Menetlus : 2014/2120(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0072/2015

Esitatud tekstid :

A8-0072/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.29
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0138

RAPORT     
PDF 170kWORD 93k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2120(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2120(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0072/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2120(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(12), eriti selle artiklit 64,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0072/2015),

1.      märgib, et Euroopa Pangandusjärelevalve lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2120(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0072/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus”) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2013. aasta lõplik eelarve 25 967 360 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 25,16 % suurust kasvu, mis tuleneb asutuse hiljutisest loomisest;

B.   arvestades, et asutuse finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2013. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse esialgne suurus 10 386 944 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 25,16 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et asutuse ülesandeks on aidata kaasa kõrgekvaliteediliste ühtsete regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele ja õiguslikult siduvate liidu õigusaktide ühetaolisele kohaldamisele, samuti innustada ja lihtsustada ülesannete ja kohustuste delegeerimist pädevate asutuste vahel, jälgida ja hinnata turusuundumusi oma pädevusvaldkonnas ning tugevdada hoiustajate ja investorite kaitset;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.   võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud seitsme kommentaari suhtes on võetud parandusmeetmeid ning viie kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, ühe seisuks „pooleli” ning ühe seisuks „ei kohaldata”;

2.   võtab asutuse esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et:

–     õppetoetust täiendav lisatoetus on kantud iga-aastase eelarvemenetluse osana asutuse mitmeaastasesse personalipoliitika kavva, et tagada töötajate võrdne kohtlemine, pidades silmas kõrgeid koolitustasusid asutuse asukohas, ning võtab samuti teadmiseks, et asutus on sõlminud koolidega otselepingud, et tasuda kindlaksmääratud piirmäära raames õppemaks otse;

  –  välja töötatakse asutuse kõige olulisemate sidusrühmade seas korraldatud uuringul põhinevat kommunikatsioonistrateegiat, mille eesmärk on lihtsustada asutuse veebisaidi olemasolevat struktuuri ning luua uut teabesisu, et pakkuda vähem asjatundlikule lugejale kättesaadavat teavet; võtab ühtlasi teadmiseks, et veebisaidile loodi tarbijatele eraldi leht lihtsasti kättesaadava teabega selle kohta, kuidas esitada finantseerimisasutuste kohta kaebusi, ning üldiste nõuannetega selle kohta, kuidas hallata isiklikke rahaasju;

  –  kõikide IT-süsteemide eest vastutab nüüd asutuse andmekeskus, välja arvatud üks järelevalvekolleegiumide suhteliselt väike IT-vahend, ning väljasttellimise lõpetamisega maandati täielikult kõik riskid, mis seondusid asutuse piiratud kontrolli ja järelevalvega oma IT-süsteemide üle;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.   võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et asutuse kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli 90 % (2012. aastal 89 %); märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli eri jaotistes erinev – I jaotises (personalikulud) 87 %, II jaotises (halduskulud) 98 % ja III jaotises (tegevuskulud) 92 %;

4.   juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu Kohtu otsus palkade mitteindekseerimise kohta 1. juulist 2011. aastal kuni 30. juunini 2013. aastal mõjutas negatiivselt asutuse I jaotise kulukohustuste assigneeringute määra (1 800 000 eurot);

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.   võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et asutusel õnnestus kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise kogumäära märkimisväärselt vähendada (6 547 808 eurolt (36 %) 2012. aastal 3 876 564 eurole (17 %) 2013. aastal);

6.   märgib murelikult, et ülekandmiste määr oli suhteliselt kõrge II jaotises (1 974 511 eurot ehk 35 %) ning III jaotises (1 651 203 eurot ehk 36 %), seda peamiselt IT-taristu ja IT-teenuste kavakohase hanke tõttu, mille lepingud sõlmiti planeeritult 2013. aasta detsembris, kuid seotud teenuseid osutati 2014. aastal;

Ümberpaigutamised

7.   märgib, et asutuse aasta tegevusaruande ja kontrollikoja aruande kohaselt jäid 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad asutuse finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.   märgib, et asutuse hankemenetluste kohta kontrollikoja aruandes kommentaare ei esitatud;

9.   võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et kontrollikoja ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovituste põhjal võeti kõikide 2012. aastal pooleliolevate töölevõtmismenetluste suhtes parandusmeetmeid, mida rakendati süsteemselt ka kõikide hilisemate töölevõtmismenetluste puhul;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et kehtivate ja kogu personali suhtes kohaldatavate eetikasuuniste täiendamiseks hakkas asutus välja töötama ka sõltumatuse ning huvide deklaratsioonidega seotud otsustusprotsesside poliitikat;

11. võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et selle personali ja muude lepinguosaliste, aga ka mittekoosseisuliste töötajate suhtes kohaldatav huvide konfliktide poliitika võeti vastu ning seda rakendatakse; võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning eesistuja, tegevdirektori ja kõikide kõrgema juhtkonna liikmete huvide deklaratsioonid on avaldatud asutuse veebisaidil; märgib, et huvide deklaratsioonid on asutuse veebisaidil üldsusele kättesaadavad;

12. tunneb heameelt asjaolu üle, et asutuse järelevalvenõukogu võttis 3. veebruaril 2015. aastal vastu sõltumatust ning otsustusprotsesse käsitleva poliitika, ning nõuab korralikke tulemusi selle poliitika õigeaegse rakendamise järel;

Sisekontrollimehhanismid

13. märgib, et asutuse juhatusse kuulub kuus liiget, kelle järelevalvenõukogu liikmed endi seast valivad; märgib lisaks, et juhatuse liikmed valiti järelevalvenõukogu 1. juuli 2013. aasta koosolekul vastavalt järelevalvenõukogu läbivaadatud kodukorrale;

Siseaudit

14. võtab teadmiseks, et 2013. aasta alguses viis komisjoni siseauditi talitus läbi sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontrolli; märgib murelikult, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad kõrge riskimääraga protsessid, mida ei olnud auditikava raames võimalik käsitleda auditeeritavatena, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse;

15. juhib tähelepanu asjaolule, et siseauditi talituse aruandes esitati 14 soovitust, millest kaks hinnati väga oluliseks; märgib, et asutus on kehtestanud tegevuskava valdkondade jaoks, mille kohta siseauditi talitus parandussoovitused esitas; märgib lisaks, et siseauditi talitus kontrollib järgmise põhjaliku riskihindamise ajal üle asutuse parandusmeetmed nende kõrge riskimääraga valdkondadega tegelemiseks;

16. märgib, et siseauditi talitus viis 2013. aastal läbi oma varasemate soovituste rakendamise dokumentaalse kontrolli; märgib, et siseauditi talituse andmetel ei olnud 31. detsembri 2013. aasta seisuga pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine; võtab teadmiseks, et kahest siseauditi talituse väga oluliseks märgitud soovitusest üks oli täidetud ja ootas järelkontrolli ning teise täitmine viibis algse tegevuskavaga võrreldes;

17. märgib, et 2014. aastal viis siseauditi talitus läbi asutuse IT-valdkonna projektihalduse teise piiratud kontrolli ning tegi kaks soovitust, mis hinnati väga oluliseks, ja kaks soovitust, mis hinnati oluliseks; võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et nende soovituste täitmiseks on asutus koostanud üksikasjaliku tegevuskava koos vahe-eesmärkidega ning siseauditi talitus on selle heaks kiitnud ja teostatavaks tunnistanud;

Tulemuslikkus

18. võtab teadmiseks, et asutus teeb kõikide tugifunktsioonide osas tihedat koostööd Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, et vähendada igal võimalikul viisil halduskulusid, suurendada koostoimet ja jagada parimaid tavasid; ootab, et asutus teeks veelgi suuremaid jõupingutusi koostöö tõhustamiseks teiste detsentraliseeritud asutustega;

Muud kommentaarid

19.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomise peamine eestvedaja ning toetas selle raames ka asutuse asutamist 2011. aastal;

20.  võtab teadmiseks tähelepaneku, mille komisjon tegi oma hiljutises aruandes Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi toimimise kohta ning mille kohaselt on Euroopa järelevalveasutused keerulistest asjaoludest hoolimata kiiresti üles ehitanud hästi toimivad organisatsioonid, mis on oma mitmesuguseid ülesandeid üldiselt edukalt täitnud, puutudes samal ajal kokku üha kasvavate nõudmistega, mida on tulnud täita piiratud inimressurssidega;

21.  rõhutab, et asutuse roll ühtse järelevalvekorra edendamisel kogu ühtsel turul on äärmiselt tähtis, et tagada liidu pangandussektori parem integreeritus, suurem tõhusus ja turvalisus, aidates nii kaasa Euroopas majanduse elavdamisele ning töökohtade ja majanduskasvu loomisele ja finantssektoris tulevaste kriiside ärahoidmisele; nõuab, et asutus teeks pangandusjärelevalve ülesande raames koostööd Euroopa Keskpangaga, et vältida kattumist ja ülemäärase võimekuse loomist;

22.  võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 5/2014 ning välja toodud puudused, mis seonduvad piiriülese pangandusjärelevalve uue korra toimimise, Euroopa pankade vastupidavuse hindamise ning tarbijakaitse edendamisega; nõuab tungivalt, et asutus võtaks seoses soovituste nende osadega, mis ei ole selgesõnaliselt mõeldud komisjonile või kaasseadusandjatele, nende puuduste kõrvaldamiseks asjakohaseid meetmeid;

23.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda järeldas oma eriaruandes nr 5/2014, et üldiselt puudusid asutusel oma tegevuse käivitusfaasis piisavad vahendid oma kohustuste täitmiseks; märgib, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on ikka veel ülesehitamisjärgus, ning rõhutab, et asutusele juba usaldatud ülesannete täitmine ning käimasoleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad piisavat personali ja eelarvet, mis võimaldaks teostada kvaliteetset järelevalvet; toonitab, et vajadust kombineerida lisaülesandeid lisaressurssidega tuleks alati hoolikalt kaaluda; rõhutab sellegipoolest, et enne vahendite võimalikku suurendamist ja/või koos sellega tuleks püüda võtta igas võimalikus aspektis asjakohaseid ratsionaliseerimismeetmeid; rõhutab, et asutusel on koordineeriv roll ja ta peab oma kohustuste täitmiseks tegema tihedat koostööd siseriiklike järelevalveasutustega;

24.  rõhutab, et kuna asutuse vahendid on piiratud, peab ta püsima nende ülesannete juures, mille on talle andnud liidu kaasseadusandjad; rõhutab asjaolu, et asutus peaks täitma neid ülesandeid täies mahus, kuid ta ei tohi püüda minna oma volitustest kaugemale ja et ta peab jääma sõltumatuks; rõhutab asjaolu, et asutus peaks kontrollima suuniste ja soovituste koostamise vajalikkust;

25.  rõhutab asjaolu, et asutus peaks tarbijakaitse valdkonnas kasutama ära kõiki volitusi, mis on talle tema mandaadiga antud; rõhutab, et selles valdkonnas peaks asutus kooskõlastama oma tegevust ühiskomitee kaudu tihedamalt muude Euroopa järelevalveasutustega (ESAd);

26.  on jõudnud järeldusele, et asutuse segarahastamise süsteem on paindumatu, koormav ja võib seada ohtu asutuse sõltumatuse; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema (komisjoni hinnangu põhjal kinnituse saamise korral) 2017. aastaks ettepaneku asutuse sellise rahastamissüsteemi kohta, mis põhineb üksnes turuosaliste makstavate tasude kehtestamisel või turuosaliste makstavate tasude kombineerimisel baasrahastusega, mis tuleb liidu üldeelarve eraldi eelarverealt;

o

o   o

27.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

26.2.2015

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2120(DEC))

Arvamuse koostaja: Markus Ferber

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomise peamine eestvedaja ja toetas selle raames ka Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asutamist 2011. aastal;

2.  võtab teadmiseks tähelepaneku, mille komisjon tegi oma hiljutises aruandes Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi toimimise kohta ja mille kohaselt on Euroopa järelevalveasutused keerulistest asjaoludest hoolimata kiiresti üles ehitanud hästi toimivad organisatsioonid, mis on oma mitmesuguseid ülesandeid üldiselt edukalt täitnud, puutudes samal ajal kokku üha kasvavate nõudmistega, mida on tulnud täita piiratud inimressurssidega;

3.  rõhutab, et EBA töö ühtse järelevalvekorra edendamisel kogu ühtsel turul on äärmiselt tähtis, et tagada liidu pangandussektori parem integreeritus, suurem tõhusus ja turvalisus, sest nii aitab EBA kaasa Euroopas majanduse elavdamisele ning töökohtade ja majanduskasvu loomisele ja finantssektoris tulevaste kriiside ärahoidmisele; nõuab, et EBA teeks pangandusjärelevalve raames koostööd Euroopa Keskpangaga, et vältida kattumist ja ülemäärase võimekuse loomist;

4.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kontrollikoja hinnangul on EBA 31. detsembril 2013. aastal lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

5.  võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja eriaruande 2014/05 ning välja toodud puudused, mis seonduvad piiriülese pangandusjärelevalve uue korra toimimise, Euroopa pankade vastupidavuse hindamise ning tarbijakaitse edendamisega; nõuab, et EBA võtaks seoses soovituste nende osadega, mis ei ole selgesõnaliselt mõeldud komisjonile või kaasseadusandjatele, nende puuduste kõrvaldamiseks asjakohaseid meetmeid;

6.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kontrollikoda järeldas oma eriaruandes 2014/05, et üldiselt puudusid EBA-l oma tegevuse käivitusfaasis piisavad vahendid oma kohustuste täitmiseks; märgib, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on ikka veel ülesehitamisjärgus, ning rõhutab, et EBA-le juba usaldatud ülesannete täitmine ning käimasoleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad piisavat personali ja eelarvet, mis võimaldaks teostada kvaliteetset järelevalvet; rõhutab, et lisaülesannete puhul tuleks alati hoolikalt kaaluda lisaraha eraldamist; toonitab sellegipoolest, et enne vahendite võimalikku suurendamist või koos sellega tuleks püüda võtta igas võimalikus aspektis asjakohaseid ratsionaliseerimismeetmeid; rõhutab, et EBA-l on koordineeriv roll ja ta peab oma kohustuste täitmiseks tegema tihedat koostööd riikide järelevalveasutustega;

7.  rõhutab, et kuna tema vahendid on piiratud, peab EBA püsima nende ülesannete juures, mille on talle andnud liidu kaasseadusandjad; rõhutab, et EBA peaks täitma neid ülesandeid täies mahus, kuid ta ei tohiks püüda oma volitusi tegelikult suurendada, ja ta peab jääma sõltumatuks; rõhutab, et EBA peaks kontrollima suuniste ja soovituste koostamise vajalikkust;

8.  rõhutab, et EBA peaks tarbijakaitsevaldkonnas kasutama ära kõik õigused, mis talle on kehtiva volitusega antud; rõhutab, et selles valdkonnas peaks EBA ühiskomitee kaudu tihedamalt muude Euroopa järelevalveasutustega koostööd tegema;

9.  jääb seisukohale, et EBA segarahastamise süsteem on paindumatu, koormav ja võib seada ohtu ka EBA sõltumatuse; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema (komisjoni hinnangu põhjal kinnituse saamise korral) 2017. aastaks ettepanekut sellise rahastamissüsteemi kohta,

–   mis põhineks üksnes turuosaliste makstavate tasude kehtestamisel või

–   milles kombineeritaks turuosaliste makstavad tasud baasrahastusega, mis tuleb ELi üldeelarve eraldi eelarverealt.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

11

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gesine Meissner

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 112.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 112.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 112.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 112.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusalane teave