Postup : 2014/2106(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0074/2015

Predkladané texty :

A8-0074/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.27
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0136

SPRÁVA     
PDF 200kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.702v02-00 A8-0074/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013

(2014/2106(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013

(2014/2106(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry,(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 25. novembra 2009 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES,(5), a najmä na jeho článok 60,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012,(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0074/2015),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013

(2014/2106(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry,(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 25. novembra 2009 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES,(12), a najmä na jeho článok 60,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012,(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0074/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013

(2014/2106(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013;

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0074/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 167 023 535 EUR, čo predstavuje nárast o 5,15 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2013 sumu 35 829 562 EUR, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 0,2 %;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 označenú ako „prebiehajúcu“, bolo prijaté nápravné opatrenie a táto pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o štyri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa nápravné opatrenia a dve pripomienky sú označené ako „ukončené“ a dve ako „nevzťahuje sa“;

2.   na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

-  informácie a štatistické údaje o riadení konfliktov záujmov boli zahrnuté do výročnej správy o činnosti za rok 2013;

-  životopisy, vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, riaditeľov a vedúcich oddelení sú od 1. decembra 2014 zverejnené v plnom znení na internetovej stránke agentúry, ako rozpočtový orgán požadoval v rámci postupu udeľovania absolutória agentúre za rok 2012;

-  informácie o vplyve činností agentúry na občanov Únie sa uvádzajú na jej internetovej stránke, pričom sa každoročne uverejňujú strategické dokumenty vrátane všeobecnej výročnej správy, výročného prehľadu o bezpečnosti a pracovného programu;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.     berie na vedomie, že v roku 2013 agentúra vynaložila približne 22 000 000 EUR na postupy verejného obstarávania na zadanie časti jej činností osvedčovania národným leteckým úradom a kvalifikovaným subjektom; oceňuje, že postup zadávania osobitných úloh zmluvným stranám v oblasti osvedčovania, ako aj kritériá, ktoré sa majú použiť, boli opísané v osobitných usmerneniach, ktoré vypracovala agentúra na základe rozhodnutia správnej rady;

4.      vyzýva agentúru, aby zlepšila transparentnosť zadávania úloh externým dodávateľom lepším dokumentovaním procesov prideľovania vrátane hodnotení, ktoré sa vypracúvajú na základe kritérií stanovených v usmerneniach; so znepokojením konštatuje, že to platí aj v prípade prideľovania mnohých ďalších zákaziek nízkej hodnoty uchádzačom;

Záväzky a prenosy

5.     konštatuje, že celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov bola 98 %, v rozmedzí od 92 % v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky) do 98 % v prípade hlavy II (administratívne výdavky);

6.     berie na vedomie všeobecné zníženie celkovej úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v roku 2012 vo výške 10 100 000 EUR (11 %) na 7 200 000 EUR v roku 2013 (8 %); je znepokojený tým, že aj keď sa všeobecná úroveň prenosov znížila, zostala vysoká v prípade hlavy III, a to vo výške 3 400 000 EUR (42 %); poukazuje na to, že hoci viacročný charakter činností agentúry čiastočne odôvodňuje prenesenie rozpočtových prostriedkov, takáto vysoká miera je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.     konštatuje, že Dvor audítorov sa vo svojej výročnej správe o audite za rok 2013 nijako nevyjadril k postupom prijímania zamestnancov agentúry;

8.     berie na vedomie informáciu agentúry, že požiadavky, ktoré musia kandidáti v proces prijímania zamestnancov spĺňať, sa stanovili v súlade so služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a že prípad uvedený v správe Dvora audítorov za rok 2012 sa považuje za uzavretý;

9.      pripomína pozíciu Parlamentu v rámci rozpočtového postupu, že zamestnancov financovaných z poplatkov, ktoré uhrádza dané odvetvie, a teda tých, ktorí nie sú financovaní z rozpočtu Únie, by sa nemalo týkať 2 % ročné zníženie, ktoré uplatňuje Únia; domnieva sa, že Komisia by sa mala k agentúram financovaným predovšetkým z rozpočtu Únia stavať ako k osobitným prípadom a mala by predložiť konkrétny rámec pre agentúry financované predovšetkým z poplatkov prevádzkovateľov, ktoré by mali byť úmerné službám, ktoré príslušná agentúra poskytuje;

Prevencia a riadenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10. konštatuje, že v roku 2013 agentúra preskúmala 213 vyhlásení o záujmoch s ohľadom na kódex správania zamestnancov EASA prijatý v roku 2012; víta revíziu nariadenia o agentúre EASA a zdôrazňuje potrebu revízie kódexu správania zamestnancov agentúry s cieľom zabrániť akýmkoľvek prípadným konfliktom záujmov; v tejto súvislosti navrhuje, aby Dvor audítorov pravidelne monitoroval uplatňovanie kódexu správania a samotné prípady; poukazuje na to, že v roku 2013 sa zistili dva prípady tzv. otáčavých dverí; konštatuje, že agentúra povolila notifikované činností v oboch prípadoch tzv. otáčavých dverí, a to pod podmienkou, že zamestnanci agentúry nebudú kontaktovaní a že sa u nich nebude lobovať, a že počas prechodného obdobia 12 až 24 mesiacov nedôjde k priamym zmluvným rokovaniam s agentúrou;

11.  so znepokojením poznamenáva, že problematika konfliktov záujmov má mimoriadny význam v súvislosti s členmi grémia odborníkov, ktorí sú pozvaní, aby skúšali a povoľovali výrobky; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s dvomi prípadmi tzv. otáčavých dverí, ktoré agentúra zistila v roku 2013, a odporúča agentúre, aby ďalej posilňovala svoju politiku nezávislosti, najmä pokiaľ ide o zverejňovanie životopisov a vyhlásenia o záujmoch riadiacich pracovníkov, členov správnej rady a členov grémia odborníkov do konca septembra 2015; vyzýva agentúru, aby prijala komplexné politiky v oblasti riadenia situácií, v ktorých dochádza ku konfliktom záujmov, ako je zrušenie záujmov verejného činiteľa, odvolanie verejného činiteľa z účasti na príslušnom postupe prijímania rozhodnutí, obmedzenie prístupu príslušného verejného činiteľa ku konkrétnym informáciám a reorganizácia úloh verejného činiteľa či odstúpenie verejného činiteľa z funkcie.

Vnútorné kontroly

12. berie na vedomie informáciu agentúry, že po diskusiách s Dvorom audítorov a na základe odporúčaní orgánu udeľujúceho absolutórium boli zavedené kontroly ex ante a ex post; uznáva skutočnosť, že kontroly ex post nie sú podľa finančných pravidiel agentúry povinné; konštatuje, že sa zaviedol ročný plán kontrol ex post, ktorý je založený na riziku a zahŕňa postupy verejného obstarávania;

Vnútorný audit

13.   berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vydal v roku 2013 správu o jednom obmedzenom preskúmaní týkajúcom sa riadenia IT projektov, výsledkom čoho boli dve „veľmi dôležité“ odporúčania; okrem toho konštatuje, že IAS vykonal dodatočný audit hlavných častí vyhlásenia o vierohodnosti, z ktorého vyplynulo stanovisko k primeranej vierohodnosti, ako aj dve „veľmi dôležité“ odporúčania; konštatuje, že IAS potvrdil, že bolo uskutočnených 22 z 23 „veľmi dôležitých“ odporúčaní, ktoré IAS vydal v predchádzajúcich rokoch;

Ďalšie pripomienky

14.    berie na vedomie, že od roku 2004, keď agentúra začala svoju činnosť, pracuje na základe korešpondencie a výmeny s hostiteľským členským štátom; konštatuje však, že komplexná dohoda o sídle s hostiteľským členským štátom zatiaľ nebola podpísaná; poznamenáva, že takáto dohoda by podporila transparentnosť podmienok, podľa ktorých funguje agentúra a pracujú jej zamestnanci; vyzýva agentúru a členský štát, aby urýchlene vyriešili túto otázku a informovali orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku;

15.    pripomína, že v súlade so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram EÚ, na ktorom sa dohodli Rada, Parlament a Komisia, by všetky agentúry „mali mať už pred začiatkom svojej prevádzky uzavreté dohody o sídle“; v tejto súvislosti poznamenáva, že Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov podpísal dohodu o sídle s nemeckou vládou v roku 2011; naliehavo vyzýva hostiteľský štát, aby čo najskôr uzavrel s agentúrou dohodu, čím by sa vyjasnili vzťahy medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi a čo by agentúre umožnilo nerušené plnenie jej zákonného mandátu; vyzýva Komisiu, aby využila tohtoročnú príležitosť na zmenu aktu, ktorým sa zriadila agentúra, v záujme zabezpečenia podpísania dohody o sídle, čo agentúre umožní nerušene vykonávať činnosť; preto požaduje, aby dostal oznámenie o konečnom rozhodnutí o sídle agentúry;

16.    pripomína kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; ďalej konštatuje, že súčasná revízia nariadenia týkajúceho sa Jednotného európskeho neba by mohla viesť k posilneniu právomocí udelených agentúre; zdôrazňuje, že v takom prípade bude treba agentúre poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje v záujme úspešného plnenia úloh;

o

o       o

17.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.2.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2013

(2014/2106(DEC))

Spravodajca: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      víta skutočnosť, že Dvor audítorov konštatoval, že účty Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len agentúra) za rok 2013 sú správne;

2.      konštatuje, že ročný rozpočet agentúry na rok 2013 predstavoval 151,2 milióna EUR, z čoho suma 34,9 milióna EUR pochádzala zo zdrojov Únie a 116,3 milióna EUR z iných zdrojov vrátane príjmov z poplatkov a platieb (83,8 milióna EUR), a že miera plnenia bola 98%;

3.      pripomína kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; ďalej konštatuje, že súčasná revízia nariadenia týkajúceho sa Jednotného európskeho neba by mohla viesť k posilneniu právomocí udelených agentúre; zdôrazňuje, že v tomto prípade bude treba poskytnúť agentúre nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje v záujme úspešného plnenia úloh;

4.      víta skutočnosť, že v nadväznosti na žiadosť Parlamentu v rámci postupu udeľovania absolutória za rok 2012 agentúra doplnila zverejnenie ročných vyhlásení o záujmoch a životopisy vedúcich pracovníkov, členov správnej rady a členov odvolacej rady na webovej stránke, čím preukázala pokrok, ktorý dosiahla pri odstraňovaní konfliktov záujmov;

5.      víta revíziu nariadenia o agentúre EASA a zdôrazňuje potrebu revízie kódexu správania zamestnancov agentúry s cieľom zabrániť každému možnému konfliktu záujmov; v tejto súvislosti navrhuje, aby Dvor audítorov pravidelne monitoroval uplatňovanie kódexu správania a samotné prípady;

6.      konštatuje, že agentúra ďalej znížila celkovú mieru prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov z 10,1 milióna EUR (11 %) v roku 2012 na 7,2 mil. EUR (8 %) v roku 2013; vyzýva agentúru, aby pokračovala v úsilí o znižovanie objemu prenosov s cieľom zabezpečiť plný súlad s rozpočtovou zásadou ročnej platnosti; konštatuje však, že polovica týchto prenosov sa týka hlavy III (prevádzkové výdavky) a že je to odôvodnené viacročným charakterom činností agentúry;

7.      pripomína pozíciu Parlamentu v rámci rozpočtového postupu, že zamestnancov financovaných z poplatkov, ktoré uhrádza dané odvetvie, a teda tých, ktorí nie sú financovaní z rozpočtu Únie, by sa nemalo týkať 2 % ročné zníženie, ktoré uplatňuje Únia; domnieva sa, že Komisia by sa mala k agentúram financovaným predovšetkým z rozpočtu Únia stavať ako k osobitným prípadom a mala by predložiť konkrétny rámec pre agentúry financované predovšetkým z poplatkov prevádzkovateľov, ktoré by mali byť úmerné službám, ktoré poskytuje príslušná agentúra;

8.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosť, že napriek úsiliu agentúry sa ani 14 rokov po jej zriadení nepodarilo uzavrieť dohodu o jej sídle; pripomína, že v súlade so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram EÚ, na ktorom sa dohodli Rada, Európsky parlament a Komisia, by všetky agentúry „mali mať už pred začiatkom svojej prevádzky uzavreté dohody o sídle“, v tejto súvislosti konštatuje, že iná agentúra, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, podpísala dohodu o sídle s nemeckou vládou v roku 2011; naliehavo vyzýva hostiteľskú krajinu, aby čo najskôr uzavrela s agentúrou dohodu, čím by sa vyjasnili vzťahy medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi a čo by agentúre umožnilo ničím nerušené plnenie jej zákonného mandátu; vyzýva Komisiu, aby využila tohtoročnú príležitosť na zmenu aktu, ktorým sa zriadila agentúra, v záujme zabezpečenia podpísania dohody o sídle, čo umožní agentúre nerušený výkon činností; preto požaduje, aby dostal oznámenie o konečnom rozhodnutí o sídle agentúry;

9.      navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 93.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 93.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 93.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 93.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie