Postopek : 2014/2102(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0075/2015

Predložena besedila :

A8-0075/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.38
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0147

POROČILO     
PDF 195kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.704v02-00 A8-0075/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2102(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2102(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila(5), zlasti člena 68,193

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0075/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2102(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila(12), zlasti člena 68,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0075/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za zdravila takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2102(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0075/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za zdravila (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2013 znašal 251.560.000 EUR, kar je 13,07 % več kot leta 2012,

B.     ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je skupni prispevek Unije v proračun agencije v letu 2013 znašal 40.937.951 EUR (17,03 %), kar je 3,54 % manj kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

D.     ker agencija deluje prek mreže in usklajuje znanstvene vire, ki jih dajo na razpolago nacionalni organi, tako da zagotovi vrednotenje in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo,

1.      znova poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri varovanju in spodbujanju javnega zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorovanjem zdravil za humano ali veterinarsko uporabo;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

2.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s tremi pripombami iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“ oziroma „neizveden“, sprejeti popravljalni ukrepi, zato so sedaj v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 pripombe označene kot „zaključen“; ugotavlja tudi, da sta bila za šest pripomb iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 sprejeta dva popravljalna ukrepa in da sta dve pripombi zdaj označeni kot „zaključen“, tri kot „ni relevantno“, ena pa kot „se izvaja“;

3.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

-    je bil v letu 2013 potrjen njen računovodski sistem na področju neopredmetenih osnovnih sredstev, ki je povsem vključen v finančni in računovodski sistem agencije za globalno poslovanje in načrtovanje virov;

-    je v skladu s politiko agencije o navzkrižju interesov pogoj za sodelovanje posameznih pacientov, potrošnikov in strokovnjakov zdravstvene nege pri ocenjevanju posebnih proizvodov predložitev izjave o interesih;

-  je za izboljšanje komunikacije z državljani Unije agencija pred kratkim začela izvajati vrsto pobud, kot je objavljanje strateških dokumentov, vključno s povzetki za javnost, glavnimi točkami sej, glasili in letnimi poročili; v zvezi s tem je seznanjen tudi z razvojem komunikacijskih orodij IT, kot je „komunikacija o javnem zdravju”, v okviru katere se javnosti posredujejo najpomembnejše informacije o zdravilih, predvsem o varnosti njihove uporabe; v zvezi s tem spodbuja agencijo, naj organizira javne predstavitve o farmakovigilanci;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 96,76 %, stopnja izvrševanja plačil pa 83,49 %;

5.      ugotavlja, da 83 % proračuna agencije izhaja iz pristojbin industrije, kar pomeni postopno povečanje; poudarja, kako pomembna je popolna preglednost v zvezi s tem proračunskim vidikom, da bi se izognili tveganjem za pravice potrošnikov ali za ugled agencije;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.      ugotavlja, da Računsko sodišče pri letni reviziji ni našlo večjih težav v zvezi s stopnjo prenosov v letu 2013; je seznanjen, da je agencija upoštevala načelo enoletnosti in pravočasnega izvrševanja proračuna;

Prerazporeditve

7.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      je seznanjen s tem, da je agencija v letu 2013 s postopkom oddaje javnih naročil sklenila 30 novih pogodb o izvajanju javnih naročil, pri čemer so vse presegale vrednost 25.000 EUR, medtem ko je v letu 2012 sklenila 43 tovrstnih pogodb, v letu 2011 pa 28; ugotavlja, da je skupna vrednost novih pogodb 36.789.410 EUR;

9.      pozdravlja dejstvo, da je bilo do izteka leta 2013 zasedenih 583 od 611 delovnih mest in da je agencija zaposlovala 144 pogodbenih uslužbencev, napotenih nacionalnih strokovnjakov in uslužbencev, zaposlenih prek agencij za zaposlovanje; ugotavlja, da se je stopnja zasedenosti delovnih mest v primerjavi z letom 2012 zmanjšala, podobno kot delež pogodbenih uslužbencev, napotenih nacionalnih strokovnjakov in uslužbencev, zaposlenih prek agencij za zaposlovanje; ugotavlja še, da 81 % vseh človeških virov agencije izvaja operativne naloge in da se je ta delež v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

10.    ugotavlja, da se je agencija soočila z določeno polemiko, povezano s številnimi primeri postopkov zaposlovanja v preteklosti; poziva agencijo, naj vedno zagotovi popolno preglednost in pojasnilo v zvezi s postopki zaposlovanja;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.    je seznanjen s trditvami agencije, da je v letu 2014 pregledala merila preglednosti za partnerske organizacije, organizacije pacientov, organizacije zdravstvenega varstva ter potrošniške organizacije, da bi povečala preglednost financiranja; je seznanjen tudi s sprejetjem dokumenta, ki vsebuje podrobna merila za ocenjevanje finančnih podatkov organizacij pacientov, potrošnikov ter zdravstvenih delavcev; ugotavlja tudi, da se ta dokument uporablja za ocenjevanje, ali so organizacije upravičene sodelovati v dialogu z agencijo; opozarja, da dokument navaja tudi, da morajo organizacije ob začetku sej, s katerimi se začne dialog, navesti morebitna navzkrižja interesov; z obžalovanjem ugotavlja, da se je obdobje mirovanja skrajšalo s petih na tri leta; poleg tega z obžalovanjem ugotavlja, da je bilo ohranjeno samovoljno razlikovanje med neposrednimi in posrednimi navzkrižji interesov; poziva agencijo, naj v svoje delo prav tako uvede seznam organizacij bolnikov in ga objavi na svojem spletnem mestu ter ga poveže z navedbami virov financiranja teh organizacij, da bi povečala preglednost;

12.    ugotavlja, da je agencija upoštevala priporočilo organa za podelitev razrešnice, da poseben del svojega letnega poročila o dejavnostih nameni preprečevanju in obvladovanju navzkrižij interesov;

13.    ugotavlja, da je upravni odbor agencije podprl spremenjeno politiko obravnave navzkrižja interesov med člani znanstvenih odborov in strokovnjaki; z zadovoljstvom ugotavlja, da je ta politika začela veljati 30. januarja 2015; obžaluje, da glavne vrzeli, kot je razlikovanje med neposrednimi in posrednimi navzkrižji interesov, ostajajo, pri čemer agencija predvsem upošteva neposredna navzkrižja interesov; spodbuja agencijo, naj učinkovito obravnava to vprašanje; ugotavlja, da bo agencija elektronski obrazec za izjavo o interesih in postopkovne smernice dokončno oblikovala v letu 2014; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih, takoj ko bodo na voljo;

14.    pozdravlja, da spremenjena politika vsebuje boljše razlikovanje prijavljenih interesov: oseba z izvršno ali vodstveno vlogo pri razvoju zdravila med prejšnjo zaposlitvijo ima doživljenjsko prepoved sodelovanja z zadevnim podjetjem ali v zvezi z zadevnim zdravilom, za večino prijavljenih interesov pa je predvideno triletno obdobje mirovanja;

15.    obžaluje, da so politike o proaktivnem objavljanju podatkov iz kliničnega preskušanja, ki jih je nedavno sprejela agencija, v nasprotju z določbami Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(15) (uredba o kliničnem preskušanju) o kliničnem preskušanju glede preglednosti, saj podjetjem omogočajo, da podatke pripravljajo na podlagi morebitnega ogrožanja poslovnih interesov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o tem;

16.    z obžalovanjem ugotavlja, da je razumevanje agencije, kaj predstavlja poslovne zaupne informacije, veliko preširoko in vključuje podjetja, ki pripravljajo ključne podatke glede zasnove in metod preskusa, in poziva agencijo, naj ustrezno izvede določbe uredbe o kliničnem preskušanju, zlasti v zvezi s podatki kliničnih preskusov, ki ne bi smeli veljati za poslovne zaupne informacije;

17.    poziva agencijo, naj ob odobritvi preskušanja, v vsakem primeru pa ne kasneje kot 12 mesecev po koncu preskušanja, na svojem spletnem mestu objavi podrobna poročila o znanstvenih nasvetih, ki jih agencija posreduje farmacevtskim podjetjem med razvojem zdravila in postopkom predregistracije; je seznanjen s tem, da nasvetov, ki so jih regulatorji dali podjetjem v zvezi z razvojem zdravil in predregistracijo, ni mogoče šteti za poslovne zaupne informacije, saj je prisoten prednosten javni interes za razkritje;

Notranja revizija

18.    potrjuje, da je služba Komisije za notranjo revizijo v skladu s svojim strateškim revizijskim načrtom za agencijo v obdobju 2012–2014 leta 2013 opravila posvetovanje o upravljanju deležnikov in komunikaciji z njimi ter se zavezala k nadaljnjemu spremljanju;

19.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja opredelila nekatere postopke z velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot neobstoječe ali nezadostne; ugotavlja tudi, da je uprava agencije v odziv na odkrite pomanjkljivosti predložila akcijski načrt; potrjuje, da se bo služba za notranjo revizijo med naslednjo poglobljeno analizo tveganja ponovno posvetila tem ukrepom;

20.    na podlagi poročila službe za notranjo revizijo ugotavlja, da je nadaljnja obravnava potekala z revizijo prejšnjih priporočil, ki so bila označena kot „zelo pomembna” in „pomembna”, in s pregledom dokumentacije o stanju prejšnjih priporočil, označenih kot „pomembna” ali „zaželena”; ugotavlja tudi, da se je pri nadaljnji obravnavi izkazalo, da 31. decembra 2013 ni bilo odprtih „kritičnih” ali „zelo pomembnih” priporočil;

21.    je seznanjen, da je agencija sprejela niz standardov notranje kontrole, ki so namenjeni zagotavljanju dosledne ravni notranje kontrole nad vsemi poslovnimi dejavnostmi v vsej agenciji in ki opredeljujejo pravila upravljanja, ki jih morajo vse službe upoštevati pri svojem upravljanju virov;

Notranje kontrole

22.    potrjuje, da od leta 2012 oddelek agencije za preverjanje opravlja predhodne kontrole, pri katerih se osredotoča na pomembne obveznosti, občutljive pogodbe in kompleksne postopke javnih naročil, pri katerih je bilo opredeljeno večje tveganje; ugotavlja, da oddelek v letu 2013 ni poročal o zamudah in da so bile vse transakcije preverjene na podlagi seznamov, v skladu s finančnimi predpisi in listino uradnika, zadolženega za preverjanje;

23.    je seznanjen s tem, da agencija, potem ko je v letu 2013 izvedla vrsto predhodnih kontrol, ni našla bistvenih pomanjkljivosti v notranji kontroli;

24.    potrjuje, da je oddelek agencije za notranjo revizijo v letu 2013 opravil revizije na več področjih; ugotavlja, da so priporočila, ki jih je podal oddelek za notranjo revizijo, že bila delno obravnavana, medtem ko se druga izvajajo;

o

o   o

25.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(16) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

2.2.2015

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2102(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      ugotavlja, da so odobrena sredstva v prvotnem proračunu Evropske agencije za zdravila (v nadaljevanju: agencija) za leto 2013 znašala skupaj 231.560.000 EUR, kar je za 4,08 % več kot v prvotnem proračunu za leto 2012 (222.489.000); ugotavlja, da je v letu 2013 zaradi povečanja prihodkov iz opravljenih storitev v višini 20.000.000 EUR prišlo do spremembe proračuna, tako da je skupni proračun znašal 251.560.000 EUR, kar je za 13,1 % več kot končni proračun za leto 2012 (222.489.000 EUR); ugotavlja, da so bili odhodki, s katerimi se je proračun uravnotežil, dodeljeni potekajočemu projektu opremljanja novega sedeža agencije;

2.      ugotavlja, da je bilo v letu 2013 od skupnih sredstev v višini 251.560.000 EUR, ki so bila na voljo agenciji, 16,3 % (40.937.454 EUR) zagotovljenih iz proračuna EU (vključno s pomembnim in bistvenim posebnim prispevkom za zmanjšanje pristojbin za zdravila sirote v znesku 6.509.360 EUR); želi poudariti, da gre pri tem znesku za 0,027 % celotnega proračuna Unije;

3.      pozdravlja dejstvo, da je bilo do izteka leta 2013 zasedenih 583 od 611 delovnih mest in da je agencija zaposlovala 144 pogodbenih uslužbencev, napotenih nacionalnih strokovnjakov in uslužbencev, zaposlenih prek agencij za zaposlovanje; ugotavlja, da se je stopnja zasedenosti delovnih mest v primerjavi z letom 2012 zmanjšala, podobno kot delež pogodbenih uslužbencev, napotenih nacionalnih strokovnjakov in uslužbencev, zaposlenih prek agencij za zaposlovanje; ugotavlja še, da 81 % vseh človeških virov agencije izvaja operativne naloge in da se je ta delež v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal; spodbuja agencijo, naj še naprej napreduje po tej poti;

4.      znova poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri varovanju in spodbujanju javnega zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorovanjem zdravil za humano ali veterinarsko uporabo; pozdravlja letne izjave in pravilnik za obravnavanje navzkrižja interesov, ki ga je upravni odbor nazadnje posodobil in sprejel marca 2012, ter poziva agencijo, naj dodatno okrepi politiko upravljanja in obravnavanja navzkrižij interesov, da bi zagotovila neodvisnost in preglednost na vseh svojih delovnih področjih;

5.      pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

6.      na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila podeli razrešnica glede izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2013.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

9

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 193.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 193.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 193.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 193.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in o razveljavitvi Uredbe 2001/20/ES (UL L 158, 27.5.2014, str. 1).

(16)

   Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo