Процедура : 2014/2118(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0080/2015

Внесени текстове :

A8-0080/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.50
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0159

ДОКЛАД     
PDF 216kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година

(2014/2118(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година

(2014/2118(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(5), и по-специално член 43 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0080/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейската полицейска служба във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година

(2014/2118(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(12), и по-специално член 43 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(A8-0080/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година

(2014/2118(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(A8-0080/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската полицейска служба („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 82 520 500 EUR, което представлява намаление с 1,94% спрямо 2012 г.;

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на седем коментара, направени в доклада на Палатата за 2011 г., които са били означени като „текущи“ или „предстоящи“ в доклада на Палатата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем четири от тях са означени в доклада на Палатата като „завършени“, един – като частично „завършен“ и частично „текущ“, а два – като „не е приложимо“; отбелязва освен това, че що се отнася до шестте коментара, направени в доклада на Палатата за 2012 г., са предприети корективни действия по отношение на пет от тях, които понастоящем са означени като „завършени“, а едно е означено като „не е приложимо“;

2.      потвърждава въз основа на информация от Службата, че:

а)      валидирането на нейната счетоводна система се счита за приключено в доклада на Палатата; отбелязва със загриженост, че Палатата продължава да счита корективните действия във връзка с одобрените изключения като „текущи“, и призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от изпълнението на корективното действие;

б)     препоръката на органа по освобождаване от отговорност относно публикуването на броя обработвани класифицирани документи е в процес на изпълнение, тъй като Службата очаква становището на своя Комитет по сигурността и провежда консултации с източниците на свързаната класифицирана информация относно подхода за публикуване на информацията; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък по този въпрос, както и относно срока, предвиден за неговото приключване;

в)     тя предоставя публична информация, основно чрез своя уебсайт, където гражданите имат възможността да се абонират за автоматично разпространяван по електронна поща информационен бюлетин относно оперативната дейност;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.      отбелязва със загриженост, че съгласно доклада на Палатата ефективността на процедурите за възлагане на обществени поръчки през 2013 г. е била засегната от някои решения, които не са се основавали на достатъчно конкретни критерии за подбор или реалистични ценови оферти, както и от несъответствие с установените професионални изисквания, въпреки че с течение на времето Службата е подобрила подготовката, изпълнението и документирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; потвърждава въз основа на информация от Службата, че вследствие на констатациите на Палатата тя е провела общ преглед на целия процес по възлагане на обществени поръчки на организационно ниво през 2014 г. с цел подобряване на структурата на настоящата вътрешна организация и прилежащите процеси; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от прегледа и планираните подобрения на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Бюджет и финансово управление

4.      отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 98,60% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,20%;

Поети задължения и преноси

5.      потвърждава, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е намалял от 19,64% през 2012 г. на 11,60% през 2013 г.; отбелязва със загриженост, че обемът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения продължава да бъде висок и възлиза на 41% за дял II („Административни разходи“); потвърждава, че тези преноси са свързани основно с планираните късно през годината изменения в сградата на Службата, както и с други административни разходи, за които до края на годината не са били получени фактури; призовава Службата да засили усилията за намаляване на преносите в бъдеще;

6.      отбелязва, че равнището на освободените бюджетни кредити за поети задължения, отчетено през 2013 г., възлиза на 8,9% от общата пренесена сума, което представлява намаление с 8,4% в сравнение със сумата, отчетена през 2012 г.; отбелязва корективните действия, предприети от Службата с цел решаване на въпроса, както и че Палатата го счита за приключен;

7.      отбелязва въз основа на информация от Службата, че вследствие на действията във връзка с подготовката и оценката на техническите изисквания за автоматичен пренос не са били установени проблеми от Палатата в хода на нейната годишна одитна дейност за 2013 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.      отбелязва, че Службата е актуализирала своите насоки за набиране на персонал и описание на процедурата за набиране на персонал, както и свързаните образци на документи, в съответствие с изменения Правилник за персонала(15), влязъл в сила през 2014 г.; потвърждава, че Службата е въвела своя нов кодекс на поведение с цел повишаване на прозрачността и независимостта при изпълнението на своите задължения;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.      отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет и висшето ръководство, както и декларацията за интереси на директора, не са публично достъпни; призовава Службата да коригира незабавно това положение;

Вътрешен одит

10.    отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията, съвместно с функцията по вътрешен одит на Службата, е осъществила цялостна оценка на риска през 2013 г. що се отнася до съвкупността от процеси в организацията, като е обхванала административното, финансовото, информационно-технологичното и оперативното измерение на дейността на Службата; потвърждава, че след одита докладът за резултата от оценката на риска, включващ стратегически план за вътрешен одит за периода 2014 – 2016 г., е бил представен на управителния съвет на Службата; в доклада като следващи предмети на одита се посочват набирането на персонал, управлението на отношенията със заинтересованите страни, обществените поръчки и управлението на данните, в т.ч. информационната сигурност;

11.    отбелязва въз основа на информация от Службата, че Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки чрез документна проверка и че към 31 декември 2013 г. не е имало неизпълнени нито критични, нито много важни препоръки;

Други коментари

12.    отбелязва, че в съответствие с насоките на Палатата, както и на управителния съвет на Службата, се предвижда Пенсионният фонд на Европол да бъде консолидиран с годишните отчети на Службата, считано от 1 януари 2016 г.; отбелязва въз основа на информация от Службата, че се подготвя съответен законодателен инструмент с цел да се осигурят условия за своевременното въвеждане на произтичащите от това промени;

13.    припомня коментара на Палатата в нейния доклад от 2011 г., че финансовият регламент на Службата препраща към подробни правила и процедури, определени в правилата за прилагане на Службата, които все още не са приети; настоятелно призовава Службата да предприеме корективни действия в това отношение;

o

o       o

14.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(16) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

6.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2013 година

2014/2118(DEC)

Докладчик по становище: Силви Гийом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейската полицейска служба (Европол) дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, и че операциите, свързани с годишните отчети на Европол за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва забележките на Сметната палата, посочващи, че са необходими подобрения в областта на законосъобразността и редовността на операциите и на бюджетното управление;

3.  счита във връзка с това, че въпреки че през годините Европол е постигнал напредък по отношение на изработването, изпълнението и документацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, тяхната ефикасност трябва да бъде подобрена в още по-голяма степен, тъй като критериите за подбор не винаги са били достатъчно конкретни, а ценовите ценови оферти реалистични или в съответствие с установените професионални изисквания; приветства усилията на Европол за създаване структура за централизирано съхранение, натоварена с отговорността на осигурява високо качество във всички основни фази на процеса на съхранение; Това ще доведе до подобряване на контрола на качеството в хода на обявената процедура и гарантира динамиката и годността на получените оферти; от отговорите на Европол се запознава с процеса, който е в ход, по отношение като цяло на процедурите за наемане, провеждането на търгове, с оглед подобряването на структурата на настоящата вътрешна организация;

4.  приветства усилията, положени по отношение на подобряването на степента на изпълнение на бюджета, при което степента на пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения премина от 19,6% през 2012 г. на 11,6% през 2013 г.; при все това изразява съжаление, че степента на пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи) продължава да бъде много висока, 41%, въпреки подобрението спрямо предходната година (49% през 2012 г.);

5.  приветства освен това приемането от страна на Европол на нов кодекс за поведение, който изяснява аспекти, свързани с предотвратяването на конфликта на интереси, което е елемент с фундаментално значение, подчертан от Европейския парламент в рамките на предишни процедури за освобождаване от отговорност;

6.  счита като цяло, че следва да се отдели повече внимание на изграждането на добро финансово управление на Европол по отношение на бюджетния принцип на ежегодност, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които той е използвал бюджетните кредити за изпълнението на възложените му задачи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.2.2015 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

 

–:

0:

49

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 290.

(2)

ОВ С 442, 10.12.2014 г. стр. 290.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(6)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 290.

(9)

ОВ С 442, 10.12.2014 г. стр. 290.

(10)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(13)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(16)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация