъшни процедури за набиране на персонал;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10. отбелязва въз основа на информация от Органа, че освен насоките за етично поведение, които са в сила и които се прилагат за целия му персонал, Органът също така е стартирал разработването на допълнителни политики във връзка с независимостта и процесите на вземане на решения относно декларациите за интереси;

11. установява въз основа на информация от Органа, че неговата политика относно конфликтите на интереси за персонала и другите страни по договори, както и за лицата, които не са част от персонала, е била приета и приложена; отбелязва въз основа на информация от Органа, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет и Съвета на надзорниците, както и декларациите за интереси на председателя, изпълнителния директор и всички членове на висшето ръководство са публикувани на уебсайта на Органа; отбелязва, че декларациите за интереси са публикувани на уебсайта на Органа;

12. приветства приемането на политиката относно независимостта и процесите на вземане на решения от Съвета на надзорниците на Органа на 3 февруари 2015 г. и призовава за постигане на стабилни резултати след своевременното прилагане на тази политика;

Вътрешен контрол

13. отбелязва, че Управителният съвет на Органа е съставен от шестима членове, избрани от и измежду членовете на Съвета на надзорниците; освен това отбелязва, че членовете на Управителния съвет са избрани на заседанието на Съвета на надзорниците от 1 юли 2013 г. съгласно преразгледания процедурен правилник на Съвета на надзорниците;

Вътрешен одит

14. установява въз основа на информация от Органа, че в началото на 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол; отбелязва със загриженост, че при анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила определени процедури с висок присъщ риск, които не биха могли да бъдат считани за подлежащи на одит в рамките на одитния план, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен;

15. посочва, че в доклада на Службата за вътрешен одит са отправени 14 препоръки, две от които са оценени като „много важни“; отбелязва, че Органът е въвел план за действие с цел справяне с областите, за които Службата за вътрешен одит е отправила препоръки за подобрение; освен това отбелязва, че предприетите от Органа корективни действия за справяне с тези области на висок риск ще бъдат проследени от Службата за вътрешен одит при извършването на следващата задълбочена оценка на риска;

16. отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е направила документна проверка за проследяване на изпълнението на предишните си препоръки; отбелязва, че според Службата за вътрешен одит към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени критични препоръки; отбелязва, че според сведенията една от двете препоръки, които са оценени като „много важни“ от Службата за вътрешен одит, е изпълнена и очаква последващи действия, а изпълнението на другата е забавено по отношение на първоначалния план за действие;

17. отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит е извършила втори ограничен преглед на управлението на проектите на Органа в областта на информационните технологии и е отправила две препоръки, които са оценени като „много важни“, и две, които са оценени като „важни“; установява въз основа на информация от Органа, че той е изготвил подробен план за действие с междинни етапи с оглед на изпълнението на тези препоръки, чиято осъществимост е приета и потвърдена от Службата за вътрешен одит;

Резултати от дейността

18. отбелязва, че Органът си сътрудничи тясно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и с Европейския орган за ценни книжа и пазари по всички спомагателни функции с цел намаляване на административните разходи при възможност, създаване на взаимодействия и обмен на най-добри практики; очаква Органът да продължи да полага усилия за засилване на сътрудничеството с други децентрализирани агенции;

Други коментари

19. припомня, че Европейският парламент беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и на създаването през 2011 г. на Органа, като част от тази система;

20. отбелязва констатацията на Комисията в неотдавнашния ѝ доклад относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО) и ЕСФН, че независимо от трудните обстоятелства ЕНО бързо са изградили добре функциониращи организации, които като цяло са изпълнявали добре широкия си спектър от дейности, като са се справяли с растящия брой искания с ограничени човешки ресурси;

21. подчертава, че ролята на Органа в подкрепа на общ надзорен режим за целия единен пазар е от съществено значение за осигуряването на по-добре интегриран, по-ефективен и по-сигурен банков сектор в Съюза, като по този начин допринася за икономическото възстановяване и създаването на работни места и растеж в Европа и за предотвратяването на бъдещи кризи във финансовия сектор; призовава за координиране на функцията по упражняване на банков надзор на Органа с Европейската централна банка, за да се избегне препокриването и натрупването на излишен капацитет;

22. приема за сведение Специален доклад № 5/2014 на Сметната палата и посочените пропуски във функционирането на новия режим по отношение на трансграничния банков надзор, оценката на устойчивостта на европейските банки и насърчаването на защитата на потребителите; настоятелно призовава Органа да предприеме – по отношение на онези части от препоръките, които не се отнасят изрично до Комисията или до съзаконодателите – необходимите мерки за преодоляване на тези пропуски;

23. отбелязва заключението на Сметната палата в нейния специален доклад № 5/2014, че като цяло в началната си фаза Органът не е разполагал с достатъчно ресурси, за да може да изпълни мандата си; потвърждава, че ЕСФН все още е в процес на изграждане, и подчертава, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и бъдещите му задачи, предвидени в подготвяното законодателство, изискват подходящ брой на персонала и размер на бюджета, което да позволи упражняването на висококачествен надзор; подчертава, че необходимостта от съчетаване на допълнителни задачи с допълнителни ресурси следва винаги да бъде внимателно отчитана; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата следва да бъде предшествано и/или допълвано от подходящи усилия за рационализиране, когато това е възможно; подчертава координиращата роля на Органа и необходимостта от тясно сътрудничество с националните надзорни органи за изпълнението на неговия мандат;

24. подчертава, че предвид ограничените ресурси, с които разполага, Органът трябва да се придържа към задачите, възложени му от съзаконодателите на Съюза; подчертава, че Органът следва да изпълнява тези задачи напълно, но не трябва да се стреми да надхвърля своя мандат, и че трябва да остане независим; изтъква факта, че Органът следва да провери необходимостта от изготвяне на насоки и препоръки;

25. изтъква, че Органът следва да използва изцяло пълномощията в областта на защитата на потребителите, които са му предоставени съгласно неговия мандат; подчертава, че в тази област Органът следва да координира дейността си по-тясно с другите ЕНО чрез съвместния комитет;

26. заключава, че системата на смесено финансиране на Органа не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; призовава следователно Комисията, ако това бъде доказано от оценката на Комисията, до 2017 г. да предложи система за финансиране за Органа, която се основава изцяло на въвеждането на такси за участниците на пазара или се основава на съчетаване на такси от участниците на пазара с основно финансиране от отделен бюджетен ред от общия бюджет на Съюза;

o

o   o

27. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

26.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година

(2014/2120(DEC))

Докладчик по становище: Маркус Фербер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Европейският парламент беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и, като част от това, на създаването на Европейския банков орган (ЕБО) през 2011 г.;

2.  отбелязва констатацията на Комисията в неотдавнашния ѝ доклад относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО) и ЕСФН, че независимо от трудните обстоятелства ЕНО бързо са изградили добре функциониращи организации, които като цяло са изпълнявали добре широкия си спектър от дейности, като са се справяли с растящия брой искания с ограничени човешки ресурси;

3.  подчертава, че ролята на ЕБО в подкрепа на един общ надзорен режим в целия единен пазар е от съществено значение за осигуряването на по-добре интегриран, по-ефективен и по-сигурен банков сектор в Съюза, като по този начин той допринася за икономическото възстановяване и създаването на работни места и за растеж в Европа, както и за предотвратяването на бъдещи кризи във финансовия сектор; призовава за координиране на функцията по упражняване на банков надзор с Европейската централна банка, за да се избегне препокриване и натрупване на излишен капацитет;

4.  отбелязва, че според Европейската сметна палата операциите на ЕБО, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

5.  приема за сведение Специален доклад № 5/2014 на Европейската сметна палата и посочените пропуски във функционирането на новия режим по отношение на трансграничния банков надзор, оценката на устойчивостта на европейските банки и насърчаването на защитата на потребителите; настоятелно призовава ЕБО да предприеме – по отношение на онези части от препоръките, които не се отнасят изрично до Комисията или до съзаконодателите – необходимите мерки за преодоляване на тези пропуски;

6.  отбелязва заключението на Европейската сметна палата в нейния специален доклад № 5/2014, че като цяло в началната си фаза ЕБО не е разполагал с достатъчно ресурси, за да може да изпълни мандата си напълно; потвърждава, че ЕСФН е все още в процес на изграждане и подчертава, че задачите, които вече са възложени на ЕБО, както и бъдещите му задачи, предвидени в подготвяното законодателство, изискват подходящо равнище на персонал и бюджет, което да позволи упражняването на висококачествен надзор; подчертава, че необходимостта от съчетаване на допълнителни задачи с допълнителни ресурси следва винаги да бъде внимателно отчитана; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата следва да бъде предшествано и/или допълвано от подходящи усилия за рационализиране винаги, когато това е възможно; подчертава координиращата роля на ЕБО и необходимостта от тясно сътрудничество с националните надзорни органи за изпълнението на неговия мандат;

7.  подчертава, че предвид ограничените средства, с които разполага, EБО трябва да се придържа към задачите, възложени му от съзаконодателите на Съюза; подчертава, че ЕБО следва да изпълнява тези задачи напълно, но не трябва да се стреми фактически да разширява своя мандат отвъд тях и че трябва да остане независим; изтъква, че ЕБО следва да провери необходимостта от изготвяне на насоки и препоръки;

8.  изтъква, че ЕБО следва да използва изцяло пълномощията си в областта на защитата на потребителите, предоставени му съгласно съществуващия му мандат; подчертава, че в тази област ЕБО следва да се координира по-тясно с други ЕНО чрез съвместния комитет;

9.  заключава, че системата на смесено финансиране на ЕБО не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; призовава следователно Комисията, ако това бъде доказано от оценката на Комисията, до 2017 г. да предложи система за финансиране, която:

-    се основава единствено на въвеждането на такси от участниците на пазара, или

-    съчетава такси от участниците на пазара с основно финансиране с отделен бюджетен ред от общия бюджет на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

11

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Gesine Meissner

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 112.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 112.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 112.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 112.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация