Postup : 2014/2102(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0075/2015

Predkladané texty :

A8-0075/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.38
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0147

SPRÁVA     
PDF 208kWORD 115k
30.3.2015
PE 539.704v02-00 A8-0075/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2102(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2102(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(5), a najmä na jeho článok 68,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8–0075/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2102(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(12), a najmä na jeho článok 68,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8–0075/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre lieky sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2102(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013,

–    so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8–0075/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 251 560 000 EUR, čo predstavuje nárast o 13,07 % v porovnaní s rokom 2012;

B.   keďže podľa finančných výkazov celkový príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2013 predstavoval 40 937 951 EUR (17,03 %), čo je pokles o 3,54 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

D.  keďže agentúra funguje v rámci siete a koordinuje vedecké zdroje, ktoré jej poskytli vnútroštátne orgány, aby sa zabezpečilo hodnotenie liekov na humánne a veterinárne použitie a dohľad nad nimi;

1.   pripomína dôležitosť úlohy, ktorú agentúra zohráva pri ochrane a podpore verejného zdravia a zdravia zvierat tým, že posudzuje a kontroluje lieky na humánne a veterinárne použitie;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

2.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2011 a označené ako „prebiehajúce“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a tieto pripomienky sú v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označené ako „ukončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o šesť pripomienok v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa dve nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“, tri ako „nevzťahuje sa“ a jedna ako „prebiehajúca“;

3.   na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

-    jej účtovný systém v oblasti dlhodobého nehmotného majetku, ktorý je plne integrovanou súčasťou finančného a účtovného systému agentúry pre globálne podniky a plánovanie zdrojov, bol validovaný počas roku 2013;

-    zapojenie jednotlivých pacientov, spotrebiteľov a zdravotníckych pracovníkov do hodnotenia konkrétnych výrobkov je podmienené predložením vyhlásenia o záujmoch v súlade s politikou agentúry v oblasti konfliktu záujmov;

-  s cieľom zlepšiť komunikáciu s občanmi Únie agentúra nedávno vykonala niekoľko iniciatív, ako je napríklad uverejnenie strategických dokumentov vrátane zhrnutí pre verejnosť, najdôležitejších bodov rokovaní, bulletinov alebo výročných správ; v tejto súvislosti ďalej berie na vedomie rozvoj komunikačných nástrojov založených na IT, ako napríklad „komunikovanie pre verejné zdravie“, ktorý verejnosti poskytuje kľúčové informácie o liekoch, najmä ich bezpečnosti; v tejto súvislosti agentúru nabáda, aby zorganizovala verejné vypočutia v oblasti dohľadu nad liekmi (farmakovigilancie);

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.   konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,76 % a mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov na úrovni 83,49 %;

5.   berie na vedomie, že 83 % rozpočtu agentúry sa financuje z poplatkov daného odvetvia, čo predstavuje postupný nárast; zdôrazňuje význam úplnej transparentnosti vo vzťahu k tomuto aspektu rozpočtu, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám pre práva spotrebiteľov alebo dobré meno agentúry;

Záväzky a prenosy

6.   berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; berie na vedomie, že agentúra dodržiava zásadu ročnej platnosti rozpočtu a jeho včasného plnenia;

Presuny

7.   s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2012 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.   berie na vedomie informáciu agentúry, že v roku 2013 bolo po ukončení postupov verejného obstarávania uzavretých celkovo 30 nových verejných zákaziek, z toho každá v hodnote nad 25 000 EUR, v porovnaní so 43 v roku 2012 a 28 v roku 2011; konštatuje, že celková hodnota týchto nových zákaziek bola 36 789 410 EUR;

9.   víta skutočnosť, že do konca roka 2013 sa obsadilo 583 zo 611 dostupných pracovných miest a že agentúra zamestnávala 144 zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a pracovníkov zamestnaných prostredníctvom pracovnej agentúry; konštatuje, že v porovnaní s rokom 2012 sa znížila miera obsadenosti pracovných miest, ako aj podiel zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a pracovníkov zamestnaných prostredníctvom pracovnej agentúry; konštatuje, že agentúra prideľuje 81 % svojich ľudských zdrojov na operačné úlohy a že tento podiel sa v porovnaní so situáciou v roku 2012 mierne zvýšil; povzbudzuje agentúru, aby pokračovala v tomto smere;

10.  konštatuje, že agentúra čelila určitým sporom, ktoré sa týkali viacerých postupov prijímania zamestnancov v minulosti; žiada agentúru, aby v súvislosti s postupom prijímania zamestnancov vždy zabezpečila úplnú transparentnosť a jasnosť;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  berie na vedomie informáciu agentúry, že kritériá transparentnosti pre organizácie partnerov, pacientov, zdravotníkov a spotrebiteľov boli v roku 2014 revidované s cieľom zvýšiť transparentnosť financovania; berie na vedomie prijatie dokumentu s podrobnými kritériami týkajúcimi sa hodnotenia finančných informácií organizácií partnerov, pacientov, zdravotníkov a spotrebiteľov; okrem toho konštatuje, že tento dokument sa používa na posúdenie oprávnenosti organizácií zúčastňovať sa na dialógu s agentúrou; pripomína, že v dokumente sa tiež uvádza, že tieto organizácie musia nahlásiť akýkoľvek konflikt záujmov na začiatku stretnutia, prostredníctvom ktorého sa tento dialóg začína; s poľutovaním berie na vedomie skrátenie obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, z piatich rokov na tri roky; s poľutovaním konštatuje, že rozlišovanie medzi priamymi a nepriamymi konfliktmi záujmov sa naďalej uplatňuje arbitrárnym spôsobom; ďalej agentúru vyzýva, aby vytvorila zoznam organizácií pacientov, s ktorými spolupracuje, umiestnila ho na svojej internetovej stránke a prepojila ho so zdrojmi financovania týchto organizácií v záujme zvýšenia transparentnosti;

12.  uznáva, že agentúra splnila odporúčanie orgánu udeľujúceho absolutórium, aby osobitnú časť svojej výročnej správy o činnosti venovala prevencii a riešeniu konfliktov záujmov;

13.  konštatuje, že správna rada agentúry schválila revidovanú politiku zaobchádzania s vyhláseniami o záujmoch členov vedeckých výborov a expertov; s uspokojením konštatuje, že táto politika nadobudla účinnosť 30. januára 2015; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hlavné nedostatky, napríklad rozlišovanie medzi priamym a nepriamym konfliktom záujmov, pretrvávajú, pričom agentúra zohľadňuje najmä priamy konflikt záujmov; nabáda agentúru, aby túto otázku aktívne riešila; konštatuje, že elektronický formulár vyhlásenia o záujmoch a procedurálne usmernenia sa mali finalizovať počas roku 2014; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch hneď, ako budú k dispozícii;

14. víta skutočnosť, že revidovaná politika obsahuje lepšie odlíšenie deklarovaného záujmu: osoba, ktorá v predchádzajúcom zamestnaní zastávala pri vývoji lieku výkonnú alebo vedúcu funkciu, má celoživotný zákaz angažovanosti v súvislosti s príslušnou spoločnosťou alebo produktom a v prípade väčšiny deklarovaných záujmov sa uplatňuje trojročné obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že politiky v oblasti iniciatívneho zverejňovania údajov z klinického skúšania, ktoré nedávno prijala agentúra, sú v rozpore s ustanoveniami týkajúcimi sa transparentnosti v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014(15) (nariadenie o klinickom skúšaní liekov) tým, že spoločnostiam umožňujú zostavovať údaje na základe potenciálneho ohrozenia obchodných záujmov; vyzýva agentúru, aby o tejto otázke podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

16.  s poľutovaním konštatuje, že agentúra uplatňuje príliš široký výklad pojmu obchodné informácie dôverného charakteru, ktorý zahŕňa zostavovanie kľúčových údajov o koncepcii a metódach skúšaní spoločnosťami, a žiada agentúru, aby náležite vykonávala ustanovenia nariadenia o klinickom skúšaní liekov predovšetkým v tom zmysle, že údaje z klinického skúšania sa nepovažujú za obchodné informácie dôverného charakteru;

17.  žiada agentúru, aby na svojej stránke zverejnila podrobné správy o vedeckom poradenstve, ktoré agentúra poskytla farmaceutickým spoločnostiam počas vývoja a predbežnej registrácie lieku, a to v čase povolenia klinického skúšania a v žiadnom prípade nie neskôr ako 12 mesiacov po skončení skúšania; konštatuje, že poradenstvo týkajúce sa plánov vývoja a predbežnej registrácie liekov, ktoré regulačné orgány poskytujú spoločnostiam, nemožno považovať za obchodné informácie dôverného charakteru vzhľadom na vyšší verejný záujem na ich zverejnení;

Vnútorný audit

18. berie na vedomie, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal poradenskú zákazku a následnú zákazku v súlade so svojím strategickým plánom auditov pre agentúru na roky 2012 – 2014 týkajúcu sa riadenia zainteresovaných strán a komunikácie;

19. berie na vedomie, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; ďalej berie na vedomie, že v reakcii na tieto nedostatky vedenie agentúry predložilo akčný plán; berie na vedomie, že týmito opatreniami sa IAS bude zaoberať v rámci najbližšej hĺbkovej analýzy rizík;

20. na základe správy IAS konštatuje, že jeho následná kontrola bola vykonaná prostredníctvom auditu jeho predchádzajúcich odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“ alebo „dôležité“ a prostredníctvom administratívnej kontroly stavu predchádzajúcich odporúčaní označených ako „dôležité“ alebo „žiaduce“; ďalej konštatuje, že následný audit odhalil, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené ani odporúčania s rozhodujúcim významom, ani „veľmi dôležité“ odporúčania;

21. berie na vedomie, že agentúra prijala súbor štandardov vnútornej kontroly, ktoré majú zaručiť nemennú úroveň vnútornej kontroly všetkých obchodných činností v agentúre, a na základe ktorých sa majú stanoviť pravidlá riadenia, ktoré musia všetky útvary dodržiavať pri riadení zdrojov;

Vnútorná kontrola

22. berie na vedomie, že od roku 2012 „overovacia kancelária“ agentúry vykonáva kontroly ex ante zamerané na významné záväzky, citlivé zákazky a zložité postupy verejného obstarávania, ak boli identifikované vyššie riziká; konštatuje, že v roku 2013 „overovacia kancelária“ nezaznamenala žiadne oneskorenia a že všetky transakcie sa overili pomocou kontrolných zoznamov v súlade s nariadeniami o rozpočtových pravidlách a chartou overujúceho úradníka;

23. berie na vedomie, že agentúra po ukončení série kontrol ex post v roku 2013 nezistila žiadne významné nedostatky vo svojej vnútornej kontrole;

24. berie na vedomie, že v roku 2013 funkcia vnútorného auditu agentúry vykonala audity vo viacerých oblastiach; konštatuje, že odporúčania vydané funkciou vnútorného auditu už boli čiastočne vykonané, pričom ďalšie sa vykonávajú;

o

o  o

25. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(16) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

2.2.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2102(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrol rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      konštatuje, že schválené rozpočtové prostriedky v pôvodnom rozpočte Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) na rok 2013 dosiahli celkovo 231 560 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 4,08 % v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2012 (222 489 000 EUR); konštatuje, že v roku 2013 sa zaviedol jeden opravný rozpočet s cieľom zohľadniť zvýšenie príjmov z poskytnutých služieb o 20 000 000 EUR, v dôsledku čoho predstavoval celkový rozpočet 251 560 000 EUR a dosiahlo sa zvýšenie oproti konečnému rozpočtu na rok 2012 (222 489 000 EUR) o 13,1 %; konštatuje, že ostávajúce výdavky sa pridelili na pokračujúci projekt zariaďovania nového sídla agentúry;

2.      konštatuje, že v roku 2013 tvorili 16,3 % (40 937 454 EUR) celkových zdrojov dostupných pre agentúru (251 560 000 EUR) príspevky z rozpočtu Únie (vrátane dôležitého a potrebného osobitného príspevku na znižovanie poplatkov za lieky na ojedinelé ochorenia vo výške 6 509 360 EUR); rád by zdôraznil, že táto suma predstavuje 0,027 % z celkového rozpočtu Únie;

3.      víta skutočnosť, že do konca roka 2013 sa obsadilo 583 zo 611 dostupných pracovných miest a že agentúra prijala 144 zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a pracovníkov zamestnaných prostredníctvom pracovnej agentúry; konštatuje, že v porovnaní s rokom 2012 sa znížila miera obsadenosti pracovných miest, ako aj podiel zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a pracovníkov zamestnaných prostredníctvom pracovnej agentúry; konštatuje, že agentúra prideľuje 81 % svojich ľudských zdrojov na operačné úlohy a že tento podiel sa v porovnaní so situáciou v roku 2012 mierne zvýšil; povzbudzuje agentúru, aby pokračovala v tomto smere;

4.      pripomína dôležitosť úlohy, ktorú agentúra zohráva pri ochrane a podpore verejného zdravia a zdravia zvierat tým, že posudzuje a kontroluje lieky na humánne a veterinárne použitie; víta každoročné vyhlásenia a politiku riešenia konfliktov záujmov, ktorú správna rada naposledy aktualizovala a schválila v marci 2012; nabáda agentúru, aby ešte viac posilnila svoju politiku v oblasti riadenia a riešenia konfliktov záujmov s cieľom zaručiť nezávislosť a transparentnosť vo všetkých oblastiach činnosti agentúry;

5.      víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa domnieva, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

6.      na základe dostupných faktov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

52

9

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

         Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 193.

(2)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 193.

(3)

          Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

          Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

          Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)

         Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

          Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

         Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 193.

(9)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 193.

(10)

        Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

        Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

        Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(13)

       Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

        Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 1).

(16)

   Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie