Förfarande : 2014/2120(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0072/2015

Ingivna texter :

A8-0072/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.29
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0138

BETÄNKANDE     
PDF 173kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2120(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(5), särskilt artikel 64,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0072/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(12), särskilt artikel 64,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0072/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2120(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013,

–    med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0072/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 25 967 360 EUR, vilket innebär en ökning med 25,16 % jämfört med 2012 och beror på att myndigheten nyligen har inrättats.

B.   Enligt myndighetens räkenskaper uppgick unionens ursprungliga bidrag till dess budget för 2013 till 10 386 944 EUR, vilket motsvarar en ökning med 25,16 % jämfört med 2012.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Myndighetens uppgift är att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn och till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde och att främja skyddet av insättare och investerare.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.   Parlamentet noterar från revisionsrättens rapport att avseende de sju kommentarerna som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits, och fem kommentarer är nu markerade som ”har genomförts”, en som ”pågår” och två som ”ej tillämpliga”.

2.   Europaparlamentet konstaterar följande på basis av uppgifter från myndigheten:

–     Det ytterligare skolbidraget har tagits med i myndighetens fleråriga personplan inom ramen för det årliga budgetförfarandet i syfte att säkerställa likabehandling av dess anställda när det gäller de höga skolavgifterna på den ort där myndigheten har sitt säte. Myndigheten har undertecknat direkta avtal med skolor så att skolavgifter betalas direkt och upp till gränsen.

  –  En kommunikationsstrategi grundad på en undersökning bland myndighetens viktigaste intressenter har gjorts för att förenkla existerande delar av dess webbplats och för att skapa nytt innehåll så att lättillgänglig information kan erbjudas en mindre specialiserad publik. Parlamentet noterar vidare att det på webbsidan har skapats en konsumenthörna med lättillgänglig information om att lämna klagomål mot finansinstitut och allmänna råd om personliga finanser.

  –  Alla it-system har förts över till myndighetens eget datacentrum, förutom ett relativt litet it-verktyg för tillsynskollegierna, och när detta hemtagningsförfarande är avslutat kommer riskerna med en begränsad kontroll och övervakning av myndighetens IT-system att vara helt avhjälpta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.   Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att den totala nivån på myndighetens åtagandebemyndiganden var 90 % (89 % för 2012). Parlamentet noterar att dessa åtagandebemyndiganden varierade mellan 87 % av anslagen under avdelning I (personalutgifter), 98 % under avdelning II (administrativa utgifter) och 92 % under avdelning III (driftsutgifter).

4.   Europaparlamentet betonar att EU-domstolens beslut mot indexering av löner för perioden mellan den 1 juli 2011 och den 30 juni 2013 hade negativa följder för myndighetens åtagandebemyndigandenivå, vilken uppgick till 1 800 000 EUR.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.   Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att myndigheten lyckades minska den totala nivån på åtagandebemyndiganden som överfördes till efterföljande budgetår från 6 547 808 EUR för 2012 (36 %) till 3 876 564 EUR för 2013 (17 %).

6.   Europaparlamentet konstaterar bekymrat att nivån på överföringar till efterföljande budgetår för avdelning II (EUR 1 974 511 eller 35 %) och avdelning III (1 651 203 EUR eller 36 %) var relativt höga, huvudsakligen på grund av den planerade upphandlingen av it-infrastruktur och it-tjänster, för vilka avtalen ingicks som planerat i december 2013 och för vilka tjänsterna utfördes 2014.

Överföringar under budgetåret

7.   Europaparlamentet konstaterar från myndighetens årliga verksamhetsrapport och från revisionsrättens rapport att nivån och typen av överföringar under budgetåret 2013 har hållits inom ramen för myndighetens finansiella bestämmelser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.   Europaparlamentet noterar att inga kommenterar gjorts i revisionsrättens rapport när det gäller myndighetens upphandlingsförfaranden.

9.   Europaparlamentet erfar från myndigheten att avseende rekommendationerna från revisionsrätten och den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten har korrigerande åtgärder vidtagits i alla rekryteringsförfaranden 2012, och de genomfördes systematiskt i alla senare rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10. Europaparlamentet noterar från myndigheten att vid sidan av de etiska riktlinjerna som redan har trätt i kraft och gäller för hela dess personal har myndigheten också börjat utveckla ytterligare policyer för oberoende och beslutsprocesser i samband med intresseförklaringar.

11.  Europaparlamentet erfar från myndigheten att dess intressekonfliktspolicy för personal och andra avtalsparter samt för icke-anställda har antagits och genomförts. Parlamentet erfar från myndigheten att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för förvaltningsstyrelsens och tillsynsstyrelsens ledamöter, och intresseförklaringarna för ordföranden, den verkställande direktören och alla personer i den högsta ledningen, offentliggjorts på myndighetens webbplats. Parlamentet noterar att intresseförklaringarna har offentliggjorts på myndighetens webbplats.

12.  Europaparlamentet välkomnar att myndighetens tillsynsstyrelse den 3 februari 2015 antog en policy om oberoende och beslutsprocesser och begär att solida resultat ska kunna visas upp efter det att denna policy genomförts i vederbörlig ordning.

Internkontroll

13. Europaparlamentet konstaterar att myndighetens förvaltningsstyrelse består av sex ledamöter som väljs från och av dess tillsynsstyrelses ledamöter. Parlamentet noterar vidare att förvaltningsstyrelsens ledamöter valdes vid tillsynsstyrelsens sammanträde den 1 juli 2013 i enlighet med tillsynsstyrelsens reviderade arbetsordning.

Internrevision

14. Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en begränsad granskning av genomförandet av normerna för internkontroll. Parlamentet noterar bekymrat att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde anses vara kontrollerbara inom ramen för revisionsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga.

15. Europaparlamentet noterar att det i IAS-rapporten gjordes 14 rekommendationer, av vilka två klassificerades som ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar att myndigheten infört en handlingsplan för att ta itu med områden där IAS har gjort rekommendationer för förbättringar. Parlamentet noterar vidare att myndighetens korrigerande åtgärder för att ta itu med dessa högriskområden kommer att följas upp av IAS under nästa grundliga riskbedömning.

16. Europaparlamentet noterar att IAS under 2013 gjorde en skrivbordsbaserad uppföljning av genomförandet av dess tidigare rekommendationer. Parlamentet noterar att IAS ansåg att inga kritiska rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013. Parlamentet noterar att av de två rekommendationer som IAS ansåg vara ”mycket viktiga” rapporterades en vara genomförd och vänta på uppföljning och den andra vara försenad jämfört med den ursprungliga handlingsplanen.

17. Europaparlamentet noterar att IAS under 2014 genomförde en andra begränsad granskning av myndighetens it-projektförvaltning och avgav två rekommendationer som klassificerades som ”mycket viktiga” och två som ”viktiga”. Parlamentet erfar från myndigheten att den utarbetade en detaljerad handlingsplan med hållpunkter för att ta itu med dessa rekommendationer och att IAS accepterade och bekräftade rimligheten i dessa.

Resultat

18. Europaparlamentet noterar att myndigheten bedriver ett nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för alla stödfunktioner för att minska de administrativa kostnaderna där detta är möjligt, samt för att utnyttja synergier och utbyta bästa praxis. Parlamentet ser fram emot ytterligare insatser från myndigheten för att stärka samarbetet med andra decentraliserade byråer.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet påminner om att det varit en central drivkraft bakom insatserna för att skapa ett nytt och omfattande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i arbetet med att – som en del av detta system – inrätta myndigheten 2011.

20.  Europaparlamentet noterar att kommissionen nyligen i sin rapport om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) konstaterat att ESA-myndigheterna trots svåra omständigheter snabbt har upprättat väl fungerande organisationer, som på det hela taget har fungerat väl med tanke på det breda arbetsfältet, samtidigt som de har att hantera ökande krav med begränsade personalresurser.

21.  Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i arbetet med att främja en gemensam tillsynordning för hela den inre marknaden är av största vikt för att trygga en mer integrerad, mer effektiv och säkrare banksektor i EU, och därmed bidra till ekonomisk återhämtning, skapande av sysselsättning och tillväxt i Europa och förebyggande av framtida kriser inom finanssektorn. Parlamentet begär att myndigheten ska samordnas med Europeiska centralbanken med avseende på dess banktillsynsuppgifter för att undvika överlappning och överflödig kapacitet.

22.  Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2014 och de brister som påtalats i den rapporten när det gäller hur de nya arrangemangen för gränsöverskridande tillsyn fungerar, bedömningen av de europeiska bankernas motståndskraft och främjandet av konsumentskyddet. Parlamentet uppmanar myndigheten, när det gäller de delar av rekommendationerna som inte uteslutande är riktade till kommissionen eller medlagstiftarna, att vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda dessa brister.

23.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsats i den särskilda rapporten nr 05/2014 att myndighetens resurser sammantaget under inledningsfasen var otillräckliga för att den skulle kunna fullgöra sitt mandat. Parlamentet inser att ESFS fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, och betonar att de uppgifter som redan anförtrotts myndigheten, liksom framtida uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka och budget för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet betonar att behovet att kombinera kompletterande uppgifter med kompletterande resurser alltid måste övervägas noggrant. Parlamentet understryker dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser bör föregås och/eller kompletteras av lämpliga rationaliseringsåtgärder när detta är möjligt. Parlamentet betonar myndighetens samordnande roll och dess behov av nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter för att fullfölja sitt mandat.

24.  Europaparlamentet betonar att myndigheten på grund av sina begränsade resurser måste hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens medlagstiftare. Parlamentet betonar att myndigheten till fullo bör utföra dessa uppgifter, men att den inte får försöka överträda sitt mandat, och att myndigheten måste bevara sin oberoende ställning. Parlamentet betonar att myndigheten bör kontrollera huruvida det är nödvändigt att utarbeta riktlinjer och rekommendationer.

25.  Europaparlamentet betonar att myndigheten till fullo bör utnyttja de befogenheter på konsumentskyddsområdet som myndigheten tilldelas genom sitt befintliga mandat. Parlamentet understryker att myndigheten på detta område bör samarbeta närmare med de övriga ESA-myndigheterna via den gemensamma kommittén.

26.  Europaparlamentet drar slutsatsen att myndighetens blandade finanseringsarrangemang är oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen, om dess värdering visar att det är motiverat, att till 2017 föreslå ett finansieringssystem för myndigheten som grundas helt på införandet av avgifter från marknadsdeltagarna, eller på att kombinera avgifter från marknadsdeltagarna med grundfinansiering från en separat budetpost i unionen allmänna budget.

o

o   o

27.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

26.2.2015

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2120(DEC))

Föredragande: Markus Ferber

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att det varit en central drivkraft bakom insatserna för att skapa ett nytt och omfattande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i arbetet med att – som den del av detta system – inrätta Europeiska bankmyndigheten (EBA) 2011.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen nyligen i sin rapport om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) konstaterat att ESA-myndigheterna trots svåra omständigheter snabbt har upprättat väl fungerande organisationer, som på det hela taget har fungerat väl med tanke på det breda arbetsfältet, samtidigt som de har att hantera ökande krav med begränsade personalresurser.

3.  Europaparlamentet betonar att EBA:s roll i arbetet med att främja en gemensam tillsynordning på hela den inre marknaden är av avgörande betydelse för att trygga en mer integrerad, mer effektiv och säkrare banksektor inom EU, och på detta sätt bidra till ekonomisk återhämtning och skapande av arbetstillfällen och tillväxt i Europa och till förhindrandet av framtida kriser inom finanssektorn. Parlamentet efterlyser samordning med Europeiska centralbanken med avseende på dess banktillsynsuppgifter för att undvika överlappning och överflödig byråkrati

4.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrättens anser att de transaktioner som ligger till grund för EBA:s årliga räkenskaper avseende det budgetår som löpte ut den 31 december 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

5.  Europaparlamentet uppmärksammar Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2014 och de brister som påtalats i den rapporten när det gäller hur de nya arrangemangen för gränsöverskridande tillsyn fungerar, bedömningen av de europeiska bankernas motståndskraft och främjandet av konsumentskyddet. Parlamentet uppmanar EBA, när det gäller de delar av rekommendationerna som inte uteslutande är riktade till kommissionen eller medlagstiftarna, att vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda dessa brister.

6.  Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens slutsats i den särskilda rapporten 2014/05 att EBA:s resurser sammantaget under inledningsfasen var otillräckliga för att myndigheten skulle kunna fullgöra sitt mandat. Parlamentet inser att ESFS fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, och betonar att de uppgifter som redan anförtrotts EBA, liksom framtida uppgifter som planeras i det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka och budget för att en tillsyn av hög kvalitet ska bli möjlig. Parlamentet betonar att behovet att kombinera kompletterande uppgifter med kompletterande resurser alltid måste övervägas noggrant. Parlamentet betonar emellertid att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser i mån av möjlighet bör föregås och/eller kompletteras av lämpliga rationaliseringsåtgärder. Parlamentet betonas EBA:s samordnande roll och dess behov av nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter för att fullfölja sitt mandat.

7.  Europaparlamentet betonar att EBA, med hänsyn till sina begränsade resurser, måste hålla sig till de uppgifter som unionens medlagstiftare tilldelat myndigheten. Parlamentet betonar att EBA till fullo bör utföra dessa uppgifter, men inte de facto försöka utvidga sitt mandat utanför dem, och att EBA måste bevara sin oberoende ställning. Parlamentet betonar att EBA bör kontrollera huruvida det är nödvändigt att utarbeta riktlinjer och rekommendationer.

8.  Europaparlamentet betonar att EBA till fullo bör utnyttja de befogenheter på konsumentskyddsområdet som ingår i dess nuvarande mandat. Parlamentet understryker att EBA på detta område bör samarbeta närmare med de övriga ESA-myndigheterna via den gemensamma kommittén.

9.  Europaparlamentet drar slutsatsen att EBA:s blandade finanseringsarrangemang är oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att, om dess utvärdering visar att det är motiverat, senast 2017 föreslå ett finansieringssystem som

–   helt och hållet bygger på avgifter från marknadsaktörerna, eller

–   kombinerar avgifter från marknadsaktörerna med grundfinansiering från en separat budgetpost i unionens allmänna budget.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

11

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gesine Meissner

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 112.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 112.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 112.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 112.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande