Procedură : 2014/2120(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0072/2015

Texte depuse :

A8-0072/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.29
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0138

RAPORT     
PDF 185kWORD 124k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2120(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2120(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile autorității(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Autorității cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 716 78 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 64/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE(5) a Comisiei, în special articolul 64,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0072/2015),

1.      acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2120(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile autorității(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Autorității cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 716 78 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 64/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE(12) a Comisiei, în special articolul 64,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0072/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2120(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0072/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 25 967 360 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 25,16 % față de bugetul pentru 2012, explicabilă prin faptul că Autoritatea a fost înființată recent;

B.   întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția inițială a Uniunii la bugetul Autorității pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 10 386 944 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 25,16% față de 2012;

C.  întrucât Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât sarcina Autorității este de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și de supraveghere și la aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente, de a monitoriza și a evalua evoluțiile pieței în domeniile sale de competență și de a promova protecția deponenților și a investitorilor,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.   constată din raportul Curții că, în ceea ce privește șapte comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent cinci sunt marcate ca fiind „finalizate”, una ca fiind „în desfășurare”, iar în cazul uneia apare indicația „nu se aplică”;

2.   constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că:

-     alocația școlară suplimentară a fost inclusă în Planul multianual privind politicile de personal al Autorității ca parte a procedurii bugetare anuale pentru a asigura tratamentul egal al tuturor angajaților săi ținând cont de nivelul ridicat al taxelor școlare din localitatea unde își are sediul Autoritatea, precum și că Autoritatea a încheiat acorduri directe cu unele școli pentru a plăti taxele de școlarizare în mod direct și respectând plafonul stabilit;

  -  este în curs de elaborare o strategie de comunicare bazată pe un chestionar adresat celor mai importante părți interesate pentru a simplifica secțiunile accesibile în prezent pe site-ul Autorității, precum și pentru a crea conținut nou în scopul de a oferi informații accesibile unui public mai puțin specializat; observă, în plus, că pe site a fost creat un colț al consumatorilor, care conține informații ușor accesibile privind modalitățile de depunere a reclamațiilor împotriva instituțiilor financiare, precum și consiliere de ordin general privind finanțele personale;

  -  toate sistemele informatice au fost internalizate în cadrul centrului de date al Autorității, cu excepția unui instrument IT de dimensiuni relativ reduse destinat colegiilor de supraveghetori, iar, prin finalizarea procedurii de internalizare, riscurile legate de controlul și supravegherea limitate asupra sistemelor informatice ale Autorității au fost pe deplin atenuate;

Gestiunea bugetară și financiară

3.   constată, plecând de la raportul Curții, că nivelul total al creditelor angajate de Autoritate a fost de 90 % (89 % în 2012); observă că aceste credite angajate au variat între 87 % pentru Titlul I (cheltuieli cu personalul), 98 % pentru Titlul II (cheltuieli administrative) și 92 % pentru Titlul III (cheltuieli operaționale);

4.   atrage atenția asupra faptului că hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva indexării salariilor pentru perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2013 a avut un impact negativ asupra valorii creditelor angajate de Autoritate pentru Titlul I, care s-a ridicat la 1 800 000 EUR;

Angajamente și reportări

5.   constată din raportul Curții că Autoritatea a reușit să reducă în mod semnificativ nivelul total al creditelor angajate reportate, de la 6 547 808 EUR în 2012 (36 %) la 3 876 564 EUR în 2013 (17 %);

6.   este preocupat de nivelul relativ ridicat al creditelor reportate pentru Titlul II (1 974 511 EUR, sau 35 %) și Titlul III (1 651 203 EUR, sau 36 %), cauzat în principal de achizițiile de infrastructură și servicii IT planificate, pentru care contractele au fost încheiate, astfel cum era prevăzut, în decembrie 2013, iar serviciile aferente au fost furnizate în 2014;

Transferuri

7.   constată că, în conformitate cu raportul anual de activitate al Autorității, precum și cu raportul Curții, nivelul și natura transferurilor în 2013 s-au menținut în limitele normelor financiare ale Autorității;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.   ia act de faptul că raportul Curții nu conține nicio observație în ceea ce privește procedurile de achiziții publice ale Autorității;

9.   constată din informațiile furnizate de Autoritate că, în ceea ce privește recomandările Curții și ale autorității care acordă descărcarea de gestiune, au fost luate măsuri corective în cadrul tuturor procedurilor de recrutare aflate în curs în 2012 și că aceste măsuri au fost aplicate în mod sistematic în toate procedurile de recrutare ulterioare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10. constată din informațiile furnizate de Autoritate că, pe lângă orientările etice aflate în vigoare și aplicabile întregului personal, Autoritatea a demarat, de asemenea, elaborarea unor politici suplimentare în materie de independență și procese decizionale în ceea ce privește declarațiile de interese;

11.  ia act din informațiile furnizate de Autoritate că politica acesteia privind conflictele de interese, care se adresează personalului și altor părți contractante, precum și terților, a fost adoptată și pusă în aplicare; constată din informațiile furnizate de Autoritate că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale membrilor Consiliului supraveghetorilor, precum și declarațiile de interese ale președintelui, ale directorului executiv și ale întregului personal de conducere de nivel superior au fost publicate pe site-ul Autorității; ia act de faptul că declarațiile de interese sunt publice pe site-ul Autorității;

12.  salută adoptarea, la 3 februarie 2015, a politicii privind independența și procesele de luare a deciziilor de către Consiliul supraveghetorilor al Autorității și solicită elaborarea unei evidențe solide în urma implementării la timp a politicii;

Controale interne

13. ia act de faptul că Consiliul de administrație al Autorității este alcătuit din șase membri aleși din rândul Consiliului supraveghetorilor de către membrii acestuia; constată, de asemenea, că membrii Consiliului de administrație au fost aleși în cadrul reuniunii Consiliului supraveghetorilor din 1 iulie 2013, conform regulamentului de procedură revizuit al Consiliului supraveghetorilor;

Auditul intern

14. ia act de faptul că, la începutul anului 2013, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat o reexaminare limitată a punerii în aplicare a standardelor de control intern; constată cu îngrijorare că analiza riscurilor realizată de IAS a evidențiat anumite procese cu un grad ridicat de risc inerent care nu se conformează planului de audit, întrucât controalele au fost evaluate drept inexistente sau insuficiente;

15. subliniază că raportul IAS a formulat 14 recomandări, dintre care două au fost calificate drept „foarte importante”; constată că Autoritatea a instituit un plan de acțiune care vizează domeniile pentru care IAS a formulat recomandări în scopul ameliorării; constată, de asemenea, că IAS va monitoriza acțiunile corective ale Autorității vizând aceste domenii de risc ridicat în cursul următoarei evaluări aprofundate a riscului;

16. observă că IAS a monitorizat în 2013 implementarea recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare; constată că IAS a considerat că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare critică deschisă; ia act de faptul că, din cele două recomandări pe care IAS le-a calificat drept „foarte importante”, una a fost declarată ca fiind pusă în aplicare și așteaptă monitorizarea, iar cea de-a doua a înregistrat întârzieri față de planul inițial de acțiune;

17. observă că IAS a efectuat în 2014 o a doua reexaminare limitată a gestionării proiectului IT al Autorității și a formulat două recomandări calificate drept „foarte importante” și două recomandări „importante”; ia act din informațiile furnizate de Autoritate că aceasta a pregătit un plan de acțiune detaliat în mai multe etape pentru a da curs recomandărilor respective, iar IAS a acceptat și a confirmat viabilitatea planului;

Performanță

18. ia act de faptul că Autoritatea cooperează îndeaproape cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe în cadrul tuturor funcțiilor de suport pentru a reduce costurile administrative acolo unde este posibil, a multiplica sinergiile și a face schimb de bune practici; așteaptă cu interes eforturile viitoare ale Autorității în vederea consolidării cooperării cu alte agenții descentralizate;

Alte observații

19.  reamintește că Parlamentul European a fost un susținător principal al eforturilor de instituire a unui sistem european de supraveghere financiară nou și cuprinzător (ESFS) ca urmare a crizei financiare și de înființare, în 2011, a Autorității, ca parte a acestui sistem;

20.  ia act de observația făcută de Comisie, în recentul său raport privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și a SESF, potrivit căreia, în pofida circumstanțelor dificile, AES au creat în timp scurt organizații funcționale care, în general, au avut rezultate bune în raport cu gama largă de sarcini ce le revin, deși se confruntau cu cerințe tot mai mari în condițiile unor resurse umane limitate;

21.  subliniază că rolul Autorității în promovarea unui regim de supraveghere comun pe piața unică este esențial pentru a asigura existența în Uniune a unui sector bancar mai bine integrat, mai eficient și mai sigur, contribuind astfel la redresarea economică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în UE, precum și la evitarea altor crize în sectorul financiar; solicită coordonarea Autorității cu Banca Centrală Europeană în ceea ce privește funcția sa de supraveghere bancară, pentru a evita suprapunerea și construirea de capacități excesive;

22.  ia act de Raportul special nr. 5/2014 al Curții de Conturi și de deficiențele identificate în legătură cu modul de funcționare a noilor dispoziții în ceea ce privește supravegherea bancară transfrontalieră, evaluarea capacității de rezistență a băncilor din UE și promovarea protecției consumatorilor; îndeamnă Autoritatea ca, în ceea ce privește acele părți ale recomandărilor care nu sunt adresate exclusiv Comisiei sau colegislatorilor, să ia măsuri adecvate în vederea remedierii respectivelor deficiențe;

23.  ia act de concluzia formulată de Curtea de Conturi în Raportul său special nr. 5/2014, potrivit căreia, per total, resursele Autorității în faza de lansare nu au fost suficiente pentru a-i permite acesteia să își îndeplinească mandatul; recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și subliniază că sarcinile deja încredințate Autorității, precum și viitoarele sarcini avute în vedere în lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat al personalului și bugetului pentru a se putea asigura o supraveghere de înaltă calitate; subliniază că ar trebui întotdeauna analizată cu atenție nevoia de a combina sarcinile suplimentare cu resurse suplimentare; subliniază totuși că orice majorare eventuală a mijloacelor ar trebui să fie precedată și/sau însoțită de eforturi de raționalizare corespunzătoare, atunci când este posibil; subliniază rolul de coordonare al Autorității și necesitatea ca aceasta să coopereze îndeaproape cu autoritățile de supraveghere naționale pentru a-și putea îndeplini mandatul;

24.  subliniază că, având în vedere resursele sale limitate, Autoritatea trebuie să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de colegislatorii europeni; subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească sarcinile respective integral și că nu trebuie să încerce să-și extindă mandatul; de asemenea, trebuie să-și mențină independența; subliniază că Autoritatea ar trebui să aprecieze dacă este necesar sau nu să elaboreze orientări și recomandări;

25.  subliniază că Autoritatea ar trebui să-și utilizeze pe deplin competențele în domeniul protecției consumatorilor care i-au fost conferite prin mandat; subliniază că, în acest domeniu, Autoritatea ar trebui să-și coordoneze mai îndeaproape acțiunile cu celelalte AES, prin intermediul Comitetului mixt;

26.  conchide că mecanismul de finanțare mixtă al Autorității este inflexibil, împovărător și reprezintă o posibilă amenințare la adresa independenței acesteia; prin urmare, solicită Comisiei ca, în cazul în care acest lucru este dovedit de evaluarea Comisiei, să propună, până în 2017, un sistem de finanțare a Autorității bazat exclusiv pe introducerea de taxe pentru participanții la piață sau care să combine introducerea de taxe pentru participanții la piață cu o finanțare de bază dintr-o linie bugetară separată din bugetul general al Uniunii.

o

o   o

27. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

26.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2120(DEC))

Raportor pentru aviz: Markus Ferber

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Parlamentul European a fost un susținător principal al eforturilor de instituire a unui sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), nou și cuprinzător, ca urmare a crizei financiare și de înființare, în 2011, a Autorității Bancare Europene (ABE), ca parte a acestui sistem;

2.  ia act de observația făcută de Comisie, în recentul său raport privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și a SESF, potrivit căreia, în pofida circumstanțelor dificile, AES au creat în timp scurt organizații funcționale care, în general, au avut rezultate bune în raport cu gama largă de sarcini ce le revin, deși se confruntau cu cerințe tot mai mari în condițiile unor resurse umane limitate;

3.  subliniază că rolul ABE în promovarea unui regim de supraveghere comun pe piața unică este esențial pentru a asigura existența în Uniune a unui sector bancar mai bine integrat, mai eficient și mai sigur, contribuind astfel la redresarea economică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în UE, precum și la evitarea altor crize în sectorul financiar; solicită coordonarea cu Banca Centrală Europeană, în ceea ce privește funcția sa de supraveghere bancară, pentru a evita suprapunerea și construirea de capacități excesive;

4.  ia act de faptul că, potrivit Curții de Conturi Europene, tranzacțiile subiacente conturilor anuale ale ABE pentru exercițiul care s-a încheiat la 31 decembrie 2013 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

5.  ia act de Raportul special nr. 5/2014 al Curții de Conturi Europene și de deficiențele identificate în legătură cu modul de funcționare a noilor dispoziții în ceea ce privește supravegherea bancară transfrontalieră, evaluarea capacității de rezistență a băncilor din UE și promovarea protecției consumatorilor; îndeamnă ABE ca, în ceea ce privește acele părți ale recomandărilor care nu sunt adresate exclusiv Comisiei sau colegislatorilor, să ia măsuri adecvate în vederea remedierii acestor deficiențe;

6.  ia act de concluzia formulată de Curtea de Conturi Europeană în Raportul său special nr. 5/2014, potrivit căreia, per total, resursele ABE în faza de lansare nu au fost suficiente pentru a-i permite acesteia să își îndeplinească mandatul; recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și subliniază că sarcinile deja încredințate ABE, precum și viitoarele sarcini avute în vedere în lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat al personalului și bugetului pentru a se putea asigura o supraveghere de înaltă calitate; subliniază că ar trebui întotdeauna analizată cu atenție nevoia de a combina sarcinile suplimentare cu resurse suplimentare; subliniază totuși că orice majorare eventuală a mijloacelor ar trebui să fie precedată și/sau însoțită de eforturi de raționalizare corespunzătoare, atunci când este posibil; subliniază rolul de coordonare al ABE și necesitatea ca aceasta să coopereze îndeaproape cu autoritățile de supraveghere naționale pentru a-și putea îndeplini mandatul;

7.  subliniază că, având în vedere resursele sale limitate, ABE trebuie să se limiteze strict la sarcinile care i-au fost încredințate de colegislatorii europeni; subliniază că ABE ar trebui să îndeplinească sarcinile respective integral și că nu trebuie să încerce să-și extindă de facto mandatul dincolo de acestea; de asemenea, trebuie să-și mențină independența; subliniază că ABE ar trebui să aprecieze dacă este necesar sau nu să elaboreze orientări și recomandări;

8.  subliniază că ABE ar trebui să-și utilizeze pe deplin competențele în domeniul protecției consumatorilor care i-au fost conferite prin mandatul în vigoare; subliniază că, în acest domeniu, ABE ar trebui să-și coordoneze mai îndeaproape acțiunile cu celelalte AES, prin intermediul Comitetului mixt;

9.  concluzionează că mecanismul mixt de finanțare al ABE este inflexibil, greoi și reprezintă o potențială amenințare la adresa independenței acestei instituții; solicită, prin urmare, Comisiei, în cazul în care evaluarea sa o vădește, să propună până în 2017 un sistem de finanțare care:

-    să fie bazat exclusiv pe introducerea de taxe pentru participanții la piață sau

-    să combine taxele pentru participanții la piață cu o finanțare de bază dintr-o linie bugetară separată din bugetul general al Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

11

2

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Gesine Meissner

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 112.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 112.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 112.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 112.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la acea dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică