Процедура : 2014/2125(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2015

Внесени текстове :

A8-0077/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.37
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0146

ДОКЛАД     
PDF 205kWORD 102k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(5), и по-специално член 21 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегирания регламент (ЕС, Евратом) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0077/2015),

1.      отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на директора на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(12), и по-специално член 21 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегирания регламент (ЕС, Евратом) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0077/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския институт за технологии и иновации са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      отлага приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0077/2015),

А.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския институт за иновации и технологии („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 142 197 740 EUR бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение от 47,05% спрямо 2012 г., и 98 760 073 EUR бюджетни кредити за плащания,

Б.     като има предвид, че според финансовите отчети на Института общата вноска на Съюза в бюджета на Института за 2013 г. възлиза на 93 462 181 EUR, което представлява увеличение от 36,05% спрямо 2012 г.,

В.     като има предвид декларацията на Сметната палата в доклада ѝ относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии („доклада на Сметната Палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни, но че не е могла да получи достатъчни и подходящи одитни доказателства относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети коригиращи действия и той е отбелязан като „завършен“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; освен това отбелязва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., е предприето едно коригиращо действие по отношение на единия от тях, като той сега е отбелязан като „завършен“, а за втория е отбелязано „не е приложимо“;

2.      потвърждава въз основа на информация от Института, че:

-  той е предоставил усъвършенствани инструкции на сертифициращите одитори и през юни 2013 г. е изпратил актуализираните инструкции на Общностите на знанието и иновациите (ОЗИ), които получават безвъзмездната финансова помощ, предоставяна от Института; отбелязва, че усъвършенстваните инструкции следва да доведат до повишаване на равнището на увереност, получавано от одитните сертификати;

-  са били прилагани количествени целеви нива в насоките за ОЗИ, които са били преразгледани през 2013 г. и 2014 г. за по-нататъшно подобряване на качеството на планиране и отчитане от страна на ОЗИ;

-  последващите одити на Споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от 2010 г. са довели до събиране на всички суми, изплатени недължимо от Института;

-  структурата за вътрешен одит на Института прави преглед на политиките за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и се очаква да влязат в действие преразгледани версии на Кодекса на поведение на служителите на Института и на Управителния съвет на Института; отбелязва, че Институтът ще въведе политика членовете на Управителния съвет на Института и на висшето ръководство да публикуват своите декларации за интереси; призовава Института спешно да изпълни това и да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от предприетите мерки;

-  информацията за въздействието на дейностите на Института върху гражданите на Съюза е предоставена на неговия уебсайт и е станала по-достъпна чрез използването на социалните медии, както и чрез публикуването на годишния отчет на дейността на Института и на резултатите от неговата дейност;

Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

3.      е дълбоко загрижен от факта, че за втора поредна година Сметната палата установява липсва достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите за безвъзмездна помощ на Института; отбелязва, че за около 87% от заявените от бенефициентите разходи, свързани с тази помощ, съществуват сертификати от независими одиторски дружества, наети от самите бенефициенти и техните партньори; изразява съжаление, че независимо от продължаващите усилия на Института за извършване на ефективни предварителни проверки и предоставяне на по-добри насоки на независимите одиторски дружества, Сметната палата е установила, че качеството им е недостатъчно и че работата им като цяло се нуждае от по-нататъшно подобрение; призовава Института да разгледа този въпрос и да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия до 1 септември 2015 г.;

4.      отбелязва, че за да разполага с второ равнище на увереност относно законосъобразността и редовността на операциите с безвъзмездна финансова помощ, Институтът е сключил договор с независимо одиторско дружество за извършването на допълнителни последващи проверки за тези операции; отбелязва освен това, че одитираните декларации за разходи съответстват на 29% от общия размер на операциите с безвъзмездна финансова помощ през 2013 г.; изразява съжаление, че резултатите от последващите проверки са потвърдили, че предварителните проверки все още не са изцяло ефективни; изразява загриженост във връзка с решението, взето от Института по повод на констатираните в последващите проверки грешки, през 2014 г. да събере 3% от одитираната безвъзмездна финансова помощ от 2012 г. призовава Института да подобри ефективността на предварителните проверки и да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия до 1 септември 2015 г.;

5.      посочва със загриженост, че плащания по отношение на два рамкови договора, сключени през 2010 г. и 2012 г. чрез процедура на договаряне и възлизащи на 770 000 EUR, са били нередовни, тъй като одитът е показал, че използването на процедура на договаряне не е било основателно; призовава Института да подобри вътрешните си процедури по отношение на възлагане на обществени поръчки и да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия до 1 септември 2015 г.;

6.      посочва със загриженост, че комбинираният процент грешки, свързан с предоставянето на безвъзмездна помощ и плащанията по рамкови договори е между 2% и 3% от общия размер на разходите за 2013 г.;

Становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

7.      отбелязва, че според Сметната палата, с изключение на описаните по-горе въпроси, операциите, свързани с годишните отчети за 2013 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

8.      изразява съжаление, че според доклада на Сметната палата допълнителните дейности на ОЗИ като бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ на Института няма да бъдат одитирани преди 2015 г.; изразява загриженост, че по време на одита Сметната палата не е разполагала с подходящи одитни доказателства, че финансирането от Института не надвишава допустимия таван от 25% от общия размер на разходите на ОЗИ; призовава Института да информира органа по освобождаване от отговорност изпълнението на бюджета за положението с гореспоменатия одит до 1 септември 2015 г.;

Бюджетно и финансово управление

9.      отбелязва, че според окончателните отчети на Института усилията му за мониторинг на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 96,97% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 96,86%;

10.    отбелязва със загриженост обаче, че степента на усвояване на бюджета по дял І (разходи за персонала) е ниска – 74%; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че това е свързано предимно с високото текучество на персонала и с факта, че все още не е бил приет правилникът за актуализиране на заплатите; призовава Института в тази връзка ефективно да преразгледа политиката си по отношение на персонала с цел предотвратяване на високото текучество;

Поети задължения и преноси

11.    отбелязва със загриженост, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) и възлиза на 193 420 EUR (24%); потвърждава, че тези преноси засягат предимно фактури, които не са били получени, и текущи проекти за ИТ; посочва със загриженост, че Институтът не е усвоил 29% от бюджетните кредити, за които е поето задължение, пренесени от 2012 г. за 2013 г, което в голяма степен се дължи на завишени разходи за заседание на Управителния съвет;

12.    е разтревожен от относително ниската степен на изпълнение от 82% по дял ІІІ (оперативни разходи), по който Институтът е заявил 34 078 025 EUR за безвъзмездна финансова помощ за ОЗИ; приема за сведение, че ниската степен на изпълнение се дължи на факта, че ОЗИ не са усвоили изцяло предоставеното финансиране за дейности през 2012 г.; призовава Института да информира органа по освобождаване от отговорност относно действията, които ще предприеме за увеличаване на способността за усвояване на ОЗИ до 1 септември 2015 г.;

Вътрешен одит

13.    отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Института неговата структура за вътрешен одит остава вакантна след 31 декември 2012 г. и назначаването на нов вътрешен одитор на Института е продължило по-дълго от очакваното, тъй като обявлението за свободна длъжност и трябвало да бъде публикувано повторно, поради недостатъчен брой на подходящи кандидати; приема за сведение, че новият вътрешен одитор е бил назначен на 1 януари 2014 г. и че поради това няма одит на структурата за вътрешен одит за 2013 г.;

14.    констатира, че според отчета на Института, за периода между напускането на предходния вътрешен одитор и назначаването на новия, Институтът решава да сформира одитен комитет на Управителния съвет, който да предоставя подкрепа на Управителния съвет за повишаване на качеството на последващите действия и изпълнението на одитните препоръки, цялата отговорност за който се носи от директора на Института;

15.    отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията проследява състоянието на изпълнението на приетите препоръки от „Ограничения преглед на управлението на безвъзмездната помощ – подготовка на годишните споразумения за безвъзмездна помощ“ в Института; отбелязва освен това, че този ограничен преглед е довел до формулирането на шест препоръки, една от които е била определена като „критична“, а четири като „много важни“ и че Институтът е отговорил на шестте препоръки с подробен план за действие, включващ 25 действия, от които 13 е трябвало да бъдат изпълнени до 31 август 2013 г. или преди това, а 10 да бъдат готови за преглед до тази дата;

16.    изразява съжаление, че след като СВО е направила документна проверка за проследяване на изпълнението на тези десет действия, на 24 септември 2013 г. нейните заключения са или че степента на изпълнение е недостатъчна, или че са необходими допълнителни проверки на място за потвърждаване на изпълнението на практика; приема за сведение, че впоследствие Институтът е преформулирал някои от действията и преразгледал свързаните с тях срокове в отговор на коментарите на СВО;

17.    е загрижен от заключенията на СВО в нейния доклад за проследяване, в който се подчертава рискът Институтът да не успее да изпълни всички действия навреме, по-специално действията, които трябва да бъдат завършени през второто тримесечие на 2014 г.; счита забавянията за недопустими, като се има предвид, че според СВО забавянето на изпълнението ще изложи организацията на още по-голям риск;

18.    признава усилията на Института за провеждане на мониторинг на предварителните проверки, с цел получаване на достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с безвъзмездната финансова помощ;

19.    призовава Института да предостави на органа по освобождаване от отговорност подробен доклад за изпълнението на препоръките на СВО, както и за действията, предприети по отношение на препоръките на структурата за вътрешен одит на Института до 1 септември 2015 г.;

o

o   o

20.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … май 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.184.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.184.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.184.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.184.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация