Процедура : 2014/2100(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2015

Внесени текстове :

A8-0076/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.46
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0155

ДОКЛАД     
PDF 210kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.701v02-00 A8-0076/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година

(2014/2100(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година

(2014/2100(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(5), и по-специално член 14 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0076/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година

(2014/2100(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(12), и по-специално член 14 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0076/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година

(2014/2100(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0076/2015),

А. като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 17 682 338 EUR, което представлява увеличение с 4,50% спрямо 2012 г.,

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 15 614 775 EUR, което представлява намаление с 3,77% спрямо 2012 г.,

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Г.  като има предвид, че Агенцията е натоварена със задачата да събира и разпространява информация относно приоритетите на отделните държави и на Съюза в областта на безопасността и здравето при работа, да подпомага националните организации и организациите на Съюза, които се занимават с формулиране и осъществяване на политики, и да предоставя информация за превантивните дейности,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „предстоящи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата за 2013 г. двата коментари са маркирани като „завършени“; освен това отбелязва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., е предприето едно корективно действие и че съответният коментар сега е маркиран като „завършен“, а другият – като „текущ“;

2.  установява въз основа на информация от Агенцията, че:

-    споразумението с Кралство Испания относно седалището на Агенцията е било успешно сключено през септември 2013 г.;

-    информацията относно въздействието на неговата дейност върху гражданите на Съюза е осигурена на уебсайта на Агенцията чрез публикуването на общи оценки на Агенцията, годишния доклад, годишния отчет за дейността на директора, както и анализа и оценката на отчета за дейността от съвета;

   -   по-специално, бяха направени значителни подобрения в изпълнението на годишната работна програма, описването на основаното на дейности бюджетиране през 2013 г. и въпросите, свързани с набирането на персонал и заплатите;

Бюджет и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 98,94% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 70,19%;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения е високо в размер на 601 426 EUR (30%) за дял II (административни разходи) и 3 693 549 EUR (46%) за дял III (оперативни разходи);

5.  отбелязва, че причината за високото равнище на преносите за дял II е планираното закупуване на стоки и услуги в края на годината във връзка с преместването на Агенцията в нейните нови помещения, както и подновяването на годишните договори за ИТ услуги; освен това отбелязва, че високото равнище на преносите за дял III се дължи главно на многогодишния характер на стартираните през 2013 г. големи проекти;

Трансфери

6.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността, както и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в годишния одитен доклад на Сметната палата;

8.  отбелязва, че в своя годишен одитен доклад за 2013 г. Сметната палата не е направила забележки относно процедурите за набиране на персонал на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.   установява въз основа на информация от Агенцията, че нейният Управителен съвет е приел политиката на Агенцията относно конфликтите на интереси през ноември 2014 г.; освен това отбелязва, че политиката съдържа разпоредби относно публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на директора и членовете на висшето ръководство; отбелязва, че повечето от тези документи са публично достъпни; настоятелно призовава Агенцията да предостави досие с резултатите от всички случаи на конфликти на интереси до края на септември 2015 г.; отбелязва със загриженост, че задължението за публикуване на автобиографиите и декларациите за интереси не се прилага за експертите; призовава Агенцията да разшири това задължение, така че то да обхваща и експертите;

10.  изисква от Агенцията да приеме всеобхватни политики за управление на ситуации на конфликт на интереси, като например освобождаване на длъжностното лице от съответния интерес, неучастие на длъжностното лице в съответния процес на вземане на решение, ограничаване на достъпа на съответното длъжностно лице до определена информация, промяна на задълженията на длъжностното лице или оставка на длъжностното лице;

11.  отбелязва, че съществуващите процедури за предотвратяване на конфликтите на интереси за персонала на Агенцията са в процес на преразглеждане, който ще приключи през 2015 г.; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от това преразглеждане веднага след приключването му;

Вътрешен контрол

12. отбелязва, че през 2013 г. 100% от бюджета на Агенцията е обхванат от предварителните проверки;

Вътрешен одит

13. установява въз основа на информация от Агенцията, че през 2012 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила задълбочена оценка на риска и е представила своя окончателен стратегически план за одит за периода 2013 – 2015 г., който е бил одобрен от директора и Управителния съвет на Агенцията;

14. отбелязва, че Службата за вътрешен одит също така е извършила одит относно докладването / градивните елементи от декларацията за достоверност, в резултат на което една препоръка е оценена като „много важна“, а седем – като „важни“; отбелязва, че Агенцията е представила план за действие, насочен към смекчаване на посочените слабости, който е бил одобрен от Службата за вътрешен одит;

15. отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки и е стигнала до заключението, че няма неизпълнени критични препоръки, че една „много важна“ препоръка е приключена и че втората „много важна“ препоръка е в процес на изпълнение;

Други коментари

16.  отбелязва, че 2013 г. беше последната година от стратегията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода 2009 – 2013 г.; оценява постигнатото от Агенцията през този период и по-специално разпространението на онлайн интерактивни инструменти за МСП в областта на управлението на безопасността на работното място и рисковете за здравето; отбелязва приемането на нова многогодишна стратегическа програма на Агенцията за периода 2014 – 2020 г.;

17.  приветства преместването на Агенцията в нейните нови помещения на 1 януари 2014 г. и отбелязва значителното намаление на разходите за наем след сключването на споразумение относно седалището с испанските органи.

o

o   o

18. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

30.1.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година

(2014/2100(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2013 година за законосъобразни и редовни, а финансовото ѝ състояние към 31 декември 2013 г. за вярно представено;

2.  отбелязва, че 2013 г. беше последната година от стратегията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода 2009 – 2013 г.; оценява постигнатото от Агенцията през този период и по-специално разпространението на онлайн интерактивни инструменти за МСП в областта на управлението на безопасността на работното място и рисковете за здравето; отбелязва приемането на нова многогодишна стратегическа програма на Агенцията за периода 2014 – 2020 г.;

3.  потвърждава високото равнище на изпълнение на бюджета (99%) през 2013 г., което показва своевременно поемане на задължения; отбелязва обаче високото равнище на преносите за дял ІІ (30%) и дял ІІІ (46%); приема за сведение обяснението на Палатата за преносите, потвърдено от Агенцията, и отбелязва, че не е имало неочаквани преноси;

4.  приветства изпълнените от Агенцията корективни действия, свързани с коментари от Палатата от предходни години, и по-специално значителните подобрение в изпълнението на годишната работна програма, описването на основаното на дейности бюджетиране през 2013 г. и набирането на персонал и заплатите;

5.  приветства преместването на Агенцията в нейните нови помещения на 1 януари 2014 г. и отбелязва значителното намаление на разходите за наем след сключването на споразумение относно седалището с испанските органи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация