Postup : 2014/2120(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0072/2015

Předložené texty :

A8-0072/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.29
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0138

ZPRÁVA     
PDF 190kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013

(2014/2120(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013

(2014/2120(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0072/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2013

(2014/2120(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(12), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0072/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro bankovnictví tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013

(2014/2120(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0072/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 25 967 360 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 25,16 %, který je důsledkem toho, že náplň činnosti orgánu byla stanovena teprve nedávno;

B.   vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů orgánu počáteční příspěvek Unie do jeho rozpočtu v roce 2013 činil 10 386 944 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 25,16 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že úkolem orgánu je přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu a k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, podněcovat a podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti a posilovat ochranu vkladatelů a investorů;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.   ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že pokud jde o sedm připomínek ze zprávy Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a u pěti z nich je nyní označení „dokončeno“, u jednoho „probíhá“ a u jednoho „není relevantní“;

2.   od orgánu se dozvídá, že:

-     do víceletého plánu personální politiky orgánu bylo zařazeno dodatečné navýšení příspěvku na vzdělávání v rámci ročního rozpočtového procesu, aby bylo zajištěno rovné zacházení se zaměstnanci orgánu vzhledem k vysokému školnému v místě, kde orgán sídlí, a že orgán podepsal se školami přímé dohody o tom, že bude školné platit přímo a až do stanovené výše;

  -  je právě vytvářena komunikační strategie vycházející z průzkumu mezi nejdůležitějšími zainteresovanými stranami, která má zjednodušit stávající části internetových stránek a také vytvořit nový obsah poskytující přístupnou formou informace méně odborně zasvěceným uživatelům; dále poznamenává, že na těchto internetových stránkách byl zřízen spotřebitelský koutek se snadno srozumitelnými informacemi, jak podávat stížnosti na finanční instituce, a také s obecnými radami, jak spravovat své osobní finance;

  -  všechny IT systémy byly vráceny pod správu datového střediska orgánu, výjimkou je jeden relativně malý IT nástroj pro kolegia dohledu, a že dokončením tohoto procesu internalizace byla plně ošetřena rizika spojená s omezenou kontrolou a dohledem nad IT systémy orgánu;

Rozpočtové a finanční řízení

3.   bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora činil celkový objem prostředků přidělených na závazky 90 % (v roce 2012 to bylo 89 %); konstatuje, že tyto přidělené prostředky činily v hlavě I (výdaje na zaměstnance) 87 %, v hlavě II (správní výdaje) 98 % a v hlavě III (operační výdaje) 92 %;

4.   upozorňuje, že míra přidělení prostředků u hlavy I byla negativně ovlivněna rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie pozastavujícím valorizaci platů zaměstnanců za období od 1. července 2011 do 30. června 2013; jednalo se o částku 1 800 000 EUR;

Závazky a přenosy

5.   ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že se orgánu podařilo výrazně snížit celkový objem přenesených prostředků z 6 547 808 EUR (36 %) v roce 2012 na 3 876 564 EUR (17 %) v roce 2013;

6.   se znepokojením konstatuje, že relativně vysoké byly přenosy prostředků u hlavy II (1 974 511 EUR, tj. 35 %) a u hlavy III (1 651 203 EUR. tj. 36 %) a byly zapříčiněny hlavně plánovanými zadávacími řízeními na infrastrukturu IT a služby IT, pro něž byly smlouvy uzavřeny dle plánu v prosinci 2013 a příslušné služby byly poskytnuty v roce 2014;

Převody

7.   konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti orgánu i podle zprávy Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2013 v mezích finančních předpisů orgánu;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.   konstatuje, že k postupům orgánu pro zadávání zakázek nebyly ve zprávě Účetního dvora vzneseny žádné připomínky;

9.   od orgánu se dozvídá, že pokud jde o doporučení Účetního dvora a orgánu příslušného k udělení absolutoria, byla v roce 2012 u všech neukončených postupů pro přijímání zaměstnanců přijata nápravná opatření a tato opatření byla soustavně uplatňována při dalších přijímacích řízeních;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10. od orgánu zjišťuje, že vedle platných etických zásad, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci, začal orgán také připravovat další politiky v souvislosti s nezávislostí a rozhodovacími procesy ohledně prohlášení o finančních zájmech;

11.  od orgánu se dozvídá, že jeho politika ve věci střetu zájmů vztahující se na zaměstnance a jiné smluvní strany a také na osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, byla přijata a je uplatňována; bere na vědomí z informací orgánu, že životopisy a prohlášení o finančních zájmech členů správní rady a rady orgánů dohledu a také prohlášení o finančních zájmech předsedy, výkonného ředitele a všech členů vyššího managementu byla zveřejněna na internetových stránkách orgánu; konstatuje, že prohlášení o finančních zájmech jsou veřejně k dispozici na internetových stránkách orgánu;

12.  vítá skutečnost, že rada orgánů dohledu orgánu EBA přijala dne 3. února 2015 politiku týkající se nezávislosti a rozhodovacích procesů, a žádá, aby poté, co začne být k předpokládanému datu uplatňována, bylo důsledně zaznamenáváno, jak funguje;

Vnitřní kontroly

13. dozvídá se, že správní rada orgánu se skládá ze šesti členů, které ze svých řad volí rada orgánů dohledu; dále konstatuje, že členové správní rady byly zvoleni na schůzi rady orgánů dohledu dne 1. července 2013, a to na základě revidovaného jednacího řádu rady orgánů dohledu;

Interní audit

14. bere na vědomí, že počátkem roku 2013 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise omezenou prověrku uplatňování standardů vnitřní kontroly; se znepokojením konstatuje, že při analýze rizika zjistil IAS některé procesy, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci plánu auditu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné;

15. upozorňuje, že ve zprávě IAS bylo dáno 14 doporučení, z nichž dvě byla označena za „velmi důležitá“; konstatuje, že orgán zavedl akční plán s cílem řešit situaci v oblastech, ve kterých vydal IAS doporučení ke zlepšení; dále konstatuje, že nápravná opatření orgánu s cílem vyřešit situaci v těchto vysoce rizikových oblastech posoudí IAS během příštího podrobného posuzování rizik;

16. konstatuje, že IAS Komise provedl v roce 2013 dokumentární prověrku týkající se uplatňování předchozích doporučení; konstatuje, že IAS dospěl k závěru, že k 31. prosinci 2013 nezůstávala nevyřešena žádná kritická doporučení; bere na vědomí, že ze dvou doporučení, která IAS označil za „velmi důležitá“, bylo jedno vykázáno jako uskutečněné a očekává se jeho posouzení a druhé se oproti původnímu akčnímu plánu opozdilo;

17. konstatuje, že v roce 2014 provedl IAS druhou omezenou prověrku projektového řízení orgánu v oblasti IT a vydal dvě doporučení označená za „velmi důležitá“ a dvě „důležitá“; od orgánu se dozvídá, že připravil podrobný akční plán s milníky, jak uskutečnit tato doporučení, jehož životaschopnost schválil a potvrdil IAS;

Výkon

18. bere na vědomí, že orgán úzce spolupracuje s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy při všech podpůrných činnostech, aby se snížily správní náklady, kdekoli je to možné, byly podníceny synergie a sdíleny osvědčené postupy; očekává od orgánu další úsilí ke zintenzivnění spolupráce s jinými decentralizovanými agenturami;

Další poznámky

19.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřízení orgánu jako součásti tohoto systému v roce 2011;

20.  bere na vědomí, že Komise ve své nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu a evropského systému finančního dohledu konstatuje, že orgány dohledu navzdory obtížné situaci rychle vybudovaly funkční organizační struktury, které v úhrnu dobře plnily široké spektrum svěřených úkolů, i když přes rostoucí nároky měly k dispozici pouze omezené lidské zdroje;

21.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EBA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění lépe integrovaného, efektivnějšího a bezpečnějšího bankovního sektoru v Unii, což přispívá k hospodářskému oživení a k vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a k prevenci budoucích krizí ve finančním sektoru; vyzývá ke koordinaci s Evropskou centrální bankou v její funkci bankovního dohledu, aby nedocházelo k překrývání činností a k vytváření nadměrných kapacit;

22.  bere na vědomí zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2014 a nedostatky, o nichž zpráva hovoří, pokud jde o fungování nových mechanismů přeshraničního bankovního dohledu, posuzování odolnosti evropských bank a podporu ochrany spotřebitele; naléhavě vyzývá orgán EBA, aby v souvislosti s těmi částmi doporučení, které nejsou určeny výlučně Komisi nebo spolutvůrcům právních předpisů, přijal patřičná opatření s cílem tyto nedostatky odstranit;

23.  bere na vědomí závěr Evropského účetního dvora, k němuž dospěl ve své zvláštní zprávě č. 5/2014, že celkově nebyly zdroje orgánu EBA v počáteční fázi jeho existence dostatečné na to, aby mu umožnily plnit jeho mandát; uvědomuje si, že systém ESFS je stále ještě ve fázi vytváření, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že by vždy mělo být pečlivě zvažováno, že s dalšími úkoly by měly jít ruku v ruce i další zdroje; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným navýšením prostředků by měla předcházet nebo by je měla doplňovat snaha o odpovídající racionalizaci všude, kde to bude možné; poukazuje na koordinační úlohu orgánu a nutnost úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu, aby řádně plnil své úkoly;

24.  zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se musí orgán soustředit na úkoly, které mu svěřili unijní spolutvůrci právních předpisů; zdůrazňuje skutečnost, že orgán by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislý; upozorňuje na skutečnost, že orgán by měl ověřovat, zda je nutné vypracovat pokyny a doporučení;

25.  poukazuje na skutečnost, že orgán by měl plně využívat svých pravomocí v oblasti ochrany spotřebitele, které mu jsou svěřeny v rámci jeho stávajícího mandátu; zdůrazňuje, že v této oblasti by měl orgán důsledněji koordinovat svůj postup s ostatními orgány ESA prostřednictvím společného výboru;

26.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu EBA je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby – vyhodnotí-li to jako vhodné řešení – do roku 2017 navrhla takový systém financování orgánu EBA, jenž bude založen výlučně na poplatcích odváděných účastníky trhu, nebo na kombinaci příspěvků odváděných účastníky trhu se základním financováním ze samostatné rozpočtové položky souhrnného rozpočtu Unie;

o

o   o

27. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26.2.2015

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013

(2014/2120(DEC))

Navrhovatel: Markus Ferber

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) jako součásti tohoto systému v roce 2011;

2.  bere na vědomí zjištění Komise uvedené v nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu (ESA) a systému ESFS, že navzdory složitým okolnostem se evropské orgány dohledu rychle zavedly jako dobře fungující organizace, celkově odvádí dobrý výkon v širokém spektru úkolů a zároveň čelí s omezenými lidskými zdroji rostoucím požadavkům;

3.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EBA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění lépe integrovaného. efektivnějšího a bezpečnějšího bankovního sektoru v Unii, což přispívá k hospodářskému oživení a k vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a k prevenci budoucích krizí ve finančním sektoru; vyzývá ke koordinaci s Evropskou centrální bankou v její funkci bankovního dohledu, aby nedocházelo k překrývání činností a k vytváření nadměrných kapacit;

4.  bere na vědomí, že podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka orgánu EBA za rok končící dnem 31. prosince 2013, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné;

5.  bere na vědomí zvláštní zprávu Evropského účetního dvora 5/2014 a nedostatky, o nichž zpráva hovoří, pokud jde o fungování nových mechanismů přeshraničního bankovního dohledu, posuzování odolnosti evropských bank a podpory ochrany spotřebitele; naléhavě vyzývá orgán EBA, aby v souvislosti s těmi částmi doporučení, které nejsou určeny výlučně Komisi nebo spolutvůrcům právních předpisů, přijal patřičná opatření s cílem tyto nedostatky odstranit;

6.  bere na vědomí závěr Evropského účetního dvora, k němuž dospěl ve své zvláštní zprávě č. 5/2014, že celkově nebyly zdroje orgánu EBA v počáteční fázi jeho existence dostatečné na to, aby mu umožnily plnit jeho mandát; uvědomuje si, že systém ESFS je stále ještě ve fázi vytváření, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu EBA stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že by vždy mělo být pečlivě zvažováno, že s dalšími úkoly by měly jít ruku v ruce i další zdroje; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným zvýšením prostředků by měla předcházet a/nebo by je měla doplňovat odpovídající snaha o racionalizaci všude, kde to bude možné; poukazuje na koordinační úlohu orgánu EBA a nutnost úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu, aby řádně plnil své úkoly;

7.  zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se musí orgán EBA soustředit na úkoly, které mu svěřili unijní spolutvůrci právních předpisů; zdůrazňuje, že orgán EBA by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislý; upozorňuje na to, že orgán EBA by měl ověřovat, zda je nutné vypracovat pokyny a doporučení;

8.  poukazuje na to, že orgán EBA by měl plně využívat svých pravomocí v oblasti ochrany spotřebitele, které mu jsou svěřeny v rámci jeho stávajícího mandátu; zdůrazňuje, že v této oblasti by měl orgán EBA důsledněji koordinovat svůj postup s ostatními orgány ESA prostřednictvím společného výboru;

9.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu EBA je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby – vyhodnotí-li to jako vhodné řešení – do roku 2017 navrhla takový systém financování, jenž bude:

–   zcela založen na zavedení poplatků odváděných účastníky trhu, nebo

–   kombinovat příspěvky odváděné účastníky trhu se základním financováním ze samostatné rozpočtové položky v souhrnném rozpočtu Unie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

11

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gesine Meissner

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 112.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 112.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 112.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 112.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Texty přijaté tohoto dne, P8_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění