Διαδικασία : 2014/2120(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0072/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0072/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.29
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0138

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 205kWORD 123k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2120(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2120(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0072/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2120(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(12), και ιδίως το άρθρο 64,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0072/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2120(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0072/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «Αρχή») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 25 967 360 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 25,16%, σε σύγκριση με το 2012, λόγω του χαρακτήρα που απέκτησε πρόσφατα η Αρχή·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, η αρχική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2013 ανήλθε σε 10 386 944 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 25,16% σε σύγκριση με το 2012·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον της Αρχής είναι να συμβάλλει τόσο στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας όσο και στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, να προωθεί και να διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών, να παρακολουθεί και να εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και να ενισχύει την προστασία των καταθετών και των επενδυτών·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή του 2012

1.   σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις επτά παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και πέντε από αυτές επισημαίνονται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», μία με την ένδειξη «σε εξέλιξη» και μία με την ένδειξη «δεν ισχύει»·

2.   γνωρίζει από την Αρχή ότι:

-     το συμπληρωματικό επίδομα, επιπλέον των σχολικών επιδομάτων έχει συμπεριληφθεί στο πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού της Αρχής ως τμήμα της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των υπαλλήλων της όσον αφορά το υψηλό επίπεδο των σχολικών διδάκτρων στην έδρα της Αρχής και ότι η Αρχή έχει υπογράψει άμεσες συμφωνίες με σχολεία με σκοπό να καταβάλλει τα δίδακτρα απευθείας και εντός του ανώτατου ορίου·

  -  επί του παρόντος αναπτύσσεται στρατηγική επικοινωνίας με βάση έρευνα που διενεργείται μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων της Αρχής, με σκοπό να απλοποιηθούν οι υπάρχοντες τομείς του ιστότοπού της και να δημιουργηθεί νέο περιεχόμενο για να παρέχονται προσιτές πληροφορίες για λιγότερο ειδικευμένο κοινό· σημειώνει, επιπλέον, ότι στον ιστότοπο δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για τους καταναλωτές, όπου παρέχονται με προσιτό τρόπο πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελιών εναντίον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και γενικές συμβουλές για τα οικονομικά ιδιωτών·

  -  όλα τα συστήματα TΠ ανατέθηκαν εσωτερικά στο κέντρο δεδομένων της Αρχής, εκτός από ένα σχετικά μικρό εργαλείο TΠ για τα σώματα εποπτών και ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής ανάθεσης, επιτεύχθηκε πλήρης άμβλυνση των κινδύνων που οφείλονταν στον περιορισμένο βαθμό ελέγχου και εποπτείας των συστημάτων TΠ της Αρχής·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

3.      λαμβάνει υπό σημείωση με βάση την έκθεση του Συνεδρίου ότι το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων της Αρχής ήταν 90% (89% το 2012)· σημειώνει ότι οι εν λόγω ανειλημμένες πιστώσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 87 % για τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού), 98 % για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και 92 % για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες)·

4.      τονίζει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποφάνθηκε κατά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών των υπαλλήλων για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2011 και 30ής Ιουνίου 2013 είχε αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τίτλου Ι της Αρχής, το οποίο ανήλθε σε 1 800 000 EUR·

Aναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές

5.      σημειώνει με βάση την έκθεση του Συνεδρίου ότι η Αρχή κατόρθωσε να μειώσει σημαντικά το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από 6 547 808 EUR το 2012 (36%) σε 3 876 564 EUR το 2013 (17%)·

6.      σημειώνει με ανησυχία ότι τα επίπεδα μεταφορών πιστώσεων για τον τίτλο ΙΙ (1 974 511 EUR ή 35%) και για τον τίτλο ΙΙΙ (EUR 1 651 203 ή 36 %) ήταν σχετικά υψηλά, κυρίως λόγω των προγραμματισμένων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠ, οι συμβάσεις για τις οποίες συνήφθησαν, όπως προβλεπόταν, τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ οι σχετικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν εντός του 2014·

Μεταφορές πιστώσεων

7.      σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Aρχής αλλά και με την έκθεση του Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2013 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων της Αρχής·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.      παρατηρεί ότι δεν διατυπώθηκαν σχόλια στην έκθεση του Συνεδρίου όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της Αρχής·

9.      γνωρίζει από την Αρχή ότι, όσον αφορά τις συστάσεις του Συνεδρίου και της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα σε όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης το 2012 και ότι αυτά εφαρμόστηκαν συστηματικά σε όλες τις μεταγενέστερες διαδικασίες πρόσληψης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.    σημειώνει με βάση πληροφορίες της Αρχής ότι, εκτός από τις ισχύουσες κατευθύνσεις δεοντολογικού χαρακτήρα που είναι εφαρμοστέες σε ολόκληρο το προσωπικό της, η Αρχή έχει επίσης αρχίσει να αναπτύσσει περαιτέρω πολιτικές σχετικά με την ανεξαρτησία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τις δηλώσεις συμφερόντων·

11.    γνωρίζει από την Αρχή ότι η πολιτική της για τις συγκρούσεις συμφερόντων που εφαρμόζει για το προσωπικό και άλλα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και για πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της, εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή· λαμβάνει υπό σημείωση με βάση πληροφορίες της Αρχής ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου εποπτών, καθώς και οι δηλώσεις συμφερόντων του προέδρου, του εκτελεστικού διευθυντή και όλων των μελών της ανώτερης διοίκησης δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής· παρατηρεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων είναι προσιτές στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της Αρχής·

12.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από το συμβούλιο εποπτών της Αρχής στις 3 Φεβρουαρίου 2015 και αναμένει στιβαρές επιδόσεις εν συνεχεία της έγκαιρης έναρξης εφαρμογής αυτής της πολιτικής·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.    γνωρίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από έξι μέλη που εκλέγονται από τα μέλη του συμβουλίου εποπτών της και μεταξύ αυτών· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέχθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου εποπτών·

Εσωτερικός έλεγχος

14.    γνωρίζει ότι στις αρχές του 2013, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) πραγματοποίησε περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια ανάλυσης του κινδύνου, η IAS εντόπισε ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, δεδομένου ότι οι έλεγχοι κρίθηκαν είτε ανύπαρκτοι είτε ανεπαρκείς·

15.    τονίζει ότι στην έκθεση της IAS διατυπώθηκαν 14 συστάσεις, δύο από τις οποίες αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικές»· σημειώνει ότι η Αρχή θέσπισε σχέδιο δράσης το οποίο αφορά τους τομείς στους οποίους η IAS διατύπωσε συστάσεις βελτίωσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι η IAS θα δώσει συνέχεια στα διορθωτικά μέτρα της Αρχής για την αντιμετώπιση των εν λόγω τομέων υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια της επόμενης ενδελεχούς αξιολόγησης του κινδύνου·

16.    σημειώνει ότι το 2013, η IAS διενήργησε εξέταση βάσει εγγράφων της υλοποίησης των προηγούμενων συστάσεών της· σημειώνει ότι η IAS έκρινε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εκκρεμούσε καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, από τις δύο συστάσεις τις οποίες η IAS αξιολόγησε ως «πολύ σημαντικές», μία δηλώθηκε ως εκτελεσθείσα και απομένει η περαιτέρω παρακολούθησή της, ενώ η άλλη έχει καθυστερήσει σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα δράσης·

17.    σημειώνει ότι το 2014, η IAS διενήργησε δεύτερη περιορισμένη επισκόπηση της διαχείρισης έργων TΠ της Αρχής και διατύπωσε δύο συστάσεις που αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικές» και άλλες δύο που αξιολογήθηκαν ως «σημαντικές»· γνωρίζει από την Αρχή ότι προετοίμασε λεπτομερές σχέδιο δράσης με ενδιάμεσους στόχους για την αντιμετώπιση των εν λόγω συστάσεων, η βιωσιμότητα των οποίων έγινε δεκτή και επιβεβαιώθηκε από την IAS·

Επιδόσεις

18.    λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Αρχή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε σχέση με όλα τα καθήκοντα υποστήριξης για να μειώσει το διοικητικό κόστος όπου τούτο είναι δυνατόν, για να προαγάγει συνέργειες και για να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές· προσβλέπει στην καταβολή περαιτέρω προσπαθειών από την Αρχή, ούτως ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

Λοιπές παρατηρήσεις

19.    υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου, συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS) την επαύριον της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία, ως μέρος αυτού, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)·

20.    λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση της Επιτροπής στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ESA) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS), όπου αναφέρεται ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι ESA δημιούργησαν χωρίς χρονοτριβή καλά λειτουργούντες οργανισμούς, οι οποίοι είχαν γενικά καλές επιδόσεις σε σχέση με το φάσμα των καθηκόντων τους, μολονότι αντιμετώπισαν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους·

21.    υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε ολόκληρη την ενιαία αγορά είναι ουσιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερος βαθμός ολοκλήρωσης, αποδοτικότητας και ασφάλειας του τραπεζικού τομέα της Ένωσης, και να υποβοηθηθούν με αυτόν τον τρόπο η οικονομική ανάκαμψη και η δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και η πρόληψη μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα· ζητεί συντονισμό της Αρχής με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της λειτουργίας τραπεζικής εποπτείας που ασκεί, προκειμένου να αποφευχθούν τόσο οι αλληλοεπικαλύψεις, όσο και η συσσώρευση υπερβολικών δυνατοτήτων·

22.    λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 5/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις ελλείψεις που περιγράφονται όσον αφορά τη λειτουργία των νέων ρυθμίσεων περί διασυνοριακής τραπεζικής εποπτείας, την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών και την προώθηση της προστασίας των καταναλωτών· παροτρύνει την Αρχή, όσον αφορά τα μέρη των συστάσεων που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στην Επιτροπή η τους συννομοθέτες, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών·

23.    λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διατυπώνεται στην ειδική έκθεσή του αριθ. 5/2014, όπου αναφέρεται ότι, συνολικά, οι πόροι της Αρχής κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας της ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή της· διαπιστώνει ότι το ESFS βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση της λειτουργίας του και τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην Αρχή, καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού και προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η υψηλής ποιότητας άσκηση εποπτείας· τονίζει ότι θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται προσεκτικά η ανάγκη συνδυασμού πρόσθετων καθηκόντων με πρόσθετους πόρους· τονίζει ωστόσο ότι πριν από κάθε δυνητική αύξηση των μέσων της και/ή συμπληρωματικά με αυτήν θα πρέπει καταβάλλονται κατάλληλες προσπάθειες εξορθολογισμού εφόσον είναι δυνατόν· τονίζει τον συντονιστικό ρόλο της Αρχής και την ανάγκη στενής συνεργασίας με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση της εντολής της·

24.    τονίζει ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων της, η Αρχή πρέπει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τους συννομοθέτες της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η Αρχή οφείλει να εκτελεί στο ακέραιο τα εν λόγω καθήκοντα αλλά δεν πρέπει να προσπαθεί να υπερβεί τα όρια της εντολής της και οφείλει επίσης να παραμείνει ανεξάρτητη· τονίζει ότι η Αρχή οφείλει να εξετάσει την ανάγκη κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων·

25.    τονίζει ότι η Αρχή οφείλει να ασκεί στο έπακρο τις εξουσίες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που της ανατέθηκαν στο πλαίσιο της εντολής της· υπογραμμίζει ότι, σε αυτόν τον τομέα, η Αρχή οφείλει να συντονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις άλλες ESA μέσω της κοινής επιτροπής·

26.    συνάγει ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της Αρχής είναι ανελαστικό, επαχθές και ενέχει ενδεχομένως κινδύνους για την ανεξαρτησία της· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο από την αξιολόγηση της Επιτροπής, να προτείνει μέχρι το 2017 σύστημα χρηματοδότησης για την Αρχή το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά στην καθιέρωση της καταβολής τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά ή θα συνδυάζει την καταβολή τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά με βασική χρηματοδότηση από ειδική γραμμή του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης·

o

o   o

27.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

26.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2120(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) ως μέρος αυτού·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση της Επιτροπής στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), όπου αναφέρεται ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι ΕΕΑ δημιούργησαν ταχέως εύρυθμους οργανισμούς, οι οποίοι είχαν γενικά καλές επιδόσεις στο ευρύ φάσμα των καθηκόντων τους, παρόλο που αντιμετώπισαν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους·

3.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της ΕΑΤ στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε ολόκληρη την ενιαία αγορά είναι ουσιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερος βαθμός ολοκλήρωσης, αποδοτικότητας και ασφάλειας του τραπεζικού τομέα της Ένωσης, και να υποβοηθηθούν με αυτόν τον τρόπο η οικονομική ανάκαμψη και η δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και η πρόληψη μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα· ζητεί συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα στο πλαίσιο της λειτουργίας τραπεζικής εποπτείας που ασκεί για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και της δημιουργίας υπερβολικής ικανότητας·

4.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς πράξεις της ΕΑΤ για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 3/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις ελλείψεις που διαπιστώνονται όσον αφορά τη λειτουργία των νέων ρυθμίσεων περί διασυνοριακής τραπεζικής εποπτείας, την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών και την προώθηση της προστασίας των καταναλωτών· παροτρύνει την ΕΑΤ, όσον αφορά τα μέρη των συστάσεων που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στην Επιτροπή η τους συννομοθέτες, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διατυπώνεται στην ειδική έκθεσή του 2014/15, όπου αναφέρεται ότι, συνολικά, οι πόροι της ΕΑΤ κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας της ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή της· διαπιστώνει ότι το ΕΣΧΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση της λειτουργίας του και τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην ΕΑΤ, καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού και προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση εποπτείας υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται προσεκτικά η ανάγκη συνδυασμού πρόσθετων καθηκόντων με πρόσθετους πόρους· τονίζει ωστόσο ότι πριν από κάθε δυνητική αύξηση των μέσων της και/ή συμπληρωματικά με αυτήν θα πρέπει καταβάλλονται κατάλληλες προσπάθειες εξορθολογισμού εφόσον είναι δυνατόν· τονίζει τον συντονιστικό ρόλο της ΕAT και την ανάγκη στενής συνεργασίας με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση της εντολής της·

7.  τονίζει ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων της, η EAT πρέπει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τους νομοθέτες της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η ΕAT θα πρέπει να εκτελεί στο ακέραιο τα εν λόγω καθήκοντα, όμως δεν πρέπει να επιδιώκει την ντε φάκτο επέκταση της εντολής της πέρα από αυτά και πρέπει να διατηρεί την ανεξαρτησία της· τονίζει ότι η ΕAT θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων·

8.  τονίζει ότι η ΕAT θα πρέπει να ασκεί στο έπακρο τις εξουσίες της στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες τις ανατίθενται στο πλαίσιο της σημερινής εντολής της· υπογραμμίζει ότι, σε αυτόν τον τομέα, η ΕAT θα πρέπει να συντονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις άλλες ΕΕA μέσω της κοινής επιτροπής·

9.  καταλήγει στο συμπέρασμά ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της ΕΑΤ δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, εφόσον προκύψουν ανάλογες αποδείξεις στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, να προτείνει έως το 2017 ένα σύστημα χρηματοδότησης το οποίο:

-    να βασίζεται αποκλειστικά στην καθιέρωση της καταβολής τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ή

-    να συνδυάζει την καταβολή τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά με βασική χρηματοδότηση από ειδική γραμμή του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

11

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Ashley Fox, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Εύα Καϊλή

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gesine Meissner

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442 της 10.12.2014., σ. 112

(2)

ΕΕ C 442 της 10.12.2014. 112.

(3)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002. 1.

(4)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012. 1.

(5)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010. 12.

(6)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002. 72.

(7)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013. 42.

(8)

ΕΕ C 442 της 10.12.2014. 112.

(9)

ΕΕ C 442 της 10.12.2014. 112.

(10)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002. 1.

(11)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012. 1.

(12)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010. 12.

(13)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002. 72.

(14)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2015)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου