Procedūra : 2014/2087(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0079/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0079/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0134

ZIŅOJUMS     
PDF 189kWORD 97k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2087(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2087(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un jo īpaši tās 12.a pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0079/2015),

1.      sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2087(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(10), un jo īpaši tās 12.a pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0079/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2087(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0079/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2013. gada galīgais budžets bija EUR 17 925 075, kas ir par 6,72 % mazāk nekā 2012. gadā;

B.     tā kā saskaņā ar Centra finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums Centra 2013. gada budžetā bija EUR 17 133 900, kas ir par 1,18 % vairāk nekā 2012. gadā;

C.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      no Revīzijas palātas ziņojumu secina, ka ir veikti koriģējoši pasākumi saistībā ar diviem 2011. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, par kuriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija minēts, ka pasākuma ieviešana ir sākta, savukārt pēdējā ziņojumā attiecībā uz tiem abiem ir norāde „ieviests”; turklāt norāda, ka attiecībā uz trijiem komentāriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā ir veikti divi koriģējoši pasākumi un pēdējā ziņojumā attiecībā uz vienu no tiem ir norādīts, ka tas ir ieviests, bet attiecībā uz otru — ka ieviešana uz to neattiecas;

2.      pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka:

-     rīkojoties saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumu nodrošināt to, lai priekšatlases komisijas locekļi parakstītu deklarācijas par interešu konflikta neesamību, augsta līmeņa ierēdņu darbā pieņemšanas process ir īstenots veiksmīgi;

-     Centrs ir pārskatījis un pielāgojis interešu konfliktu novēršanas politiku; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minētās politikas pārskatīšanas rezultātiem un Centra veiktajiem pielāgojumiem;

-     Centrs veic pasākumus attiecībā uz administratīvās padomes locekļu dzīves aprakstu un deklarāciju par interešu konfliktu neesamību publicēšanu; ar bažām norāda, ka Centrs nav pilnībā atrisinājis šo jautājumu, un aicina Centru nekavējoties īstenot koriģējošus pasākumus un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to rezultātiem;

-     informācija par Centra darbību tiek sniegta galvenokārt Komisijai, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, tādējādi tās tiešā ietekme uz Savienības iedzīvotājiem īstermiņa ir ierobežota; turklāt norāda, ka Centra gada pārskats ir publiski pieejams Centra tīmekļa vietnē;

-     Centrs sadarbojas un koordinē savu darbību ar Eiropas Izglītības fondu un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, lai maksimāli palielinātu to kopējās darbības sinerģiju un zināšanu apmaiņu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.      ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,95 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis — 92,39 %;

4.      pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka plānotais I sadaļas zemais izlietojuma līmenis, ņemot vērā ietaupījumus un atlikto jaunu darbinieku darbā pieņemšanu, ir palīdzējis segt izdevumus II un III sadaļā, kas saistīti ar darba programmā paredzētajām prasībām attiecībā uz pakalpojumiem un veicamajiem uzdevumiem; konstatē, ka sakarā ar Revīzijas palātas piezīmēm par 2012. gadu 2. sadaļas saistību apropriāciju pārnesumi 2013. gadā ir samazināti zem 20 % sliekšņa, t. i., līdz 17 %, kas ir daudz mazāk nekā 37 % 2012. gadā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.      norāda, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu nav devuši iemeslu komentāriem Revīzijas palātas ziņojumā attiecībā uz Centra iepirkuma procedūrām;

6.      ņemot vērā Centra gada pārskatu, konstatē, ka tā štatu sarakstā 2013. gadā bija 100 štata vietas, no kurām 51 bija AD štata vieta un 49 — AST štata vietas; turklāt norāda, ka abās funkciju grupās bija vairāk pagaidu nekā pastāvīgo štata vietu;

7.      ņem vērā, ka gada beigās Centrā, pamatojoties uz štatu sarakstu, bija nodarbināti 96 darbinieki un tika izsludināts konkurss uz divām neaizpildītām AD štata vietām; turklāt konstatē, ka divas štata vietas tika turētas brīvas, lai tās 2014. gadā varētu likvidēt, ņemot vērā Komisijas prasību turpmākajos gados par 5 % samazināt darbinieku skaitu;

Iekšējā kontrole

8.      pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka, ņemot vērā Revīzijas palātas 2012. gadā paustās bažas, ir ieviesti jauni ex post un ex ante pārbaudes pasākumi; turklāt norāda, ka ex post pārbaudes pasākumi paredz trīs nejauši izvēlētu saņēmēju personāla izmaksu detalizētas pārbaudes, ņemot vērā visus apliecinošos dokumentus, tostarp darba laika uzskaites grafikus, darba algas lapas, dienas likmju aprēķinus, līgumus, rēķinus un bankas pārskatus;

9.      pieņem zināšanai, ka Centrs ir beidzot izstrādājis darījumu likumības un pareizības uzraudzības un ziņošanas procesus un patlaban īsteno pats savu krāpšanas apkarošanas stratēģiju;

Iekšējā revīzija

10.    atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pilnu riska novērtēšanu, lai noteiktu revīzijas prioritātes turpmākajiem trijiem gadiem, un pēc tam sagatavoja galīgo stratēģisko revīzijas plānu, kurā uzskaitītas ierosinātās revīzijas tēmas 2013.–2015. gadam; ņemot vērā Centra sniegto informāciju, konstatē, ka Centra administratīvā padome galīgo stratēģisko revīzijas plānu ir apstiprinājusi 2013. gada jūnijā;

11.    norāda, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus paaugstināta riska procesus, kas nebūtu uzskatāmi par revīzijas plāna daļu, jo pārbaudes tika atzītas par nenotikušām vai nepietiekamām; konstatē, ka Centra vadība ir iesniegusi rīcības plānu šo nepilnību novēršanai un IAS to pārbaudīs nākamajā padziļinātajā riska novērtēšanā;

12.    pieņem zināšanai, ka IAS 2013. gadā veica pārbaudi, lai pārliecinātos par veiktajiem pasākumiem saistībā ar IAS iepriekšējiem ieteikumiem, un tajā pārbaudīja Centra sniegto informāciju attiecībā uz ļoti svarīgiem un svarīgiem ieteikumiem vai ieteikumiem, kuru īstenošana ir vēlama; konstatē, ka 2013. gada 31. decembrī visi ārkārtīgi būtiskie vai ļoti svarīgie ieteikumi bija īstenoti;

Citi komentāri

13.    atzinīgi vērtē Centra veiktos paraugpasākumus attiecībā uz izmaksu ziņā efektīviem un videi draudzīgiem risinājumiem; mudina Centru turpināt šo labo praksi;

14.    ar nožēlu norāda uz to, ka joprojām kavējas Centra ēkas remontdarbi un tie tiks pabeigti tikai 2014. gadā;

15.    uzsver, ka Centra darbs ir ļoti nozīmīgs Savienības profesionālās izglītības un apmācības (VET) un kvalifikācijas celšanas politikas programmas īstenošanā, un pauž bažas — ja netiks novērsts zemais ekonomiskais pieprasījums, kas veicina augsto bezdarba līmeni, šāds pieprasījums sekmēs un saglabās nemainīgu situāciju, kurā vērojama prasmju neatbilstība un novecošanās, ņemot vērā pārāk augstu kvalifikāciju un bezdarbu; atzīst Centra svarīgākos 2013. gada sasniegumus tā darbības jomā; turklāt norāda, ka Centrs patlaban pirmo reizi īsteno prasmju apsekojumu visas Eiropas mērogā (eu-SKILL);

16.    uzsver, ka dažās dalībvalstīs gūta pozitīva pieredze, izmantojot duālo izglītības sistēmu; tomēr norāda, ka tas nevar būt universāls līdzeklis, kā novērst augsto jauniešu bezdarba līmeni;

17.    pauž atzinību Centram par rezultātiem, kas atspoguļoti Komisijas 2013. gadā veiktajā novērtējumā, kurā Centrs atzīts par pasaulē vadošo zināšanu centru kvalifikācijas sistēmu un prasmju jomā, un par to, ka tas ievērojami sekmēja VET politikā iesaistīto personu sadarbību Eiropā.

o

o   o

18.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

10.2.2015

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2087(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Centra 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2013. gada 31. decembrī;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs veica korektīvus pasākumus, reaģējot uz Revīzijas palātas iepriekšējā gada piezīmēm, kā arī Parlamenta ieteikumiem;

3.  uzsver, ka Centra darbs ir ļoti nozīmīgs Savienības profesionālās izglītības un apmācības (VET) un kvalifikācijas celšanas politikas programmas īstenošanā, un pauž bažas — ja netiks novērsts zemais ekonomiskais pieprasījums, kas veicina augsto bezdarba līmeni, pārāk augstas kvalifikācijas un bezdarba dēļ prasmju neatbilstības un prasmju novecošanās situācija tiks veicināta un saglabāsies nemainīga; atzīst Centra svarīgākos 2013. gada sasniegumus tā darbības jomā; turklāt norāda, ka Centrs patlaban pirmo reizi īsteno prasmju apsekojumu visas Eiropas mērogā (eu-SKILL);

4.  uzsver, ka dažās valstīs gūta pozitīva pieredze, izmantojot duālo izglītības sistēmu; tomēr norāda, ka tas nevar būt universāls līdzeklis, kā novērst augsto jauniešu bezdarba līmeni;

5.  atzinīgi vērtē nemainīgi augsto budžeta izpildes līmeni (99,71 %); atzinīgi vērtē to, ka pārnesto saistību apropriāciju apjoms II sadaļā (2013. gadā — 17 %) tika samazināts un nepārsniedza 20 % robežvērtību, salīdzinot ar 37 % 2012. gadā;

6.  ar nožēlu norāda uz to, ka joprojām kavējas Centra ēkas remontdarbi un tie tiks pabeigti tikai 2014. gadā;

7.  pauž atzinību Centram par rezultātiem, kas atspoguļoti Komisijas 2013. gadā veiktajā novērtējumā, kurā Centrs atzīts par pasaulē vadošo zināšanu centru kvalifikācijas sistēmu un prasmju jomā, un par to, ka tas ievērojami sekmēja VET politikā iesaistīto personu sadarbību Eiropā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

6

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 42. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 42. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 42. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 42. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums