Procedure : 2014/2120(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0072/2015

Indgivne tekster :

A8-0072/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.29
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0138

BETÆNKNING     
PDF 176kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013

(2014/2120(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013

(2014/2120(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(5), særlig artikel 64,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0072/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013

(2014/2120(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar(8);

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(12), særlig artikel 64,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0072/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013

(2014/2120(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0072/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2013 ifølge dens årsregnskab var på 25 967 360 EUR, hvilket svarer til en stigning på 25,16 % sammenlignet med 2012, som følge af at myndigheden først er oprettet for nylig;

B.     der henviser til, at Unionens oprindelige bidrag til myndighedens budget for 2013 ifølge dens årsregnskab var på 10 386 944 EUR, hvilket er en stigning på 25,16 % i forhold til 2012;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds årsregnskab for regnskabsåret 2013 (Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.     der henviser til, at myndighedens opgave er at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelsen af indskydere og investorer;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår syv bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at fem nu er klassificeret som "afsluttet", en som "i gang" og en som "ikke relevant";

2.      konstaterer ud fra myndighedens svar, at:

-       det yderligere supplerende skoletillæg er blevet indarbejdet i myndighedens flerårige plan for personalepolitik som en del af den årlige budgetprocedure for at sikre lige behandling af dens ansatte med hensyn til det høje niveau af skolepenge på myndighedens hjemsted, og at myndigheden har undertegnet direkte aftaler med skoler for at kunne betale undervisningsgebyrer direkte og op til tærskelværdien

-       en kommunikationsstrategi, der er baseret på en undersøgelse blandt myndighedens vigtigste interessenter, er ved at blive udarbejdet med henblik på at forenkle eksisterende dele af dens websted og på at udarbejde nyt indhold for at gøre oplysninger tilgængelige for et mindre specialiseret publikum; bemærker endvidere, at et forbrugerafsnit med let tilgængelig information om indgivelse af klager mod finansielle institutioner samt general rådgivning i privatøkonomiske spørgsmål blev oprettet på webstedet

-       alle IT-systemer blev insourcet i myndighedens datacenter undtagen et forholdsvist lille IT-værktøj til kollegierne af tilsynsførende, og at risiciene med hensyn til myndighedens begrænsede kontrol og overvågning af dens IT-systemer blev fjernet helt ved afslutningen af insourcingsproceduren;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning oplyser, at der samlet set blev indgået forpligtelser for 90 % af bevillingerne (89 % i 2012); bemærker, at disse forpligtede bevillinger varierede mellem 87 % for afsnit I (personaleudgifter), 98 % for afsnit II (administrationsudgifter) og 92 % for afsnit III (aktionsudgifter);

4.      påpeger, at den afgørelse, som blev truffet af Den Europæiske Unions Domstol, om indekseregulering af personalets lønninger for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2013, indvirkede negativt på niveauet af myndighedens forpligtelsesbevillinger i afsnit I, som udgjorde 1 800 000 EUR;

Forpligtelser og fremførsler

5.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at myndigheden var i stand til betydeligt at reducere omfanget af fremførsler af forpligtede bevillinger fra 6 547 808 EUR i 2012 (36 %) til 3 876 564 EUR i 2013 (17 %);

6.      noterer sig med bekymring, at omfanget af fremførsler for afsnit II (1 974 511 EUR eller 35 %) og afsnit III (1 651 203 EUR eller 36 %) var relativt højt, hvilket navnlig skyldes planlagte indkøb af IT-infrastruktur og IT-tjenester, som der som planlagt blev indgået kontrakt om i december 2013, og hvor de dermed forbundne tjenester ville blive ydet i 2014;

Overførsler

7.      bemærker, at overførslernes niveau og art i 2013 ifølge myndighedens årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens beretning ligger inden for myndighedens finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.      bemærker, at der i Revisionsrettens beretning ikke blev fremsat nogen bemærkninger om myndighedens indkøbsprocedurer;

9.      konstaterer på baggrund af myndighedens svar, at der var blevet truffet korrigerende foranstaltninger med hensyn til Revisionsrettens og dechargemyndighedens anbefalinger i alle ikke-igangsatte ansættelsesprocedurer i 2012, og at de blev systematisk gennemført i alle efterfølgende ansættelsesprocedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.    noterer sig på baggrund af myndighedens svar, at myndigheden bortset fra de etiske retningslinjer, som er gældende og finder anvendelse på hele dens personale, også begyndte at udvikle yderligere politikker med hensyn til uafhængighed og beslutningstagningsprocesser med hensyn til interesseerklæringer;

11.    konstaterer ud fra myndighedens svar, at dens politik vedrørende interessekonflikter for personalet og andre kontraktparter samt for ikke-ansatte blev vedtaget og gennemført; noterer sig af myndighedens svar, at CV'er for og interesseerklæringer fra medlemmerne af tilsynsrådet og styrelsesudvalget samt interesseerklæringer fra formanden, den administrerende direktør og hele den øverste ledelse blev offentliggjort på myndighedens websted; noterer sig, at interesseerklæringerne er offentliggjort på myndighedens websted:

12.    glæder sig over myndighedens uafhængighedspolitik og beslutningsprocesserne, som dens bestyrelse vedtog den 3. februar 2015, og opfordrer til, at der udarbejdes en solid resultatliste efter den rettidige gennemførelse af denne politik;

Interne kontroller

13.    erfarer, at myndighedens styrelsesråd er sammensat af seks medlemmer valgt af dens tilsynsråd og blandt dens medlemmer; bemærker endvidere, at medlemmerne af styrelsesrådet blev valgt på tilsynsrådets møde den 1. juli 2013 i henhold til tilsynsrådets forretningsorden;

Intern revision

14.    konstaterer, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i begyndelsen af 2013 foretog en begrænset gennemgang af gennemførelsen af interne kontrolstandarder; bemærker dog med bekymring, at IAS i forbindelse med risikovurderingen konstaterede flere risikofyldte procedurer, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da kontrollerne blev vurderet at være ikkeeksisterende eller utilstrækkelige;

15.    påpeger, at IAS-beretningen indeholdt 14 anbefalinger, hvoraf to var klassificeret som "meget vigtige"; bemærker, at myndigheden har indført en handlingsplan for at behandle de områder, hvor IAS har fremsat anbefalinger til forbedringer; bemærker endvidere, at myndighedens korrigerende foranstaltninger for at behandle disse højrisikoområder vil blive fulgt op af IAS i forbindelse med den næste indgående risikovurdering;

16.    bemærker, at IAS i 2013 gennemførte en skrivebordskontrol for at følge op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger; bemærker, at IAS mente, at der ikke var nogen udestående vigtige anbefalinger pr. 31. december 2013; noterer sig med hensyn til de to anbefalinger, som var klassificeret som "meget vigtige" af IAS, at den ene blev rapporteret som gennemført og afventer opfølgning, og at den anden var forsinket med hensyn til oprindelige handlingsplan;

17.    bemærker, at IAS i 2014 foretog en anden begrænset gennemgang af myndighedens IT-projektstyring og fremsatte to anbefalinger, som var klassificeret som "meget vigtig" og to som "vigtig"; konstaterer af myndighedens svar, at den udarbejdede en detaljeret handlingsplan med milepæle, som skulle behandle disse anbefalinger, hvis anvendelighed blev accepteret og bekræftet af IAS;

Resultater

18.    noterer sig, at myndigheden arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed inden for alle støttefunktioner for at reducere administrationsomkostningerne, hvor det er muligt, for at udnytte synergier og udveksle bedste praksis; ser frem til yderligere bestræbelser fra myndighedens side på at forbedre samarbejdet med andre decentrale agenturer;

Andre bemærkninger

19.    minder om, at Europa-Parlamentet var en vigtig aktør bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og for oprettelsen af myndigheden i 2011 som en del af dette;

20.    noterer sig Kommissionens bemærkning i dens nylige rapport om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og ESFS, om at ESA'erne trods de vanskelige omstændigheder hurtigt har etableret velfungerende organisationer, som generelt har opnået gode resultater i forhold til deres brede spektrum af opgaver, til trods for at de kun har disponeret over begrænsede menneskelige ressourcer;

21.    understreger, at myndighedens rolle med at fremme en fælles tilsynsordning i hele det indre marked er afgørende for at sikre en bedre integreret, mere effektiv og mere sikker banksektor i Unionen og dermed bidrage til det økonomiske opsving og skabelse af arbejdspladser og vækst i Europa såvel som for forebyggelse af fremtidige kriser i den finansielle sektor; opfordrer til, at myndigheden koordinerer med Den Europæiske Centralbank i dens banktilsynsfunktion for at undgå overlapning og opbygning af overkapacitet;

22.    noterer sig Revisionsretten særberetning nr. 5/2014 og de omtalte mangler med hensyn til den måde, de nye ordninger fungerede på, med hensyn til grænseoverskridende banktilsyn, vurderingen af EU-bankernes modstandsdygtighed og fremme af forbrugerbeskyttelse; opfordrer indtrængende myndigheden med hensyn til de henstillinger, som ikke udelukkende henvender sig til Kommissionen eller medlovgiverne, til at træffe passende foranstaltninger for at behandle disse mangler;

23.    noterer sig konklusionen i Revisionsrettens særberetning nr. 5/2014 om, at myndigheden i opstartsfasen generelt ikke havde tilstrækkelige ressourcer til rådighed for fuldt ud at kunne opfylde sit mandat; erkender, at ESFS stadig er i oprettelsesfasen, og understreger, at de opgaver, som myndigheden allerede har fået pålagt samt fremtidige opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et tilstrækkeligt niveau af ansatte og et budget, der muliggør et tilsyn af høj kvalitet; understreger, at behovet for at kombinere yderligere opgaver med flere midler altid nøje bør overvejes; understreger dog, at en passende rationaliseringsindsats bør, hvor det er muligt, gå forud for enhver mulig forhøjelse af dens midler og/eller suppleres af en sådan indsats; fremhæver myndighedens koordinerende rolle og behovet for at indgå et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder for at opfylde dens mandat;

24.    understreger, at myndigheden som følge af dens begrænsede ressourcer skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU's medlovgivere; understreger, at myndigheden fuldt ud bør udføre disse opgaver, men at den ikke må stræbe efter at gå ud over sit mandat, og at den skal forblive uafhængig; fremhæver, at myndigheden bør kontrollere nødvendigheden af at udarbejde retningslinjer og henstillinger;

25.    fremhæver, at myndigheden fuldt ud bør anvende sine beføjelser inden for forbrugerbeskyttelse, som den har fået tildelt via sit mandat; understreger, at myndigheden på dette område nøjere bør koordinere sin indsats med de andre europæiske tilsynsmyndigheder via Det Fælles Udvalg;

26.    konkluderer, at myndighedens blandede finansieringsordning er ufleksibel, besværlig og en mulig trussel for dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til – hvis dens vurdering bekræfter nødvendigheden heraf – inden udgangen af 2017 at foreslå en finansieringsordning for myndigheden, som udelukkende består af indførelsen af gebyrer, der pålægges markedsdeltagerne eller kombinerer gebyrer fra markedsdeltagerne med en grundlæggende finansiering fra en separat budgetpost i Unionens almindelige budget;

o

o       o

27.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

26.2.2015

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013

(2014/2120(DEC))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Europa-Parlamentet var en vigtig drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen – og for oprettelsen – som en del af dette – af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i 2011;

2.  noterer sig Kommissionens bemærkning i dens nylige rapport om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og ESFS, om at ESA'erne trods de vanskelige omstændigheder hurtigt har etableret velfungerende organisationer, som generelt har opnået gode resultater i forhold til deres brede spektrum af opgaver, til trods for at de kun har disponeret over begrænsede menneskelige ressourcer;

3.  understreger, at EBA's rolle med at fremme en fælles tilsynsordning i hele det indre marked er afgørende for at sikre en bedre integreret, mere effektiv og mere sikker banksektor i Unionen og dermed bidrage til det økonomiske opsving og skabelse af arbejdspladser og vækst i Europa såvel som for forebyggelse af fremtidige kriser i den finansielle sektor; opfordrer til koordinering med Den Europæiske Centralbank i dens tilsynsfunktion for at undgå overlapning og opbygning af overkapacitet;

4.  bemærker, at Den Europæiske Revisionsret mener, at EBA's transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

5.  noterer sig Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2014 og de omtalte mangler med hensyn til den måde, de nye ordninger fungerede på, med hensyn til grænseoverskridende banktilsyn, vurderingen af EU-bankernes modstandsdygtighed og fremme af forbrugerbeskyttelse; opfordrer indtrængende EBA med hensyn til de henstillinger, som ikke udelukkende henvender sig til Kommissionen eller medlovgiverne, til at træffe passende foranstaltninger for at behandle disse mangler;

6.  noterer sig konklusionen i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2014 om, at EBA i opstartsfasen generelt ikke havde tilstrækkelige ressourcer til rådighed for fuldt ud at kunne opfylde sit mandat; erkender, at ESFS stadig er i oprettelsesfasen, og understreger, at de opgaver, som EBA allerede har fået pålagt samt fremtidige opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et tilstrækkeligt niveau af ansatte og et budget, der muliggør et tilsyn af høj kvalitet; understreger, at behovet for at kombinere yderligere opgaver med flere midler altid nøje bør overvejes; understreger dog, at en passende rationaliseringsindsats bør, hvor det er muligt, gå forud for enhver mulig forhøjelse af dens midler og/eller suppleres af en sådan indsats; fremhæver EBA's koordinerende rolle og behovet for at indgå et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder for at opfylde dens mandat;

7.  understreger, at EBA som følge af dens begrænsede ressourcer skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU's medlovgivere; understreger, at EBA fuldt ud bør udføre disse opgaver, men at den de facto ikke må stræbe efter at udvide sit mandat ud over dem, og at den skal forblive uafhængig; fremhæver, at EBA bør kontrollere nødvendigheden af at udarbejde retningslinjer og henstillinger;

8.  fremhæver, at EBA fuldt ud bør anvende sine beføjelser inden for forbrugerbeskyttelse, som den har fået tildelt via sit eksisterende mandat; understreger, at EBA på dette område nøjere bør koordinere med de andre europæiske tilsynsmyndigheder via Det Fælles Udvalg;

9.  konkluderer, at EBA's blandede finansieringsordning er ufleksibel, besværlig og en mulig trussel for dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til – hvis dens vurdering bekræfter nødvendigheden heraf – inden udgangen af 2017 at foreslå en finansieringsordning, som:

-    udelukkende består af indførelsen af gebyrer, der pålægges markedsdeltagerne eller

-    kombinerer gebyrer fra markedsdeltagerne med en grundlæggende finansiering fra en separat budgetpost i Unionens almindelige budget.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

11

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gesine Meissner

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 200, stk. 2

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 112.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 112.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 112.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 112.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 331 af 15.12.2012, s. 12.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse