Postup : 2014/2087(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0079/2015

Předložené texty :

A8-0079/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0134

ZPRÁVA     
PDF 184kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi střediska(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054 /2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0079/2015),

1.      uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi střediska(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (053040/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(12), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0079/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0079/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 celkem 17 925 075 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 6,72 %;

B.     vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2013 činil podle finančních výkazů střediska 17 133 900 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 1,18 %;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2013 je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné,

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a obě připomínky jsou ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „dokončené“; dále konstatuje, že pokud jde o tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata dvě nápravná opatření v reakci na připomínky z předchozího roku, takže dvě připomínky jsou nyní označeny jako „dokončené“ a jedna jako „nerelevantní“;

2.      od střediska se dozvěděl, že:

–    poté, co splnilo doporučení Účetního dvora zajistit, že výběrová komise podepíše prohlášení o zájmech, aby se předešlo střetům zájmů, byl postup přijímání vyšších úředníků úspěšný;

–    revidovalo a změnilo svou politiku v oblasti střetů zájmů; žádá středisko, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovalo o výsledcích revize této politiky a o změnách situace ve středisku;

–    podniká opatření ohledně zveřejňování životopisů členů správní rady a prohlášení o neexistenci střetů zájmů; se znepokojením konstatuje, že středisko tuto záležitost zcela nenapravilo, a vyzývá je, aby přijalo nápravná opatření a bezodkladně informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích;

–    informace o činnosti střediska se poskytují zejména Komisi, členským státům a sociálním partnerům, takže jeho přímý vliv na občany Unie je z krátkodobého hlediska omezený; dále bere na vědomí, že výroční zpráva střediska je veřejně přístupná na jeho internetových stránkách;

–    v rámci spolupráce středisko koordinuje svou činnost s Evropskou nadací odborného vzdělávání a s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek za účelem maximálního využití synergií a sdílení znalostí;

Rozpočtové a finanční řízení

3.      konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,95 % a že míra plnění prostředků na platby činila 92,39 %;

4.      od střediska se dozvěděl, že plánované nízké čerpání prostředků v hlavě I v důsledku úspor a odložení náboru pracovníků pokrylo výdaje v hlavě II a III spojené s požadavky služeb a výstupů plánovaných v pracovním programu; konstatuje, že po připomínkách Účetního dvora v roce 2012 se přenosy prostředků na závazky v hlavě II v roce 2013 snížily pod 20% strop na 17 % ve srovnání s 37 % v roce 2012;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

5.      konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení střediska;

6.      na základě výroční zprávy střediska konstatuje, že jeho plán pracovních míst na rok 2013 zahrnoval 100 pracovních míst, z nichž 51 byla pracovní místa AD a 49 AST; dále bere na vědomí, že v obou funkčních skupinách bylo více dočasných než stálých zaměstnanců;

7.      konstatuje, že na konci roku středisko zaměstnávalo 96 zaměstnanců podle plánu pracovních míst a na volná pracovní místa AD byly učiněny dvě nabídky; dále konstatuje, že dvě pracovní místa zůstávala neobsazená, aby mohla být v roce 2014 zrušena v reakci na žádost Komise o 5% snížení počtu zaměstnanců během příštích let;

Vnitřní kontroly

8.      na základě informací střediska konstatuje, že byla provedena nová opatření týkající se ověření ex post a ex ante, a to v reakci na obavy vyjádřené Účetním dvorem v roce 2012; dále konstatuje, že opatření ex post zahrnují podrobné kontroly personálních nákladů u tří náhodně vybraných příjemců na základě veškeré podpůrné dokumentace, včetně pracovních výkazů, výplatních pásek, výpočtu denních sazeb, smluv, faktur a bankovních výpisů;

9.      bere na vědomí, že středisko konečně vypracovalo postupy sledování legality a správnosti a podávání zpráv o nich a v současné době rozvíjí vlastní strategii boje proti podvodům;

Interní audit

10.    konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl úplné posouzení rizik za účelem stanovení priorit auditu pro následující tři roky, jehož výsledkem bylo vytvoření konečného strategického plánu auditu, v němž jsou navrženy oblasti, na něž se audity měly zaměřit v letech 2013–2015; od střediska se dozvěděl, že konečný strategický plán auditu byl schválen správní radou střediska v červnu 2013;

11.    poznamenává, že při analýze rizika zjistil útvar interního auditu Komise některé procesy, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci plánu auditu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné; od střediska se dozvěděl, že jeho vedení předložilo akční plán na řešení těchto nedostatků, který bude předmětem příštího hloubkového posouzení rizik, jež bude provádět útvar interního auditu Komise;

12.    bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise sledoval v roce 2013 provádění svých předchozích doporučení prostřednictvím dokumentární prověrky informací poskytnutých střediskem ohledně stavu provádění doporučení označených jako velmi důležitá, důležitá či žádoucí; konstatuje, že k 31. prosinci 2013 nezůstávala nevyřešena žádná doporučení označená za „velmi důležitá“ nebo „kritická“;

Další poznámky

13.    vítá příkladná opatření, která středisko přijalo s ohledem na nákladově efektivní a ekologická řešení; vybízí středisko, aby v těchto osvědčených postupech pokračovalo;

14.    s politováním konstatuje, že opravy budovy střediska se stále zpožďují a budou dokončeny teprve v roce 2014;

15.    zdůrazňuje, že činnost střediska je velmi důležitá pro odborné vzdělávání a přípravu v Unii i pro agendu politiky rozvoje dovedností; vyjadřuje znepokojení nad tím, že pokud se nezvrátí nízká ekonomická poptávka, jež má za následek vysokou nezaměstnanost, dojde z důvodu překvalifikovanosti a nezaměstnanosti k posílení a utvrzení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a k jejich zastarávání; uznává klíčové úspěchy střediska v jeho oblasti činnosti v roce 2013; dále připomíná, že středisko provádí svůj první celoevropský průzkum dovedností (eu-SKILL);

16.    zdůrazňuje pozitivní zkušenosti některých členských států s duálními systémy vzdělávání; podotýká však, že by se na duální systémy nemělo pohlížet jako na zaručený recept na vysokou nezaměstnanost mladých;

17.    oceňuje výsledky hodnocení střediska za rok 2013, jež vydala Komise a v němž je označeno za vedoucí odborné středisko na světové úrovni zaměřené na rámce kvalifikací a dovedností, a uvádí se v něm, že mělo důležitý vliv na posilování spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Evropě;

o

o   o

18.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.;

10.2.2015

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) za rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Navrhovatelka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2013, za legální a správné a že je poctivě uvedena finanční situace střediska ke dni 31. prosince 2013;

2.  vítá skutečnost, že středisko dokončilo nápravná opatření navazující na připomínky Účetního dvora z minulého roku i na doporučení Parlamentu;

3.  zdůrazňuje, že činnost střediska je velmi důležitá pro odborné vzdělávání a přípravu v Unii i pro agendu politiky rozvoje dovedností; vyjadřuje znepokojení nad tím, že pokud se nezvrátí nízká ekonomická poptávka, jež má za následek vysokou nezaměstnanost, dojde z důvodu překvalifikovanosti a nezaměstnanosti k posílení a utvrzení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a k jejich zastarávání; uznává klíčové úspěchy střediska v jeho oblasti činnosti v roce 2013; dále připomíná, že středisko provádí svůj první celoevropský průzkum dovedností (eu-SKILL);

4.  zdůrazňuje pozitivní zkušenosti některých zemí s duálními systémy vzdělávání; podotýká však, že by se na duální systémy nemělo pohlížet jako na zaručený recept na vysokou nezaměstnanost mladých lidí;  

5.  vítá dlouhodobě vysokou míru plnění rozpočtu (99,71 %); oceňuje skutečnost, že přenos prostředků na závazky z hlavy II (17 % v roce 2013) byl snížen pod 20% úroveň ve srovnání se 37 % v roce 2012;

6.  s politováním konstatuje, že opravy budovy střediska Cedefop se stále zpožďují a budou dokončeny teprve v roce 2014;

7.  oceňuje výsledky hodnocení střediska Cedefop za rok 2013, jež vydala Komise a v němž je středisko Cedefop označeno za vedoucí odborné středisko na světové úrovni zaměřené na rámce kvalifikací a dovedností, a uvádí se v něm, že mělo důležitý vliv na posilování spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 42.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 42.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 42.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 42.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000

Právní upozornění