Процедура : 2014/2106(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0074/2015

Внесени текстове :

A8-0074/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.27
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0136

ДОКЛАД     
PDF 206kWORD 118k
30.3.2015
PE 539.702v02-00 A8-0074/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2106(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2106(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(5), и по-специално член 60 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0074/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2106(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(12), и по-специално член 60 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегирания регламент (ЕС, Евратом) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0074/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2106(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0074/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 167 023 535 EUR, което представлява увеличение от 5,15% спрямо 2012 г.,

Б.     като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията общата вноска на Съюза в бюджета ѝ за 2013 г. възлиза на 35 829 562 EUR, което представлява увеличение от 0,2% спрямо 2012 г.;

В.     като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по авиационна безопасност за финансовата 2013 година Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети са надеждни и свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.   отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Палатата за 2011 г. и означен като „текущ“ в доклада на Палатата за 2012 г., е предприето коригиращо действие, като в доклада на Палатата за 2013 г. коментарът вече е означен като „завършен“; отбелязва освен това, че по отношение на четирите коментара, направени в доклада на Палатата за 2012 г., са предприети коригиращи действия и понастоящем два от тях са означени като „завършени“, а два са означени с „не е приложимо“;

2.   установява въз основа на информация от Агенцията, че:

-  информация и статистически данни относно управлението на конфликти на интереси са включени в годишния отчет за дейността за 2013 г.;

-  автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор, директорите и ръководителите на отдели са публикувани изцяло на уебсайта на Агенцията към 1 декември 2014 г., в съответствие с искането, отправено от органа по освобождаване от отговорност във връзка с освобождаването на Агенцията от отговорност за 2012 г.;

-  информацията за въздействието на дейностите на Агенцията върху гражданите на Съюза се предоставя на нейния уебсайт чрез публикуването всяка година на стратегически документи, включително годишния общ доклад, годишния доклад за безопасността и работната програма;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.        отбелязва, че през 2013 г. Агенцията е изразходвала приблизително 22 милиона евро за процедури за възлагане на обществени поръчки за извършване на част от нейните сертификационни дейности на национални авиационни органи и квалифицирани органи; потвърждава, че процесът на възлагане на конкретни сертификационни дейности, както и критериите, които следва да бъдат използвани, са описани в специфични указания, установени от Агенцията чрез решение на нейния Управителен съвет;

4.      призовава Агенцията да подобри прозрачността на процеса на възлагане на дейности на външни изпълнители посредством по-добро документиране на процесите на възлагане на поръчките, включително чрез оценки, извършени въз основа на определените в указанията критерии; отбелязва със загриженост, че това важи и за възлагането на многото други поръчки с ниска стойност на оференти;

Поети задължения и преноси

5.     отбелязва, че общото ниво на бюджетни кредити, за които са поети задължения, е 98%, като нивото варира между 92% за дял ІІІ (оперативни разходи) и 98% за дял ІІ (административни разходи);

6.     приема за сведение общото намаление на нивото на пренесените бюджетни кредити за поети задължения от 10,1 млн. евро (11%) през 2012 г. на 7,2 млн. евро (8%) през 2013 г.; изразява загриженост, че въпреки намалението на общото ниво на преносите, то остава високо за дял ІІІ – 3,4 млн. евро (42%); посочва, че въпреки че многогодишният характер на дейностите на Агенцията обосновава в известна степен преносите, подобни високи нива противоречат на принципа на ежегодност на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.     отбелязва, че в своя годишен одитен доклад за 2013 г. Сметната палата не е направила коментари относно процедурите за набиране на персонал на Агенцията;

8.     установява въз основа на информация от Агенцията, че изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят в процеса на набиране на персонал, са определени в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и че случаят, посочен в доклада на Палатата за 2012 г. вече не е приложим;

9.      припомня позицията на Парламента в рамките на бюджетната процедура, че персоналът, който се финансира от такси, плащани от сектора, и следователно не се финансира от бюджета на Съюза, не следва да бъде засегнат от прилаганите от Съюза годишни съкращения от 2%; счита, че Комисията следва да третира агенциите, които се финансират главно от бюджета на Съюза, като отделен случай и да предложи отделна рамка за агенциите, които се финансират главно от таксите за операторите, които следва да бъдат пропорционални на разходите за предоставяните от съответната агенция услуги;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

10. отбелязва, че през 2013 г. Агенцията е разгледала 213 декларации за интереси в светлината на Кодекса за поведение на служителите на ЕААБ, приет през 2012 г.; приветства преразглеждането на Регламента за ЕААБ и подчертава необходимостта от преразглеждане на Кодекса за поведение на служителите на Агенцията с цел избягване на потенциални конфликти на интереси; предлага в тази връзка Сметната палата да извършва редовен преглед на прилагането на Кодекса за поведение и на самите случаи; посочва, че през 2013 г. са установени два случая на кадрова въртележка; отбелязва, че Агенцията е позволила нотифицираните дейности и за двата случая при условие да не се установява контакт и да не се лобира сред служителите на Агенцията и да не се водят преки преговори за сключване на споразумение в течение на период на прекъсване от 12 до 24 месеца;

11.  отбелязва със загриженост, че въпросът за конфликта на интереси се отнася с особена сила за членовете на експертната група, които се викат, за да изпитват и одобряват продуктите; изразява дълбока загриженост във връзка с двата случая на кадрова въртележка, установени от Агенцията през 2013 г. и препоръчва на Агенцията да засили още повече своята политика за независимост, по-специално чрез публикуване на автобиографиите и декларациите за интереси на служителите на ръководни длъжности, членовете на Управителния съвет и на експертната група до края на септември 2015 г.; призовава Агенцията да приеме всеобхватни политики за управление на ситуации на конфликт на интереси, като например освобождаване на длъжностното лице от съответния интерес, неучастие на длъжностното лице в съответния процес на вземане на решение, ограничаване на достъпа на съответното длъжностно лице до определена информация, промяна на задълженията на длъжностното лице или оставка на длъжностното лице;

Вътрешен контрол

12. потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че са приложени предварителни и последващи мерки за проверка след обсъжданията с Палатата и съгласно препоръките на органа по освобождаване от отговорност; признава, че последващите проверки не са задължителни според финансовия регламент на Агенцията; отбелязва, че е бил приет годишен план за последващи проверки, който е основан на риска и който включва процедурите по възлагане на обществени поръчки;

Вътрешен одит

13.   приема за сведение, че Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията публикува доклада относно един ограничен преглед на управлението на проект в областта на информационните технологии през 2013 г., в резултат на който бяха направени две „много важни“ препоръки; отбелязва освен това, че СВО е извършила допълнителен одит относно „градивни елементи от декларацията за достоверност“, който завършва със становище за достатъчна увереност, както и с две „много важни“ препоръки; отбелязва, че за 22 от 23-те „много важни“ препоръки на СВО от последните години са получени потвърждения от СВО, че са изпълнени;

Други коментари

14.    приема за сведение, че от 2004 г., когато Агенцията започва своята дейност, до днес Агенцията работи на базата на кореспонденция и обмен на информация с държавата членка – домакин; отбелязва обаче, че с държавата домакин все още не е подписано всеобхватно споразумение за седалище; отбелязва, че такова споразумение би увеличило прозрачността по отношение на условията, при които работят Агенцията и нейните служители; призовава Агенцията и държавата членка бързо да намерят решение на този проблем и да информират органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък;

15.    припомня, че съгласно Общия подход към децентрализираните агенции на ЕС, договорен между Съвета, Парламента и Комисията, „всяка агенция следва да има споразумение за седалище, което да бъде сключено преди агенцията да навлезе в оперативната си фаза“; отбелязва във връзка с това, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване е подписал споразумение за седалище с германското правителство през 2011 г.; призовава настоятелно държавата домакин да сключи възможно най-скоро споразумение с Агенцията, което ще позволи да се изяснят отношенията между националните съдебни органи и благодарение на което Агенцията ще може за изпълнява безпрепятствено своя правен мандат; приканва Комисията да използва предвидената през тази година възможност за изменение на акта за учредяване на Агенцията с цел постигане на споразумение за седалището, което да позволи на Агенцията да функционира безпрепятствено; призовава следователно да бъде информиран за окончателното решение относно седалището на Агенцията;

16.    подчертава важната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-висока авиационна безопасност в цяла Европа; освен това отбелязва, че текущото преразглеждане на законодателството за Единното европейско небе би могло да доведе до увеличаване на правомощията на Агенцията; настоява, в случай на увеличаване на правомощията на Агенцията, да ѝ бъдат предоставени необходимите финансови, материални и човешки ресурси, които да ѝ позволят да изпълнява успешно своите задачи;

о

o       o

17.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … май 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

26.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаване от отговорност на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.

(2014/2106(DEC))

Докладчик по становище: Доминик Рике

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.      приветства заключенията на Сметната палата, съгласно която отчетите на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за финансовата 2013 година са редовни;

2.      отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2013 г. възлиза на 151,2 милиона евро, от които 34,9 милиона евро от Съюза и 116,3 милиона евро от други източници, включително приходи от такси и възнаграждения (83,8 милиона евро), както и че степента на изпълнение се равнява на 98%;

3.      подчертава съществената роля на Агенцията за осигуряване на максимална авиационна безопасност в цяла Европа; освен това отбелязва, че текущото преразглеждане на законодателството за Единното европейско небе би могло да доведе до увеличаване на правомощията на Агенцията; в случай на увеличаване на нейните правомощия, настоява на Агенцията да бъдат предоставени необходимите финансови, материални и човешки ресурси, които да ѝ позволяват да изпълнява успешно своите задачи;

4.      приветства факта, че вследствие на искането, отправено от Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г., Агенцията приключи с публикуването на уебсайта си на годишните декларации за интереси и автобиографиите на ръководителите на Агенцията, членовете на Управителния съвет и членовете на Апелативния съвет и следователно отчита напредък по отношение на премахването на конфликтите на интереси;

5.      приветства преразглеждането на Регламента за ЕААБ и подчертава необходимостта от преразглеждане на Кодекса за поведение на служителите на Агенцията с цел избягване на евентуални конфликти на интереси; предлага в тази връзка Сметната палата да извършва редовен преглед на прилагането на Кодекса за поведение и на самите случаи;

6.      отбелязва, че Агенцията е намалила допълнително общия размер на пренесените бюджетни кредити за поети задължения от 10,1 милиона евро (11%) през 2012 г. до 7,2 милиона евро (8%) през 2013 г.; призовава Агенцията да продължи да полага усилия за намаляване на преносите, за да спази изцяло бюджетния принцип на ежегодност; въпреки това отбелязва, че половината от тези преноси се дължат на дял III (оперативни разходи) и че това се обосновава от многогодишния характер на дейностите на Агенцията;

7.      припомня позицията на Парламента в рамките на бюджетната процедура, че служителите, които се финансират от такси, платени от сектора, и следователно не се финансират от бюджета на Съюза, не следва да бъдат засегнати от прилаганите от Съюза годишни съкращения от 2%; счита, че Комисията следва да третира агенциите, които се финансират главно от бюджета на Съюза, като отделен случай и да предложи отделна рамка за агенциите, които се финансират главно от таксите за операторите, които следва да бъдат пропорционални на разходите за предоставяните от Агенцията услуги;

8.      изразява съжаление поради факта, че въпреки усилията на Агенцията и четиринадесет години след нейното създаване, досега не е било възможно да се сключи споразумение за нейното седалище; припомня, че съгласно общия подход към децентрализираните агенции на ЕС, договорен между Съвета, Парламента и Комисията, „всяка агенция следва да има споразумение за седалище, което да бъде сключено, преди агенцията да навлезе в оперативната си фаза“;отбелязва във връзка с това, че друга агенция – Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, е подписала споразумение за седалище с германското правителство през 2011 г.; призовава настоятелно приемащата държава да сключи възможно най-скоро споразумение с Агенцията, което ще позволи да се изяснят отношенията между националните съдебни органи и благодарение на което Агенцията ще може за изпълнява безпрепятствено своя правен мандат; приканва Комисията да се възползва от предвидените през тази година мерки за изменение на акта за учредяване на Агенцията, за да може тя да постигне споразумение за седалището си, което ще ѝ позволи да функционира безпрепятствено; следователно призовава да бъде информиран за окончателното решение относно седалището на Агенцията;

9.      предлага Европейският парламент да освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 93.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 93.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 07.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 93.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 93.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация