Postopek : 2014/2116(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0073/2015

Predložena besedila :

A8-0073/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.31
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0140

POROČILO     
PDF 205kWORD 113k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013

(2014/2116(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013

(2014/2116(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(5), zlasti člena 97,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0073/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013

(2014/2116(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(12), zlasti člena 97,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0073/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013,

(2014/2116(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0073/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za kemikalije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 107.270.800 EUR;

B.     ker je agencija od Komisije prejela subvencije Unije v višini 7.632.000 EUR, predhodno financiranje instrumenta za predpristopno pomoč v višini 103.524 EUR, kot tudi druge prispevke in sredstva od Komisije v višini 920.900 EUR;

C.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

1.      ugotavlja, da je agencija od leta 2012 zadolžena za upravljanje in izvajanje tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba BPR)(15) in podobne naloge, povezane z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij po Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba PIC)(16);

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

2.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki sta bili v poročilu za leto 2012 označeni kot „se izvaja“, sprejet en popravljalni ukrepi in je sedaj v poročilu Računskega sodišča označena z „zaključen“, ena pa z „ni relevantno“; ugotavlja tudi, da je bil za dve pripombi iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejet popravljalni ukrep in da je ena pripomba označena z „zaključen“, in ena z „ni relevantno“;

3.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

a.  je bila leta 2013 vzpostavljena in se je izvajala formalna politika o upravljanju stalnih sredstev; ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu označilo to priporočilo kot zaključeno;

b.  je na svojem spletišču objavila življenjepise in izjave o interesih vseh članov upravnega odbora;

c.  so informacije o vplivu dejavnosti agencije na državljane Unije na voljo na spletišču agencije prek različnih orodij in prek objave strateških dokumentov, kot so splošna poročila ali poročila o oceni;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.      ugotavlja, da se v povezavi z uredbo BPR izdatki agencije za biocide delno financirajo iz pristojbin, ki jih plačuje industrijski sektor, delno pa s subvencijami Unije, kot določa člen 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002; je seznanjen, da se je v letu 2013 večina izdatkov iz proračuna agencije financirala s subvencijami Unije, saj je z izdajanjem računov registracijskim zavezancem po uredbi BPR začela šele 1. septembra 2013;

5.      poleg tega ugotavlja, da je Komisija podprla agencijo z zneskom 920.900 EUR, kot kompenzacijo za nematerializirani prihodek, in da je agencija 30. decembra 2013 od Norveške prejela enkratni prostovoljni prispevek v višini 177.057 EUR (ki naj bi se uporabil za razvoj storitev agencije, povezanih z biocidi);

6.      ugotavlja, da se v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba REACH)(17) agencija financira s pristojbinami, ki jih industrijski sektor plačuje za registracijo kemičnih snovi in morebitnimi izravnalnimi subvencijami Unije, kot določa člen 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002; ugotavlja še, da se je agencija v letu 2013 že tretje leto zapored v celoti financirala s prihodkom od pristojbin za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij ter za razvrščanje, označevanje in pakiranje;

7.      je seznanjen, da so se v skladu z Uredbo PIC izdatki agencije v letu 2013 financirali s subvencijo iz splošnega proračuna Unije;

8.      opozarja, da so njeni proračunski prihodki iz naslova pristojbin in dajatev v smislu denarnih prilivov znašali 86.113.139 EUR; poudarja, da je bil za izvajanje dejavnosti iz Uredbe BPR in Uredbe PIC iz splošnega proračun Unije zagotovljen znesek v višini 7.632.000 EUR; poudarja, da ta znesek predstavlja 0,005 % splošnega proračuna Unije;

9.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,64 %, stopnja izvrševanja plačil pa 86,18 %; ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja plačil v primerjavi s prejšnjim letom zvišala za 3,28 %; poleg tega na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je stopnja izvrševanja za naslova I in II zadovoljiva;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

10.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v leto 2014, ostala visoka (46 %) za naslove III, IV in V (operativni odhodki); vendar na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili ti prenosi zlasti posledica večletne narave načrtovanih razvojnih projektov informacijske tehnologije, stroškov storitev prevajanja, ki so bile naročene, vendar do konca leta še niso bile zagotovljene, in evalvacij snovi, za katere je bil zakonski rok februar 2014; poziva agencijo, naj še naprej pozorno spremlja raven prenosov v operativnih naslovih;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.    ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji; ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

12.    poudarja, da so se stroški za osebje med letoma 2012 in 2013 povečali za 11 %; poleg tega ugotavlja, da je bilo konec leta 2013 zasedenih 468 od 503 razpoložljivih delovnih mest, agencija pa je zaposlovala 95 pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.    ugotavlja, da je agencija sledila priporočilom iz Posebnega poročila Računskega sodišča št. 15/2012 o obvladovanju navzkrižja interesov v izbranih agencijah EU, in pričakuje, da jih bo agencija strogo spoštovala;

14.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija registracijske številke – te so pogoj za nadaljnjo proizvodnjo ali trženje kemičnih snovi – podeljuje po preprostem in avtomatiziranem preverjanju popolnosti vlog; vendar ugotavlja, da registracijskih številk ne odvzame niti v primerih, ko je odkrito jasno in trajno neskladje registracijske dokumentacije;

15.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je obseg neskladne registracijske dokumentacije velik in da agencija noče poimensko navesti in osramotiti podjetij, ki so jo vložila;

16.    je seznanjen z dejstvom, da ima agencija pregledne izjave o interesih, in jo poziva, naj stalno pregleduje svoje notranje procese ter dodatno izboljša svoje politike, da bo zagotovila neodvisnost in preglednost na vseh delovnih področjih agencije, ki zajemajo tako zunanje kot notranje osebje;

17.    meni, da je forum agencije za razpravo z nevladnimi organizacijami koristen način za obravnavo tem, ki zanimajo civilno družbo;

Izvajanje uredbe REACH

18.    je seznanjen z imenovanjem ambasadorja za mala in srednja podjetja (MSP), ki zagovarja interes manjših podjetji tako na zunanji kot na notranji ravni agencije; poleg tega ugotavlja, da je prednostna naloga agencije zagotoviti močno podporo, da bodo MSP lahko upoštevala zahteve, ker bi brez tega nanje padlo nesorazmerno breme;

19.    je seznanjen z ukrepi, ki so bili sprejeti za izboljšanje komunikacije med agencijo in njenimi upravičenci; glede tega je seznanjen z razvojem orodij IT, kot so pogosto zastavljena vprašanja ali tehnične smernice, objava načrta pred rokom za prijavo in podpora za nacionalne centre za pomoč uporabnikom; meni, da bi morala agencija vzpostaviti tesnejše stike z nadaljnjimi uporabniki;

20.    je zaskrbljen zaradi načina, kako agencija izvaja postopek za avtorizacijo kot del uredbe REACH, zlasti ker podjetjem pomaga pri pridobivanju dovoljenj za uporabo skrb zbujajočih snovi, namesto da bi jim enako zavzeto pomagala pri nadomestitvi najnevarnejših kemikalij in inovacij z varnejšimi alternativami;

21.    je zaskrbljen, ker agencija pri vlogah za avtorizacijo zahtevkov za zaupnost ne ocenjuje primerno;

Notranja revizija

22.    na podlagi splošnega poročila agencije ugotavlja, da je leta 2013 služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo upravljanja odborov v Evropski agenciji za kemikalije, katere rezultat je bilo sedem priporočil, od katerih je bilo eno zelo pomembno;

23.    ugotavlja, da zelo pomembno priporočilo zadeva revizijo tega, kako si agencija razlaga časovni okvir za dokončanje mnenj odbora za ocenjevanje tveganja o predlaganih snoveh za usklajeno razvrščanje, označevanje in pakiranje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(18);

24.    ugotavlja, da je oddelek za notranjo revizijo agencije izvedel revizijska zagotovila za izvajanje video nadzora v prostorih agencije, za sekretariat foruma ter upravljanje z dokumenti in evidencami; potrjuje, da so bili akcijski načrti pripravljeni v skladu s priporočili službe Komisije za notranjo revizijo in oddelka za notranjo revizijo;

25.    pozdravlja, da je agencija opravila revizijo, da bi povečala učinkovitost postopkov upravljanja pogodb, povezanih z javnimi naročili, na podlagi katerih so bili določeni ukrepi, ki jih je treba izvesti v letu 2014;

Druge pripombe

26.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je izvršni direktor podal pridržek glede svoje izjave o zanesljivosti za leto 2013, saj mandat agencije ne vključuje kontrol ali inšpekcijskih pregledov na nacionalni ravni, zato ni mogoče potrditi, da so na trgu Unije krožile samo registrirane ali avtorizirane snovi in proizvodi, za katere je bila agenciji plačana pristojbina;

27.    pozdravlja zgledne ukrepe, ki jih je agencija sprejela glede stroškovne učinkovitosti in okolju prijaznih rešitev; spodbuja jo, naj to dobro prakso nadaljuje;

28.    znova poziva agencijo, naj v svoji notranji in zunanji komunikaciji jasno navede, da prejema sredstva iz splošnega proračuna Unije (subvencija Unije), ne pa subvencije Komisije oziroma Skupnosti;

o

o   o

29.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(19) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

3.2.2015

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013

(2014/2116(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      spominja, da je v skladu s členom 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(20) Evropska agencija za kemikalije (v nadaljevanju: agencija) konsolidiran subjekt;

2.      ugotavlja, da je agencija od leta 2012 zadolžena za upravljanje in izvajanje tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba BPR)(21) in podobne naloge, povezane z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij po Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba PIC)(22);

3.      ugotavlja, da se v povezavi z uredbo BPR izdatki agencije za biocide delno financirajo iz pristojbin, ki jih plačuje industrijski sektor, delno pa s subvencijami Unije, kot določa člen 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002; je seznanjen, da se je v letu 2013 večina izdatkov iz proračuna agencije financirala s subvencijami Unije, saj je z izdajanjem računov registracijskim zavezancem po uredbi BPR začela šele 1. septembra 2013;

4.      poleg tega ugotavlja, da je Komisija podprla agencijo z zneskom 920.900 EUR, kot kompenzacijo za nematerializirani prihodek, in da je agencija 30. decembra 2013 od Norveške prejela enkratni prostovoljni prispevek v višini 177.057 EUR (ki naj bi se uporabil za razvoj storitev agencije, povezanih z biocidi);

5.      ugotavlja, da se v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba REACH)(23) agencija financira s pristojbinami, ki jih industrijski sektor plačuje za registracijo kemičnih snovi in morebitnimi izravnalnimi subvencijami Unije, kot določa člen 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002; ugotavlja še, da se je agencija v letu 2013 že tretje leto zapored v celoti financirala s prihodkom od pristojbin za dejavnosti, povezane z Uredbo REACH, ter razvrščanje, označevanje in pakiranje;

6.      je seznanjen, da so se v skladu z Uredbo PIC izdatki agencije v letu 2013 financirali s subvencijo iz splošnega proračuna Unije;

7.      opozarja, da so njeni proračunski prihodki iz pristojbin in dajatev v smislu denarnih prilivov znašali 86.113.139 EUR; poudarja, da je bil za izvajanje dejavnosti, povezanih z bioidi in Uredbo PIC, iz splošnega proračun Unije zagotovljen znesek v višini 7.632.000 EUR; poudarja, da ta znesek predstavlja 0,005 % splošnega proračuna Unije;

8.      znova poziva agencijo, naj v svoji notranji in zunanji komunikaciji jasno navede, da prejema sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), ne pa subvencije Komisije oziroma Skupnosti;

9.      poudarja, da so se stroški za osebje med letoma 2012 in 2013 povečali za 11 %; poudarja tudi, da je bilo konec leta 2013 zasedenih 468 od 503 razpoložljivih delovnih mest, agencija pa je zaposlovala 95 pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov;

10.    je seznanjen z dejstvom, da ima agencija pregledne izjave o interesih, in jo poziva, naj stalno pregleduje svoje notranje procese ter dodatno izboljša svoje politike, da bo zagotovila neodvisnost in preglednost na vseh delovnih področjih, ki jih agencija pokriva tako z zunanjim kot notranjim osebjem;

11.    pozdravlja zavezanost agencije, da bo upoštevala ugotovitve iz prejšnjega leta in da bo še naprej pozorna na to, da se bo izogibala neupravičenim prenosom v naslednje proračunsko leto;

12.    pozdravlja, da je agencija opravila revizijo, da bi povečala učinkovitost postopkov upravljanja pogodb, povezanih z javnimi naročili, na podlagi katerih so bili določeni ukrepi, ki jih je treba izvesti v letu 2014;

13.    pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

14.    na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije podeli razrešnica glede izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2013.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

59

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 132.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 132.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 132.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 132.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(16)

  Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

(17)

  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(18)

   Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(19)

    Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015).

(20)

   Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

(21)

   Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(22)

   Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

(23)

   Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Pravno obvestilo