Postopek : 2014/2100(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0076/2015

Predložena besedila :

A8-0076/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.46
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0155

POROČILO     
PDF 182kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.701v02-00 A8-0076/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013

(2014/2100(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013

(2014/2100(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013 z odgovorom agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(5), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0076/2015),

1.      podeli razrešnico direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013

(2014/2100(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013 z odgovorom agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(12), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0076/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013,

(2014/2100(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0076/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 17.682.338 EUR, kar je predstavljalo 4,50-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2012,

B.     ker je v proračunskem letu 2013 prispevek Unije v proračun agencije znašal 15.614.775 EUR, kar je 3,77 % manj kot v letu 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

D.     ker so naloge agencije zbiranje in razširjanje informacij o prednostnih nalogah držav članic in Unije na področju zdravja in varnosti pri delu, podpiranje organizacij držav članic in Unije, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politike, ter zagotavljanje informacij o preventivnih ukrepih,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki sta bili v poročilu iz leta 2012 označeni z „se izvaja“ oziroma „neizveden“, sprejeta popravljalna ukrepa, zato sta sedaj v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 obe pripombi označeni z „zaključen“; ugotavlja tudi, da je bil v povezavi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 sprejet en popravni ukrep in da je ena pripomba zdaj označena z „zaključeno“, druga pa z „se izvaja“;

2.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

–   je bil sporazum s Kraljevino Španijo glede sedeža agencije uspešno zaključen septembra 2013;

–   se informacije o vplivu dejavnosti agencije na državljane Unije posredujejo na spletišču agencije z objavljanjem splošnih ocen agencije, letnega poročila, letnega poročila o dejavnostih agencije, ki ga pripravi direktorica, in analiz ter ocen poročil o dejavnostih, ki ga pripravi upravni odbor;

   –   so bile storjene zlasti opazne izboljšave pri izvajanju letnega delovnega programa, pripravi seznama dejavnosti, ki temeljijo na pripravi proračuna za leto 2013, ter vprašanjih, ki se nanašajo na zaposlovanje in plače;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,94 %, stopnja izvrševanja plačil pa 70,19 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.      z zaskrbljenostjo opaža, da je bila raven prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka, saj je za naslov II (upravni odhodki) znašala 601.426 EUR (30 %), za naslov III (operativni odhodki) pa 3.693.549 EUR (46 %);

5.      ugotavlja, da je bila visoka raven prenosov v naslovu II posledica načrtovanega nakupa blaga in storitev konec leta, povezanega s selitvijo agencije v nove prostore, ter obnovitve letnih pogodb za informacijsko tehnologijo; poleg tega ugotavlja, da je bila visoka stopnja načrtovanih prenosov v naslovu III zlasti posledica večletne narave velikih projektov, ki so se začeli izvajati leta 2013;

Prerazporeditve

6.      ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta raven in narava prerazporeditev v letu 2013 ostali skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2013 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.      na podlagi izjav agencije ugotavlja, da je upravni odbor novembra 2014 sprejel politiko agencije o navzkrižju interesov; poleg tega ugotavlja, da politika vključuje določbe, ki zadevajo objavo življenjepisov in izjav o interesih direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev; ugotavlja, da je večina teh dokumentov javno dostopnih; poziva agencijo, naj do konca septembra 2015 posreduje podatke o tem, kako je rešila vse dosedanje primere navzkrižja interesov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da strokovnjakom ni treba objaviti življenjepisov in izjav o interesih; agencijo poziva, naj to obveznost uvede tudi zanje;

10.    poziva agencijo, naj sprejme celovito politiko za obvladovanje situacij v zvezi z navzkrižjem interesov, kot so: javni uradnik se odreče svojim interesom, javni uradnik se odreče udeležbi v spornem postopku odločanja, dostop javnega uradnika do določenih informacij je omejen, javnemu uradniku se dodelijo druge naloge ali pa odstopi s svojega položaja;

11.    ugotavlja, da trenutno poteka revizija postopkov za preprečevanje navzkrižja interesov zaposlenih v agenciji, ki bo končana leta 2015; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih revizije, takoj ko bo dokončana;

Notranje kontrole

12.    ugotavlja, da so bila leta 2013 za ves proračun agencije opravljena predhodna preverjanja;

Notranja revizija

13.    je seznanjen z navedbami agencije, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2012 izvedla poglobljeno oceno tveganj in predložila svoj končni strateški revizijski načrt za obdobje 2013–2015, ki sta ga potrdila direktorica agencije in njen upravni odbor;

14.    je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo „poročanja/sestavnih elementov izjave o zanesljivosti“, katere rezultat je bilo eno zelo pomembno priporočilo in sedem pomembnih priporočil; ugotavlja, da je agencija predložila akcijski načrt, katerega cilj je odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti, kar je služba Komisije za notranjo revizijo odobrila;

15.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila preverjanje svojih predhodnih priporočil in ugotovila, da nobeno kritično priporočilo ni odprto, da je bilo eno zelo pomembno priporočilo zaključeno in da je izvajanje drugega zelo pomembnega priporočila na pravi poti;

Druge pripombe

16.    ugotavlja, da je bilo leto 2013 zadnje leto izvajanja strategije EU-OSHA za obdobje 2009–2013; želi pohvaliti dosežke agencije v tem obdobju, zlasti spodbujanje spletnih interaktivnih orodij za mala in srednja podjetja na področju upravljanja zdravja in varnosti pri delu; je seznanjen s sprejetjem novega večletnega strateškega programa agencije za obdobje 2014–2020;

17.    pozdravlja dejstvo, da se je agencija 1. januarja 2014 končno preselila v nove prostore, in ugotavlja, da so se stroški najemnine zelo zmanjšali, potem ko je bil s španskimi organi dosežen sporazum o sedežu;

o

o       o

18.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

30.1.2015

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013

(2014/2100(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2013, zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2013 pošteno predstavljen;

2.      ugotavlja, da je bilo leto 2013 zadnje leto izvajanja strategije EU-OSHA za obdobje 2009–2013; želi pohvaliti dosežke agencije v tem obdobju, zlasti spodbujanje spletnih interaktivnih orodij za mala in srednja podjetja na področju upravljanja zdravja in varnosti pri delu; je seznanjen s sprejetjem novega večletnega strateškega programa agencije za obdobje 2014–2020;

3.      je seznanjen z visoko stopnjo izvrševanja proračuna (99 %) v letu 2013, kar kaže na to, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; vendar je seznanjen z visoko stopnjo prenosa v naslovih II (30 %) in III (46 %); je seznanjen z obrazložitvijo Računskega sodišča glede prenosa, kar je potrdila tudi agencija, in ugotavlja, da ni bil nepredviden;

4.      pozdravlja popravne ukrepe, ki jih je agencija izvedla na podlagi pripomb Računskega sodišča iz prejšnjih let, zlasti opazne izboljšave pri izvajanju letnega delovnega programa, pripravo seznama dejavnosti, ki temeljijo na pripravi proračuna za leto 2013, ter vprašanja, ki se nanašajo na zaposlovanje in plače;

5.      pozdravlja dejstvo, da se je agencija 1. januarja 2014 končno preselila v nove prostore, in ugotavlja, da so se stroški najemnine zelo zmanjšali, potem ko je bil s španskimi organi dosežen sporazum o sedežu.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 340.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 340.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 340.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 340.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo