Procedūra : 2014/2125(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0077/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0077/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.37
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0146

ZIŅOJUMS     
PDF 180kWORD 93k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0077/2015),

1.      atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram par Institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi(10), un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0077/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      atliek Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0077/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (turpmāk „Institūts”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 142 197 740 saistību apropriācijās, kas ir par 47,05 % vairāk nekā 2012. gadā, un EUR 98 760 073 maksājumu apropriācijās;

B.     tā kā saskaņā ar Institūta finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums tā 2013. gada budžetā bija EUR 93 462 181, kas ir par 36,05 % vairāk nekā 2012. gadā;

C.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Institūta gada pārskati ir ticami, taču tai neizdevās iegūt pietiekami pārliecinošus revīzijas pierādījumus par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      iepazīstoties ar Revīzijas palātas ziņojumu, secina, ka saistībā ar vienu Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā formulēto komentāru, par kuru 2012. gada ziņojumā norādīts, ka ieviešana ir sākta, ir veikti koriģējoši pasākumi un 2013. gada ziņojumā attiecībā uz šo komentāru ir norāde „ieviests”; turklāt ņem vērā, ka attiecībā uz diviem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem ir veikts viens koriģējošs pasākums un pēdējā ziņojumā attiecībā uz vienu no tiem ir norādīts, ka tas ir ieviests, bet attiecībā uz otru — ka ieviešana uz to neattiecas;

2.      saskaņā ar Institūta sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka:

- tas ir uzlabojis apliecinājumu sagatavojošiem revidentiem paredzētos norādījumus un 2013. gada jūnijā par atjauninātajiem norādījumiem paziņojis „Zināšanu un inovācijas kopienām” (ZIK), kas ir Institūta dotāciju saņēmēji; norāda, ka uzlabotajiem norādījumiem būtu jāpaaugstina revīzijas apliecinājumu ticamības līmenis;

- pamatnostādnēs, kas tika izstrādātas ZIK vajadzībām, tika ieviesti skaitļos izsakāmi mērķi, kurus 2013. un 2014. gadā pārskatīja, lai turpinātu uzlabot ZIK plānošanas un ziņošanas kvalitāti;

- pēc ex post pārbaužu veikšanas par 2010. gada dotāciju nolīguma īstenošanu tika atgūtas visas Institūta nepamatoti izmaksātās summas;

- Institūta iekšējās revīzijas struktūra pārskata politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, un ir paredzams īstenot pārskatītos rīcības kodeksus Institūta darbiniekiem un valdes locekļiem; norāda, ka Institūts attiecībā uz valdes locekļiem un vadošajiem darbiniekiem ieviesīs politiku, kas paredz interešu deklarāciju publicēšanu; aicina Institūtu steidzami atrisināt šo jautājumu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veikto pasākumu rezultātiem;

- informācija par Institūta darbību ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem tiek sniegta tā tīmekļa vietnē un ir padarīta pieejamāka, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, kā arī publicējot gada darbības pārskatu un darba rezultātus;

Pamatojums atzinumam ar iebildi par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

3.      pauž nopietnas bažas par to, ka jau otro gadu pēc kārtas Revīzijas palāta nav guvusi pamatotu pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību; norāda, ka aptuveni 87 % no saņēmēju pieprasītajiem dotāciju izdevumiem pamato apliecinājumi, kurus sniegušas pašu saņēmēju un to partneru nolīgtas neatkarīgas revidentu komercsabiedrības; pauž nožēlu par to, ka, lai gan Institūts turpināja pielikt pūles efektīvu ex ante pārbaužu īstenošanai un labāku norādījumu sniegšanai neatkarīgām revidentu komercsabiedrībām, Revīzijas palāta konstatēja, ka to kvalitāte ir nepietiekama, un atzīmēja, ka joprojām ir iespējams uzlabot neatkarīgu revidentu komercsabiedrību darbu kopumā; aicina Institūtu novērst šo situāciju un līdz 2015. gada 1. septembrim ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

4.      atzīmē, ka nolūkā gūt otrā līmeņa pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību Institūts ieviesa dotāciju darījumu papildu ex post pārbaudes, kuras veica neatkarīga revidentu komercsabiedrība; turklāt norāda, ka pārbaudītās izdevumu deklarācijas atbilst 29 % no kopējiem 2013. gadā veiktajiem dotāciju darījumiem; pauž nožēlu par to, ka ex post pārbaužu rezultāti ir apliecinājuši, ka ex ante pārbaudes joprojām nav pietiekami efektīvas; pauž bažas, ka, pamatojoties uz ex post pārbaudēs konstatētajām kļūdām, Institūts 2014. gadā nolēma atgūt 3 % no pārbaudītajām 2012. gada dotācijām; aicina Institūtu uzlabot ex ante pārbaužu efektivitāti un līdz 2015. gada 1. septembrim informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā sakarībā veicamajiem pasākumiem;

5.      ar bažām norāda, ka maksājumi EUR 770 000 apmērā attiecībā uz diviem pamatlīgumiem, kas 2010. un 2012. gadā noslēgti, izmantojot sarunu procedūru, tika atzīti par nepamatotiem, jo revīzijā atklājās, ka nebija pamata izmantot sarunu procedūru; aicina Institūtu uzlabot tā iekšējās procedūras attiecībā uz iepirkumu un līdz 2015. gada 1. septembrim informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

6.      ar bažām norāda, ka kopējais kļūdu koeficients attiecībā uz dotācijām un pamatlīgumu maksājumiem ir 2–3 % no Institūta kopējiem 2013. gada izdevumiem;

Atzinums ar iebildi par pakārtoto darījumu likumību un pareizību

7.      atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju — izņemot iepriekš minētos jautājumus — 2013. gada pārskatos norādītie pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

8.      pauž nožēlu, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ZIK kā Institūta dotāciju saņēmēju papildu darbības netiks pārbaudītas līdz 2015. gadam; pauž bažas, ka Revīzijas palātai revīzijas veikšanas laikā nebija pieejami atbilstīgi pierādījumi attiecībā uz Institūta finansējumu, kas nepārsniedz 25 % no ZIK kopējiem izdevumiem; aicina Institūtu līdz 2015. gada 1. septembrim informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par stāvokli iepriekšminētās revīzijas sakarā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

9.      pēc iepazīšanās ar Institūta galīgajiem pārskatiem atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,97 % un maksājumu izpildes līmenis salīdzinājumā ar maksājumu apropriāciju apmēru bija 96,86 %;

10.    tomēr ar bažām atzīmē, ka budžeta izpildes rādītājs I sadaļā (Personāla izdevumi) bija zems, proti, 74 %; konstatē, ka Revīzijas palātas ziņojumā minēts, ka tas galvenokārt ir saistīts ar lielo kadru mainību un ārkārtas noteikumu pieņemšanu par algu korekciju; šajā sakarībā aicina Institūtu efektīvi īstenot tā personāla politiku nolūkā novērst lielo kadru mainību;

Saistības un pārnestās apropriācijas

11.    ar bažām konstatē, ka Institūts II sadaļā (Administratīvie izdevumi) apropriācijas, par kurām uzņemtas saistības, ir pārnesis EUR 193 420 jeb 24 % apmērā; atzīst, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar vēl nesaņemtiem rēķiniem un īstenošanas posmā esošiem IT projektiem; ar bažām norāda, ka netika izlietotas 29 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras bija pārnestas no 2012. uz 2013. gadu, lielā mērā tādēļ, ka bija pārvērtētas valdes sanāksmes izmaksas;

12.    pauž bažas, ka III sadaļā (Pamatdarbības izdevumi), kur Institūts bija paredzējis EUR 34 078 025 ZIK dotācijām, izpildes līmenis bija salīdzinoši zems, t. i., 82 %; pieņem zināšanai, ka zemais izpildes līmenis ir saistīts ar to, ka ZIK pilnībā neizmantoja 2012. gada darbībām pieejamo finansējumu; aicina Institūtu līdz 2015. gada 1. septembrim informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, ko tas veiks, lai palielinātu ZIK spējas izmantot pieejamo finansējumu;

Iekšējā revīzija

13.    norāda, ka Institūta gada darbības pārskatā ir minēts, ka tā iekšējais revidents 2012. gada 31. decembrī atkāpās un jauna iekšējā revidenta darbā pieņemšanas process noritēja ilgāk nekā bija paredzēts, jo paziņojums par vakanci bija jāpublicē atkārtoti tādēļ, ka nepieteicās pietiekams skaits atbilstošu kandidātu; pieņem zināšanai, ka jaunais iekšējais revidents sāka darbu 2014. gada 1. janvārī un šā iemesla dēļ 2013. gadā netika veiktas revīzijas, kuras parasti veic iekšējās revīzijas struktūrvienība;

14.    ņem vērā Institūta sniegto informāciju, ka pārejas posmā starp bijušā iekšējā revidenta aiziešanu un jaunā revidenta darba sākšanu Institūts nolēma izveidot valdes revīzijas komisiju, kas sniedz atbalstu valdei, paaugstinot revīzijas ieteikumu īstenošanas un pēcpārbaudes kvalitāti, par ko Institūta direktors nes pilnu atbildību;

15.    norāda, ka 2014. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pēcpārbaudi saistībā ar to, kā Institūtā tiek īstenoti akceptētie ieteikumi, kas paredzēti dokumentā „Dotāciju pārvaldības daļēja pārskatīšana — ikgadējo dotāciju nolīgumu sagatavošana”; turklāt atzīmē, ka šīs daļējās pārskatīšanas rezultātā tika izstrādāti seši ieteikumi, no kuriem viens atzīmēts kā „ārkārtīgi būtisks” un četri kā „ļoti svarīgi”, un ka Institūts saistībā ar šiem sešiem ieteikumiem sagatavoja detalizētu rīcības plānu, kas ietver 25 pasākumus, no kuriem 13 bija jāpabeidz līdz 2013. gada 31. augustam vai pirms tam un par 10 pasākumiem līdz šim datumam tika paziņots, ka tie ir „gatavi pārbaudei”;

16.    pauž nožēlu par to, ka IAS veica dokumentu pārbaudi attiecībā uz minēto 10 pasākumu īstenošanas statusu un 2013. gada 24. septembrī secināja, ka vai nu īstenošanas līmenis ir nepietiekams, vai ir jāveic papildu pārbaudes uz vietas, lai apstiprinātu īstenošanu praksē; ņem vērā to, ka Institūts, ievērojot IAS piezīmes, pēc tam pārformulēja dažus pasākumus un pārskatīja saistītos termiņus;

17.    pauž bažas par IAS pēcpārbaudes ziņojumā paustajiem secinājumiem, kuros uzsvērts, ka Institūts nespēs laikus pilnībā īstenot visus pasākumus, jo īpaši tos, kurus plānots pabeigt 2014. gada otrajā ceturksnī; uzskata, ka kavēšanās ir nepieņemama, ņemot vērā IAS viedokli, ka kavēšanās īstenošanā radīs vēl lielāku risku organizācijai;

18.    pieņem zināšanai Institūta apņemšanos uzraudzīt ex ante pārbaudes, lai gūtu pamatotu pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību;

19.    aicina Institūtu līdz 2015. gada 1. septembrim sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu ziņojumu par IAS ieteikumu īstenošanu, kā arī par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Institūta IAS ieteikumiem;

o

o   o

20.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika