Postupak : 2014/2106(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0074/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0074/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.27
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0136

IZVJEŠĆE     
PDF 195kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.702v02-00 A8-0074/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.

(2014/2106(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.

(2014/2106(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(5), a posebno njezin članak 60.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0074/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.

(2014/2106(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(12), a posebno njezin članak 60.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0074/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za sigurnost zračnog prometa odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zatvaranje računa Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.

(2014/2106(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0074/2015),

A.     budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) za financijsku godinu 2013. njezin konačni proračun iznosio 167 023 535 EUR, što čini povećanje od 5,15 % u odnosu na 2012. godinu;

B.     budući da je prema financijskim izvještajima Agencije doprinos Unije njezinu proračunu za 2013. iznosio 40 518 135 EUR, što čini povećanje od 4,83 % u odnosu na 2012. godinu;

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.   prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da je u vezi s jednom primjedbom iz izvješća Revizorskog suda za 2011. koja je u izvješću revizorskog suda za 2012. označena oznakom „U tijeku” poduzeta korektivna mjere te je ta primjedba u izvješću Revizorskog suda za 2013. sada označena oznakom „Dovršeno”; primjećuje, nadalje, da su u pogledu četiriju primjedbi iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere u vezi s dvije primjedbe koje su sada označene oznakom „Dovršeno”, dok su dvije označene oznakom „Nije primjenjivo”;

2.   Na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

-  informacije i statistika u vezi s postupanjem u slučaju sukoba interesa uvrštene su u godišnje izvješće o radu za 2013. godinu;

-  životopisi, izjave o financijskim interesima izvršnog direktora, direktorâ i voditelja odjela u cijelosti su objavljeni 1. prosinca 2014. na internetskim stranicama Agencije na zahtjev tijela nadležnog za davanje razrješnice iz razrješnice Agenciji za 2012. godinu;

-  informacije o utjecaju aktivnosti Agencije na građane Unije pružaju se na njezinim internetskim stranicama godišnjim objavljivanjem strateških dokumenata u koje se ubrajaju opće godišnje izvješće, godišnja analiza sigurnosti i program rada;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

3.     prima na znanje da je 2013. Agencija potrošila otprilike 22 000 000 EUR na postupke javne nabave radi ispošljavanja (outsourcing) dijela aktivnosti certificiranja nacionalnim tijelima za zračni promet i kvalificiranim subjektima; potvrđuje da posebne smjernice koje je Agencija utvrdila odlukom upravnog odbora sadrže opis postupka dodjeljivanja posebnih zadaća certificiranja ugovornim stranama i kriterija koji se pritom trebaju primjenjivati;

4.      poziva Agencija da poboljša transparentnost kod povjeravanja posla vanjskim suradnicima boljom evidencijom postupaka dodjeljivanja zadataka, uključujući izradu procjene na temelju kriterija iz smjernica; sa zabrinutošću primjećuje da to vrijedi i za sklapanje mnogih drugih ugovora niske vrijednosti s ponuditeljima;

Obveze i prijenosi

5.     primjećuje da je ukupna razina odobrenih sredstava za preuzete obveze bila 98 %, u rasponu od 92 % za glavu III. (Operativni rashodi) do 98 % za glavu II. (Administrativni rashodi);

6.     prima na znanje opće smanjenje ukupne stope prenesenih odobrenih sredstava za preuzete obveze s 10 100 000 EUR (11 %) 2012. na 7 200 000 EUR (8 %) 2013. godine; zabrinut je zbog toga što je razina prijenosa za glavu III. i dalje visoka i iznosi 3 400 000 EUR (42 %), iako se ukupna razina prijenosa smanjila; ističe da je tako visoka razina protivna proračunskom načelu jedne godine, iako višegodišnja narav poslovanja Agencije djelomično opravdava te prijenose;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.     prima na znanje da godišnje revizijsko izvješće Revizorskog suda za 2013. nije sadržavalo primjedbe o postupcima zapošljavanja Agencije;

8.     potvrđuje na temelju navoda Agencije da su uvjeti koje kandidati moraju ispuniti u okviru postupka zapošljavanja utvrđeni u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i da se predmet iz izvješća Revizorskog suda za 2012. smatra zatvorenim;

9.      podsjeća na stav Parlamenta vezi s proračunskim postupkom da osoblje koje se plaća iz industrijskih naknada te slijedom toga nije financirano proračunom Unije ne bi trebalo biti zahvaćeno godišnjim smanjenjem od 2 % koje provodi Unija; s tim u vezi smatra da Komisija treba razlučiti agencije koje se prije svega financiraju iz proračuna Unije i predložiti poseban okvir za one agencije koje se uglavnom financiraju iz naknada koje plaćaju industrijski operateri i koje trebaju biti razmjerne troškovima usluga koje obavlja agencija;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

10. prima na znanje da je tijekom 2013. Agencija analizirala 213 izjava o financijskim interesima u kontekstu Kodeksa ponašanja za osoblje EASA-e usvojenog 2012. godine; pozdravlja reviziju Uredbe o EASA-i te naglašava potrebu za revizijom Kodeksa ponašanja kako bi se izbjegao mogući sukob interesa; predlaže da bi u tom smislu Revizorski sud trebao provoditi redovne provjere provedbe kodeksa ponašanja i samih slučajeva; ističe da su 2013. zabilježena dva slučaja „rotirajućih vrata”; prima na znanje da je Agencija u oba slučaja „rotirajućih vrata” dopustila obavljanje prijavljenih aktivnosti pod uvjetom da ti pojedinci ne stupaju u kontakt s članovima osoblja Agencije i da ne lobiraju kod njih te da se od 12 do 24 mjeseca nakon preuzimanja nove dužnosti suzdrže od izravnog sudjelovanja u pregovorima o sklapanju ugovora s Agencijom;

11.  za zabrinutošću napominje da je pitanje sukoba interesa iznimno važno u pogledu članova panela stručnjaka pozvanih da ispitaju i odobre proizvode; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog dvaju slučaja „rotirajućih vrata” koje je Agencija zabilježila u 2013. i preporučuje daljnje jačanje politike neovisnosti Agencije, osobito pri objavljivanju životopisa i izjava o interesima upravitelja, članova savjetodavnog odbora i panela stručnjaka do kraja rujna 2015.; traži od Agencije da donese opsežne politike za upravljanje situacijama sukoba interesa kao što je odustajanje javnog dužnosnika od njegovih interesa, njegovog isključivanja iz procesa odlučivanja, ograničavanja pristupa određenim informacijama od strane relevantnog javnog dužnosnika, reorganizacija njegovih dužnosti ili davanje ostavke javnog dužnosnika s njegove dužnosti;

Unutarnje kontrole

12. potvrđuje na temelju navoda Agencije da su nakon rasprave s Revizorskim sudom i u skladu s preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice provedene ex ante i ex post provjere; potvrđuje činjenicu da prema Financijskom pravilniku Agencije ex post provjere nisu obvezne; prima na znanje da je uveden godišnji program ex post provjera programa koji se temelji na riziku i kojim su obuhvaćeni postupci javne nabave;

Unutarnja revizija

13.   prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2013. objavila izvješće o ograničenoj reviziji upravljanja IT projektima, što je rezultiralo dvjema „vrlo važnim” preporukama; prima na znanje, nadalje, da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela dodatnu reviziju Sastavnih elemenata davanja jamstva u sklopu koje je izneseno mišljenje o razumnom jamstvu i dvije „vrlo važne” preporuke; prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju potvrdila da su 22 od njezine 23 „vrlo važne” preporuke iz prethodnih godina potvrđene kao dovršene;

Druge primjedbe

14.    prima na znanje da Agencija od 2004., godine u kojoj je počela s radom, radi na temelju pismene komunikacije i razmjena s državom članicom u kojoj se nalazi njezino sjedište; međutim napominje da još uvijek nije potpisan sveobuhvatan sporazum o sjedištu s državom članicom domaćinom; konstatira da bi se takvim sporazumom promicala transparentnost u pogledu uvjeta u kojima Agencija i njezino osoblje djeluju; poziva Agenciju i države članice da se hitno pozabave tim pitanjem i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijeste o postignutom napretku;

15.    podsjeća da bi, u skladu sa zajedničkom pristupu prema decentraliziranim agencijama EU-a oko kojeg su se usuglasili Vijeće, Parlament i Komisija, „sve agencije trebale imati sporazume o sjedištu koje bi trebalo donijeti prije početka operativnog djelovanja agencije”; u tom kontekstu napominje da je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje 2011. sklopilo sporazum o sjedištu s njemačkom vladom; s tim u vezi poziva državu članicu domaćina da što je brže moguće postigne sporazum s Agencijom kako bi se razjasnili odnosi među nacionalnim pravosudnim tijelima te kako bi Agencija bez ikakve prepreke mogla izvršavati svoj zakonski mandat; poziva Komisiju da ove godine iskoristi predviđeno financijsko razdoblje za izmjenu temeljnog akta kako bi Agencija mogla sklopiti sporazum o sjedištu i normalno djelovati; stoga zahtijeva da ga se obavijesti o konačnoj odluci o sjedištu Agencije;

16.    ističe ključnu ulogu Agencije u jamčenju najveće moguće sigurnosti zračnog prometa u čitavoj Europi; primjećuje, nadalje, da bi trenutačno preispitivanje zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu moglo dovesti do povećanja ovlasti Agencije; u slučaju povećanja njezinih nadležnosti ustraje u potrebi da se Agenciji osiguraju nužni financijski, materijalni i ljudski resursi koji će joj omogućiti uspješno obavljanje njezinih zadaća;

o

o       o

17.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

26.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013.

(2014/2106(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Dominique Riquet

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.      pozdravlja pravilnost financijskih izvještaja Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencijeˮ) koju je utvrdio Revizorski sud za financijsku godinu 2013.;

2.      primjećuje da je godišnji proračun Agencije za 2013. godinu iznosio 151,2 milijuna EUR od kojih je 34,9 milijuna EUR od Unije, a 116,3 milijuna EUR iz drugih izvora, uključujući prihode od naknada i pristojbi (83,8 milijuna EUR) te da je stopa izvršenja bila 98 %;

3.      ističe ključnu ulogu Agencije u jamčenju najveće moguće sigurnosti zračnog prometa u čitavoj Europi; primjećuje, nadalje, da bi trenutačno preispitivanje zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu moglo dovesti do povećanja ovlasti Agencije; u slučaju povećanja njezinih nadležnosti ustraje u potrebi da se Agenciji osiguraju nužni financijski, materijalni i ljudski resursi koji će joj omogućiti uspješno obavljanje njezinih zadaća;

4.      pozdravlja činjenicu što je Agencija nakon zahtjeva Parlamenta tijekom postupka davanja razrješnice za 2012. na svojim internetskim stranicama dovršila objavu godišnjih izjava o interesu i životopisa direktora Agencije, članova upravnog odbora i članova odbora za žalbe te time pokazala napredak u sprečavanju sukoba interesa;

5.      pozdravlja reviziju Uredbe o EASA-i te naglašava potrebu za revizijom kodeksa ponašanja za zaposlenike Agencije kako bi se izbjegao mogući sukob interesa; predlaže da bi u tom smislu Revizorski sud trebao provoditi redovne provjere provedbe kodeksa ponašanja i samih slučajeva;

6.      napominje da je Agencija dodatno smanjila ukupnu količinu prenesenih rezerviranih i odobrenih sredstava s 10,1 milijuna EUR (11 %) u 2012. godini na 7,2 milijuna EUR (8 %) u 2013. godini; poziva Agenciju da nastavi s nastojanjima za smanjenjem prijenosa kako bi se u potpunosti ispunilo proračunsko načelo jedne godine; međutim, napominje da se polovica prijenosa odnosi na naslov III. (operativni rashodi) zbog višegodišnje prirode operacija Agencije;

7.      podsjeća na stav Parlamenta vezi s proračunskim postupkom da osoblje koje se plaća iz industrijskih naknada te slijedom toga nije financirano proračunom Unije ne bi trebalo biti zahvaćeno godišnjim smanjenjem od 2 % koje provodi Unija; s tim u vezi smatra da Komisija treba razlučiti agencije koje se prije svega financiraju iz proračuna Unije i predložiti poseban okvir za one agencije koje se uglavnom financiraju iz naknada koje plaćaju industrijski operateri i koje trebaju biti razmjerne troškovima usluga koje obavlja agencija;

8.      žali što usprkos nastojanjima Agencije ni 14 godina nakon njezina osnivanja nije moguće postići sporazum o njezinu sjedištu; podsjeća da bi, prema zajedničkom pristupu o decentraliziranim agencijama EU-a oko kojeg su se usuglasili Vijeće, Europski parlament i Komisija, „sve agencije trebale imati sporazume o sjedištu koje bi trebalo donijeti prije početka operativnog djelovanja agencijeˮ; u tom kontekstu napominje da je druga agencija, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, 2011. sklopila sporazum o sjedištu s njemačkom vladom; s tim u vezi poziva državu domaćina da što je brže moguće postigne sporazum s Agencijom kako bi se razjasnili odnosi među nacionalnim sudskim tijelima te kako bi Agencija bez ikakve prepreke mogla izvršavati svoj zakonski mandat; poziva Komisiju da ove godine iskoristi predviđeno financijsko razdoblje za izmjenu temeljnog akta kako bi Agencija mogla sklopiti sporazum o sjedištu i normalno djelovati; stoga zahtijeva da ga se obavijesti o konačnoj odluci o sjedištu Agencije;

9.      predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 93.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 93.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 93.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 93.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000

Pravna napomena