Postup : 2014/2087(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2015

Predkladané texty :

A8-0079/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0134

SPRÁVA     
PDF 194kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(5), a najmä na jeho článok 12a,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0079/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(12), a najmä na jeho článok 12a,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0079/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0079/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2013 sumu 17 925 075 EUR, čo predstavuje zníženie o 6,72 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu strediska na rok 2013 sumu 17 133 900 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,18 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 (správa Dvora audítorov) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe informácií zo správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe za rok 2011, ktoré boli v správe za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“; konštatuje tiež, že pokiaľ ide o tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté dve nápravné opatrenia v reakcii na pripomienky z predchádzajúceho roka a pripomienky sú teraz označené ako „dokončené“, pričom pri jednej sa uvádza „nevzťahuje sa“;

2.      na základe informácií strediska berie na vedomie, že:

-     po splnení odporúčania Dvora audítorov, aby členovia výboru pre predbežný výber podpísali vyhlásenia o záujmoch s cieľom predísť konfliktom záujmov, sa úspešne uskutočnil postup prijímania vysokopostavených úradníkov;

-     stredisko zrevidovalo a prispôsobilo svoju politiku v oblasti konfliktov záujmov; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch revízie politiky a o prijatých zmenách situácie v stredisku;

-     stredisko prijíma opatrenia týkajúce sa zverejňovania životopisov členov správnej rady a vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmov; so znepokojením konštatuje, že stredisko tento problém úplne nevyriešilo, a vyzýva ho, aby zaviedlo nápravné opatrenia a čo najskôr informovalo orgán udeľujúci absolutórium o ich výsledkoch;

-     informácie o činnostiach strediska sa poskytujú najmä Komisii, členským štátom a sociálnym partnerom, takže priamy dosah na občanov Únie je z krátkodobého hľadiska obmedzený; konštatuje tiež, že výročná správa strediska sa zverejňuje na jeho webovej stránke;

-     v kontexte rámca spolupráce koordinuje s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok s cieľom maximálne využiť synergický účinok spolupráce a výmenu poznatkov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,95 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,39 %;

4.      berie na vedomie, že podľa strediska sa plánované nedostatočné čerpanie v hlave I z dôvodu úspor a odloženia náboru pracovníkov týkalo aj výdavkov v hlave II a III v súvislosti s požiadavkami na služby a výstupy očakávané v pracovnom programe; berie na vedomie, že po pripomienkach Dvora audítorov z roku 2012 sa prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave 2 v roku 2013 znížili pod hraničnú hodnotu 20 % na 17 % v porovnaní s 37 % v roku 2012;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.      konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania strediska;

6.      na základe výročnej správy strediska berie na vedomie, že stredisko malo v roku 2013 podľa plánu pracovných miest 100 pracovných miest, z toho 51 vo funkčnej skupine AD a 49 v skupine AST; berie tiež na vedomie, že v oboch funkčných skupinách bolo viac dočasných ako stálych pracovných miest;

7.      berie na vedomie, že ku koncu roka stredisko zamestnávalo na základe plánu pracovných miest 96 pracovníkov, pričom sa zverejnili dve pracovné ponuky na neobsadené pozície AD; okrem toho berie na vedomie, že dve miesta ostali neobsadené, aby mohli byť v roku 2014 zrušené v rámci požiadavky Komisie na 5 % zníženie pracovných miest v nasledujúcich rokoch;

Vnútorné kontroly

8.      berie na vedomie, že podľa informácií strediska sa realizovali kontrolné opatrenia ex post a ex ante s cieľom reagovať na obavy, ktoré Dvor audítorov vyjadril v roku 2012; okrem toho konštatuje, že opatrenia ex post zahŕňajú podrobné kontroly nákladov na zamestnancov v prípade troch náhodne vybraných príjemcov na základe všetkých podporných dokumentov vrátane časových výkazov, výplatných pások, výpočtov denných sadzieb, zmlúv, faktúr a bankových výpisov;

9.      berie na vedomie, že stredisko napokon vypracovalo postupy na monitorovanie a vykazovanie zákonnosti a riadnosti a v súčasnosti zavádza vlastnú stratégiu v oblasti boja proti podvodom;

Vnútorný audit

10.    konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal úplné posúdenie rizika s cieľom určiť priority auditu na nasledujúce tri roky, ktorého výsledkom je konečný strategický plán auditu s navrhnutými témami na audit na obdobie 2013 – 2015; berie na vedomie, že podľa informácií strediska jeho správna rada schválila konečný strategický plán auditu v júni 2013;

11.    konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým vnútorným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; berie na vedomie, že podľa strediska jeho manažment predložil akčný plán zameraný na riešenie týchto nedostatkov, ktorý IAS preskúma počas najbližšieho hĺbkového posúdenia rizík;

12.    berie na vedomie, že IAS sledoval v roku 2013 plnenie svojich skorších odporúčaní formou administratívnej kontroly informácií o stave veľmi dôležitých, dôležitých a žiaducich odporúčaní, ktoré poskytlo stredisko; berie na vedomie, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne „kritické“ ani „veľmi dôležité“ odporúčania;

Ďalšie pripomienky

13.    víta príkladné opatrenia, ktoré stredisko prijalo v súvislosti s nákladovo účinnými a ekologickými riešeniami; nabáda stredisko, aby pokračovalo v uplatňovaní tejto osvedčenej praxe;

14.    s poľutovaním konštatuje, že opravné práce na budove strediska ešte stále meškajú a budú ukončené až v roku 2014;

15.    zdôrazňuje, že práca strediska je veľmi významná pre odborné vzdelávanie a prípravu v rámci Únie a agendu politiky zručností; berie na vedomie obavy strediska, že ak nízky hospodársky dopyt podporujúci vysokú nezamestnanosť nevzrastie, prispeje k posilneniu a udržiavaniu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a zastarávaniu zručností prostredníctvom privysokej kvalifikácie a nezamestnanosti; berie na vedomie kľúčové úspechy strediska v jeho oblasti činnosti v roku 2013; ďalej konštatuje, že stredisko uskutočňuje svoj prvý celoeurópsky prieskum zručností (eu-SKILL);

16.    poukazuje na pozitívne skúsenosti s duálnym systémom vzdelávania v niektorých členských štátoch; upozorňuje však na to, že duálne vzdelávanie by sa nemalo vnímať ako univerzálny recept proti vysokej nezamestnanosti mladých ľudí;

17.    vyjadruje stredisku uznanie za výsledky hodnotenia za rok 2013 uskutočneného Komisiou, ktorá označila stredisko za celosvetovo vedúce odborné stredisko v oblasti kvalifikačného rámca a zručností, ako aj za to, že malo dôležitý vplyv na posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti politiky odborného vzdelávania a prípravy v Európe;

o

o   o

18.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

10.2.2015

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na rozpočtový rok 2013

(2014/2087(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou strediska za rozpočtový rok 2013 za zákonné a správne a že jeho finančná situácia k 31. decembru 2013 je náležite vyjadrená;

2.  víta ukončenie nápravných opatrení strediska v reakcii na pripomienky Dvora audítorov v predchádzajúcom roku, ako aj na odporúčania Parlamentu;

3.  zdôrazňuje, že práca strediska je veľmi významná pre odborné vzdelávanie a prípravu v rámci Únie a agendu politiky zručností; berie na vedomie obavy strediska, že ak nízky hospodársky dopyt podporujúci vysokú nezamestnanosť nevzrastie, prispeje k posilneniu a udržiavaniu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a zastarávaniu zručností prostredníctvom privysokej kvalifikácie a nezamestnanosti; berie na vedomie kľúčové úspechy strediska v jeho oblasti činnosti v roku 2013; ďalej konštatuje, že stredisko uskutočňuje svoj prvý celoeurópsky prieskum zručností (eu-SKILL);

4.  poukazuje na pozitívne skúsenosti s duálnym systémom vzdelávania v niektorých krajinách; upozorňuje však na to, že duálne vzdelávanie by sa nemalo vnímať ako univerzálny recept proti vysokej nezamestnanosti mladých ľudí;

5.  víta pretrvávajúcu vysokú mieru plnenia rozpočtu (99,71 %); oceňuje, že prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (17 % v roku 2013) boli znížené pod hraničnú hodnotu 20 % v porovnaní s 37 % v roku 2012;

6.  s poľutovaním konštatuje, že opravné práce na budove strediska ešte stále meškajú a budú ukončené až v roku 2014;

7.  vyjadruje stredisku uznanie za výsledky hodnotenia za rok 2013 uskutočneného Komisiou, ktorá označila stredisko za celosvetovo vedúce odborné stredisko v oblasti kvalifikačného rámca a zručností, ako aj za to, že malo dôležitý vplyv na posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti politiky odborného vzdelávania a prípravy v Európe.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

42

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8 TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie