Postupak : 2014/2120(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0072/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0072/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.29
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0138

IZVJEŠĆE     
PDF 183kWORD 114k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.

(2014/2120(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.

(2014/2120(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0072/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.

(2014/2120(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Nadzornog tijela(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(12), a posebno njezin članak 64.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0072/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog nadzornog tijela za bankarstvo odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojemu predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.

(2014/2120(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0072/2015),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog nadzornog tijela za bankarstvo („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2013. iznosio 25 967 360 EUR, što predstavlja povećanje od 25,16 % u odnosu na 2012. godinu, kao posljedica činjenice da je Nadzorno tijelo nedavno osnovano,

B.   budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, početni doprinos Unije proračunu Nadzornog tijela za 2013. iznosio 10 386 944 EUR, što predstavlja povećanje od 25,16 % u odnosu na 2012.,

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

D.  budući da je zadaća Nadzornog tijela doprinijeti uspostavi kvalitetnih zajedničkih regulatornih i nadzornih standarda i praksi i dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticati i olakšavati delegiranje zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, pratiti i procjenjivati tržišna kretanja u području svoje nadležnosti te poticati zaštitu deponenata i ulagatelja,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.   napominje da su prema Izvješću Suda poduzete korektivne mjere u vezi sa sedam primjedbi koje su iznesene u Izvješću Suda za 2012. te ih pet nosi oznaku „Dovršeno”, jedna oznaku „U tijeku”, a jedna „Nije primjenjivo”;

2.   potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela:

-     da je u višegodišnji plan kadrovske politike Nadzornog tijela uključena dodatna naknada za školovanje kao dio godišnjeg proračunskog postupka kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema zaposlenicima s obzirom na visoke školarine u sjedištu Nadzornog tijela i da je Nadzorno tijelo potpisalo izravne sporazume sa školama kako bi izravno plaćalo školarine u iznosu koji je u okvirima graničnih vrijednosti;

  -  da se razrađuje komunikacijska strategija na temelju istraživanja među najvažnijim dionicima Nadzornog tijela kako bi se pojednostavnili postojeći dijelovi mrežnih stranica i stvorio novi sadržaj koji će manje stručnoj publici ponuditi pristupačne informacije; također napominje da je na mrežnim stranicama izrađen kutak za potrošače s pristupačnim informacijama o ulaganju žalbi protiv financijskih institucija i općim savjetima za osobne financije;

  -  da su svi IT sustavi povjereni centru podataka Nadzornog tijela osim relativno malog IT alata za kolegije nadzornih tijela i da su dovršetkom postupka povjeravanja tog posla unutarnjim izvoditeljima potpuno smanjeni rizici povezani s ograničenom kontrolom i nadzorom IT sustava agencije;

Upravljanje proračunom i financijama

3.   na temelju Izvješća Suda napominje da je ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava Nadzornog tijela iznosila 90 % (u 2012. iznosila je 89 %); napominje da su se ta rezervirana odobrena sredstva kretala od 87 % za glavu I. (rashodi za osoblje) do 98 % za glavu II. (administrativni rashodi) i 92 % za glavu III. (operativni rashodi);

4.   ističe da je odluka Suda Europske unije protiv indeksacije plaća za razdoblje od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2013. negativno utjecala na razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u glavi I. za Nadzorno tijelo koja je iznosila 1 800 000 EUR;

Obveze i prijenosi

5.   na temelju Izvješća Suda napominje da je Nadzorno tijelo uspjelo znatno smanjiti ukupnu razinu prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava s 6 547 808 EUR u 2012. (36 %) na 3 876 564 EUR u 2013. (17 %);

6.   sa zabrinutošću napominje da su razine prijenosa za glavu II. (1 974 511 EUR ili 35 %) i glavu III. (1 651 203 EUR ili 36 %) bile relativno visoke, ponajprije zbog planirane javne nabave IT infrastrukture i IT usluga za koje su ugovori sklopljeni kako je planirano u prosincu 2013., a predmetne usluge pružene tijekom 2014.;

Prijenosi

7.   primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu Nadzornog tijela kao i prema Izvješću Suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila Nadzornog tijela;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.   prima na znanje da u Izvješću Suda nema primjedbi o postupcima javne nabave Nadzornog tijela;

9.   prima na znanje od Nadzornog tijela da su poduzete korektivne mjere u pogledu preporuka Suda i tijela za razrješnice u svim preostalim postupcima zapošljavanja u 2012. te da su sustavno provedene u svim sljedećim postupcima zapošljavanja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10. prima na znanje od Nadzornog tijela da je ono osim etičkih smjernica koje su na snazi i primjenjuju se na sve zaposlenike započelo i s razradom daljnjih politika povezanih s neovisnošću i procesima odlučivanja u pogledu izjava o interesu;

11.  prima na znanje od Nadzornog tijela da je usvojilo i provelo politiku u vezi sa sukobom interesa za osoblje i druge ugovorne strane, kao i za osobe koje nisu u sastavu osoblja; prima na znanje od Nadzornog tijela da su životopisi i izjave o interesu članova Upravnog odbora i Odbora nadzornih tijela kao i izjave o interesu predsjednika, izvršnog direktora i svih članova višeg rukovodstva objavljeni na mrežnim stranicama Nadzornog tijela; napominje da su izjave o interesima objavljene na internetskim stranicama Nadzornog tijela;

12.  pozdravlja to što je Odbor supervizora Nadzornog tijela 3. veljače 2015. usvojio politiku o nezavisnosti i postupku donošenja odluka te poziva na pravovremenu provedbu te politike i ostvarenje uspješnih rezultata;

Unutarnje kontrole

13. prima na znanje da je Upravni odbor Nadzornog tijela sastavljen od šest članova koje među sobom biraju članovi Odbora nadzornih tijela; nadalje, napominje da su članovi Upravnog odbora izabrani na sjednici Odbora supervizora održanoj 1. srpnja 2013. u skladu s revidiranim poslovnikom o radu Odbora supervizora;

Unutarnja revizija

14. prima na znanje da je početkom 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju provela ograničenu reviziju provedbe standarda unutarnje kontrole; sa zabrinutošću napominje da je tijekom analize rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila određene procese visokog inherentnog rizika za koje se nije moglo smatrati da se mogu podvrgnuti reviziji u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne;

15. ističe da je u izvješću Službe za unutarnju reviziju izneseno 14 preporuka od kojih su dvije označene kao „vrlo važne”; napominje da je Nadzorno tijelo uvelo akcijski plan za rješavanje situacije na područjima za koja je Služba za unutarnju reviziju donijela preporuke za poboljšanje; nadalje napominje da će nakon poduzimanja korektivnih mjera koje je Nadzorno tijelo poduzelo kako bi se pozabavilo tim područjima visokog rizika Služba za unutarnju reviziju poduzeti naknadne radnje tijekom sljedeće dubinske procjene rizika;

16. napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2013. provela naknadnu uredsku provjeru kako bi ispitala primjenu svojih ranijih preporuka; napominje da je Služba za unutarnju reviziju ustvrdila da nijedna ključna preporuka nije ostala neriješena na dan 31. prosinca 2013.; prima na znanje da je za jednu od dviju preporuka koje je Služba za unutarnju reviziju ocijenila kao „vrlo važne” ustvrđeno da je provedena i da čeka na naknadne radnje, a da je druga u kašnjenju u odnosu na početni akcijski plan;

17. napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2014. provela drugu ograničenu reviziju upravljanja IT projektom Nadzornog tijela i da je iznijela dvije preporuke s oznakom „vrlo važno” i dvije s oznakom „važno”; potvrđuje da je Nadzorno tijelo pripremilo detaljan akcijski plan s ključnim točkama kao odgovor na te preporuke i da je njegovu provedivost prihvatila i potvrdila Služba za unutarnju reviziju;

Uspješnost

18. napominje da Nadzorno tijelo usko surađuje s Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala u pogledu svih funkcija potpore radi smanjenja administrativnih troškova, gdje je to moguće, jačanja sinergije i razmjene najbolje prakse; sa zanimanjem iščekuje daljnje napore Nadzornog tijela na jačanju suradnje s drugim decentraliziranim agencijama;

Druge primjedbe

19.  podsjeća da je Parlament bio glavni pokretač u nastojanjima da se uspostavi novi i sveobuhvatni Europski sustav financijskog nadzora u razdoblju nakon financijske krize te u osnivanju dotičnog Nadzornog tijela 2011. u okviru tog sustava;

20.  prima na znanje primjedbu koju je Komisija iznijela u nedavnom izvješću o djelovanju europskih nadzornih tijela i Europskog sustava financijskog nadzora o tome da su europska nadzorna tijela usprkos teškim okolnostima brzo uspostavila organizacije koje uspješno funkcioniraju te općenito dobro obavljaju svoje raznovrsne zadaće, iako se pri tome susreću sa sve većim zahtjevima uz ograničene ljudske resurse;

21.  naglašava da je uloga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje u promicanju zajedničkog nadzornog režima na cijelom jedinstvenom tržištu ključna za stvaranje povezanijeg, učinkovitijeg i sigurnijeg bankovnog sektora u Uniji, čime se doprinosi gospodarskom oporavku i stvaranju radnih mjesta i rastu u Europi i sprečavanju budućih kriza u financijskom sektoru; poziva da se u okviru svojih zadaća nadziranja bankovnog sustava Nadzorno tijelo koordinira s Europskom središnjom bankom kako bi se izbjeglo preklapanje zadaća i gomilanje kapaciteta;

22.  prima na znanje tematsko izvješće Revizorskog suda br. 5/2014 i navedene nedostatke koji se odnose na funkcioniranje novih aranžmana povezanih s prekograničnim bankovnim nadzorom, procjenom otpornosti europskih banaka i promicanjem zaštite potrošača; poziva Nadzorno tijelo da, poštujući dijelove preporuka koji se ne odnose izričito na Komisiju ili na suzakonodavce, poduzme odgovarajuće mjere kako bi se riješili ti nedostaci;

23.  uzima na znanje zaključak iz tematskog izvješća Revizorskog suda br. 5/2014 o tome da su sredstva Nadzornog tijela u njegovoj početnoj fazi bila općenito nedostatna za obavljanje njegova mandata; potvrđuje da je Europski sustav financijskog nadzora i dalje u fazi uspostave i ističe da zadaće koje su već povjerene Nadzornom tijelu, ali i buduće zadaće predviđene u aktualnom zakonodavnom radu, iziskuju odgovarajući broj zaposlenih i iznos sredstava kako bi se omogućio kvalitetan nadzor; naglašava da bi se potreba za spajanjem dodatnih zadaća s pripadajućim dodatnim sredstvima trebala uvijek pomno razmotriti; naglašava, međutim, da prije svakog eventualnog povećanja sredstava treba pokušati na odgovarajući način racionalizirati troškove i/ili ih dopuniti kad god je to moguće; naglašava koordinatorsku ulogu Nadzornog tijela i potrebu da prisno surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima kako bi obavljalo svoj mandat;

24.  naglašava da se zbog ograničenih sredstava Nadzorno tijelo mora pridržavati zadaća koje su mu povjerili suzakonodavci Unije; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo nastaviti u potpunosti obavljati te zadaće, no da ne smije širiti svoj mandat povrh njih te da mora ostati neovisno; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo provjeriti je li potrebno izrađivati smjernice i donositi preporuke;

25.  naglašava činjenicu da bi Nadzorno tijelo trebalo u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti na području zaštite potrošača koje su mu dodijeljene na temelju postojećeg mandata; naglašava da bi na tom području Nadzorno tijelo trebalo provoditi pomniju koordinaciju svojih aktivnosti u suradnji s ostalim europskim nadzornim tijelima u sklopu rada zajedničkog odbora;

26.  zaključuje da je kombinirano financiranje Nadzornog tijela nefleksibilno te stvara opterećenje i potencijalnu prijetnju njegovoj neovisnosti; stoga poziva Komisiju da, ako se to pokaže procjenom Komisije, do 2017. predloži sustav financiranja Nadzornog tijela koji se isključivo temelji na uvođenju novčanih naknada za sudionike na tržištu ili spaja naknade za sudionike na tržištu s osnovnim financiranjem iz zasebne proračunske linije općeg proračuna Unije;

o

o   o

27. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

26.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013.

(2014/2120(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Markus Ferber

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća da je Europski parlament bio glavni pokretač u nastojanjima da se uspostavi novi i sveobuhvatni Europski sustav financijskog nadzora u razdoblju nakon financijske krize te u osnivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 2011. u okviru tog sustava;

2.  prima na znanje primjedbu koju je Komisija iznijela u nedavnom izvješću o djelovanju europskih nadzornih tijela i Europskog sustava financijskog nadzora o tome da su europska nadzorna tijela usprkos teškim okolnostima brzo uspostavila organizacije koje uspješno funkcioniraju te općenito dobro obavljaju svoje raznovrsne zadaće, iako se pri tome susreću sa sve većim zahtjevima uz ograničene ljudske resurse;

3.  naglašava da je uloga EBA-e u promicanju zajedničkog nadzornog režima na cijelom jedinstvenom tržištu ključna za stvaranje povezanijeg, učinkovitijeg i sigurnijeg bankovnog sektora u Uniji, čime se doprinosi gospodarskom oporavku i stvaranju radnih mjesta i rastu u Europi i sprečavanju budućih kriza u financijskom sektoru; poziva da se u okviru svojih zadaća nadziranja bankovnog sustava koordinira s Europskom središnjom bankom kako bi se izbjeglo preklapanje zadaća i gomilanje kapaciteta;

4.  potvrđuje da su, prema mišljenju Europskog revizorskog suda, osnovne transakcije EBA-e prikazane u godišnjim financijskim izvještajima za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

5.  prima na znanje tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 5/2014 i navedene nedostatke koji se odnose na funkcioniranje novih aranžmana povezanih s prekograničnim bankovnim nadzorom, procjenom otpornosti europskih banaka i promicanjem zaštite potrošača; poziva Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo da, poštujući dijelove preporuka koji se ne odnose izričito na Komisiju ili na suzakonodavce, poduzme odgovarajuće mjere kako bi se riješili ti nedostaci;

6.  uzima na znanje zaključak iz tematskog izvješća Europskog revizorskog suda br. 2014/05 o tome da su sredstva Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u njegovoj početnoj fazi bila općenito nedostatna za obavljanje njegova mandata; potvrđuje da je Europski sustav financijskog nadzora i dalje u fazi uspostave i ističe da zadaće koje su već povjerene EBA-i, ali i buduće zadaće predviđene u aktualnom zakonodavnom radu, iziskuju odgovarajući broj zaposlenih i iznos sredstava kako bi se omogućio zadovoljavajući nadzor; naglašava da bi se potreba za spajanjem dodatnih zadaća s pripadajućim dodatnim sredstvima trebala uvijek pomno razmotriti; naglašava, međutim, da prije svakog eventualnog povećanja sredstava Europskog nadzornog tijela za bankarstvo treba pokušati racionalizirati troškove i/ili ih nadopuniti kad god je to moguće; naglašava koordinatorsku ulogu EBA-e i potrebu da prisno surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima kako bi obavljala svoj mandat;

7.  naglašava da se zbog ograničenih sredstava EBA mora pridržavati zadaća koje su joj povjerili suzakonodavci Unije; naglašava da bi EBA trebala nastaviti u potpunosti obavljati te zadaće, no da de facto ne smije širiti svoj mandat povrh njih te da mora ostati neovisna; naglašava da bi EBA trebala provjeriti je li potrebno izrađivati smjernice i donositi preporuke;

8.  naglašava da bi EBA trebala u cijelosti iskoristiti svoje ovlasti na području zaštite potrošača koje su joj dodijeljene na temelju postojećeg mandata; naglašava da bi na tom području EBA trebala provoditi pomniju koordinaciju u suradnji s ostalim europskim nadzornim tijelima u sklopu rada zajedničkog odbora;

9.  zaključuje da je kombinirano financiranje EBA-e nefleksibilno te predstavlja opterećenje i potencijalnu prijetnju njezinoj neovisnosti; stoga poziva Komisiju da, ako se to pokaže procjenom Komisije, do 2017. predloži sustav financiranja koji sadrži sljedeće elemente:

-    temelji se isključivo na uvođenju naknada koje plaćaju sudionici na tržištu, ili

-    spaja naknade sudionika na tržištu s osnovnim financiranjem iz zasebnih proračunskih linija općeg proračuna Unije.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

11

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gesine Meissner

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 112.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 112.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 112.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 112.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena